ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลงคะแนนเสียง

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลงคะแนนเสียง-, *ลงคะแนนเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคะแนนเสียง[V] vote for, See also: elect, cast one's vote, ballot, opt, Syn. ลงคะแนน, โหวต, Example: ผู้ที่รับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร เป็นพวกเห็นแก่เงิน, Thai definition: แสดงความเห็นโดยนับความเห็นของผู้ออกเสียงคนหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกเสียงลงคะแนนเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
negative voteลงคะแนนเสียงคัดค้าน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I thought we might wanna vote by ballot.- ผมคิดว่าเราอาจต้องการโหวตโดยการลงคะแนนเสียง 12 Angry Men (1957)
Yeah, let's vote. Who knows?ใช่ปล่อยให้การลงคะแนนเสียงของ ใครจะรู้? 12 Angry Men (1957)
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก 12 Angry Men (1957)
- I call for another vote.- ที่ผมเรียกสำหรับการลงคะแนนเสียงอีก 12 Angry Men (1957)
Maybe... maybe we should take another vote.บางที ... อาจจะเราควรจะใช้การลงคะแนนเสียงอีก 12 Angry Men (1957)
- I think we ought to have an open ballot.- ผมคิดว่าเราควรจะมีการลงคะแนนเสียงเปิด 12 Angry Men (1957)
I vote for the Duke's candidateฉันลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งของท่านดยุค Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
... andwashingup andvoting...... อาบน้ำด้วยลงคะแนนเสียงด้วย... The Story of Us (1999)
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่ The Corporation (2003)
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย The Corporation (2003)
the many sects of Christianity debated and voted on, well..มีตัวแทนของคริสตจักรมากมาย โต้เถียงกันลงคะแนนเสียง The Da Vinci Code (2006)
You know what they do to poll numbers.คุณรู้นี่ว่าเค้าจะมีการลงคะแนนเสียง The Game (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaēnsīeng) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt   FR: voter pour ; élire ; choisir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballot for[PHRV] ออกเสียงให้, See also: ลงคะแนนเสียงให้
go to the polls[IDM] ลงคะแนนเสียง
poll[VT] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot
poll[VI] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot
vote through[PHRV] ออกเสียงให้ผ่าน, See also: ลงคะแนนเสียงผ่าน, ยอมให้ผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ
voter(โว'เทอะ) n. ผู้ลงคะแนนเสียง, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
poll(vi) ลงคะแนนเสียง,ออกเสียงเลือกตั้ง
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง
voter(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top