ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belie

B IH0 L AY1   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belie-, *belie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belie[VT] ทำให้เชื่อหรือเข้าใจผิด
belief[N] ความเชื่อ, Syn. trust, faith, Ant. doubt
belief[N] ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
belief[N] ความคิดเห็น
believe[VT] เชื่อ, Syn. accept, Ant. doubt
believe[VT] เชื่อว่าพูดจริง, See also: ถือว่า, Ant. disbelieve
believe[VT] เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
believe[VI] ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
believer[N] ผู้ที่เชื่อถือ, See also: ผู้ที่สนับสนุน, Syn. follower, supporter, Ant. opponent
believable[ADJ] ที่น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้, Syn. plausible, Ant. unbelievable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
disbelievevt. ไม่เชื่อ, See also: disbeliever n. ดูdisbelieve
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
unbelievable(อันบิลีฟ'วะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, See also: unbelievably adv.
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]
Belief and doubtความเชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear lad, believe it, for they shall yet belie thy happy years to say thou art a man. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy lord to call his fortunes thine. I'll do my best to woo your lady... and yet a barful strife.เชื่อเถอด พ่อหนุ่ม ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา Wicker Park (2004)
I cannot belie this was beneath your house.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันอยู่ใต้บ้านนาย Chuck Versus the Anniversary (2010)
So that Shakespeare's catchiness belies mediocrity?แค่ฟังภาษาต่างประเทศเพียงผ่านๆ. . ผมก็พูดได้คล่องแคล่ว Limitless (2011)
Her cognitive recognition skills belie her inability to engage in the game.องค์ความรู้ทักษะการจดจำของเธอ ปฏิเสธความสามารถ การมีส่วนร่วมในเกม The Archaeologist in the Cocoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belieAdmitting what you say, I still believe I am right.
belieA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
belieAll his friends believed him happy.
belieAll of them say so, but I believe none of them.
belieAll you have to do is (to) believe me.
belieAlmost all the people believed the rumor.
belieAlmost all the students believed the rumor.
belieAlmost no one believed her.
belieAlmost no one believed him.
belieAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
belieA monster was believed to live in the cave.
belieAn old belief is sometimes still widely current.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ฟังความข้างเดียว[V] listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
ไสยศาสตร์[N] superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
เชื่อใจได้[V] trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
เชื่อลมปาก[V] believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
คู่ใจ[ADJ] trusting, See also: believable, reliant, confidential, Ant. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์, Example: เขาขับรถยนต์คู่ใจไปตามวัดต่างๆ เพื่อสนทนากับพระหรือไม่ก็ทำบุญ, Count unit: คน, Thai definition: ซึ่งสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้
ปักใจ[V] determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฝังหัว[V] believe blindly, Syn. ติดแน่น, ตราตรึง, ตรึง, Example: ีความเชื่อจากบรรพบุรุษฝังหัวเขามาว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์, Thai definition: เชื่ออย่างงมงาย
ถือ[V] believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา[V] believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai definition: นับถือศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
แกะตัวผู้[n. exp.] (kae tūaphū) FR: bélier [m]
คติความเชื่อ [n. exp.] (khati khwām cheūa) EN: belief   
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIE B IH0 L AY1
BELIES B IH0 L AY1 Z
BELIER B EH1 L Y ER0
BELIEF B IH0 L IY1 F
BELIED B IH0 L AY1 D
BELIEFS B IH0 L IY1 F S
BELIEVE B IH0 L IY1 V
BELIEVES B IH0 L IY1 V Z
BELIEVED B IH0 L IY1 V D
BELIEVER B IH0 L IY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belie (v) bˈɪlˈaɪ (b i1 l ai1)
belied (v) bˈɪlˈaɪd (b i1 l ai1 d)
belief (n) bˈɪlˈiːf (b i1 l ii1 f)
belies (v) bˈɪlˈaɪz (b i1 l ai1 z)
beliefs (n) bˈɪlˈiːfs (b i1 l ii1 f s)
believe (v) bˈɪlˈiːv (b i1 l ii1 v)
believed (v) bˈɪlˈiːvd (b i1 l ii1 v d)
believer (n) bˈɪlˈiːvər (b i1 l ii1 v @ r)
believes (v) bˈɪlˈiːvz (b i1 l ii1 v z)
believers (n) bˈɪlˈiːvəz (b i1 l ii1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信奉[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth), #21,574 [Add to Longdo]
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, ] believer, #21,876 [Add to Longdo]
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, ] believer, #87,594 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beliebtheit {f}; Popularität {f}popularity [Add to Longdo]
Beliebtheitsgrad {m}popularity; popularity rating [Add to Longdo]
beliebigany desired [Add to Longdo]
beliebig; irgendein; irgendwelche; jedeany [Add to Longdo]
beliebig {adj} | beliebiger Zugriff | beliebiger Code [comp.]arbitrary | arbitrary access | arbitrary code [Add to Longdo]
beliebtliked [Add to Longdo]
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children [Add to Longdo]
beliebt machen (bei); einschmeicheln (bei) | sich bei jdm. beliebt machen | er/sie macht sich beliebt; er/sie schmeichelt sich ein | ich/er/sie machte sich beliebt; ich/er/sie schmeichelte sich einto endear (to) | to endear oneself to sb. | he/she endears | I/he/she endeared [Add to Longdo]
beliebt machen | beliebt machend | beliebt gemachtto ingratiate | ingratiating | ingratiated [Add to Longdo]
beliefern; besorgen; versorgen; verschaffen | beliefert; besorgtto provide | provided [Add to Longdo]
beliehgranted a loan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable [Add to Longdo]
アンビリーバボー[, anbiri-babo-] (adj-f) unbelievable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人気[にんき, ninki] Beliebtheit, Popularitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belie \Be*lie"\, v. t. [imp. & p. p. {Belied}; p. pr. & vb. n.
   {Belying}.] [OE. bilien, bili?en, AS. bele['o]gan; pref. be-
   + le['o]gan to lie. See {Lie}, n.]
   1. To show to be false; to convict of, or charge with,
    falsehood.
    [1913 Webster]
 
       Their trembling hearts belie their boastful tongues.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a false representation or account of.
    [1913 Webster]
 
       Should I do so, I should belie my thoughts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To tell lie about; to calumniate; to slander.
    [1913 Webster]
 
       Thou dost belie him, Percy, thou dost belie him.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mimic; to counterfeit. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To fill with lies. [Obs.] "The breath of slander doth
    belie all corners of the world." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belie
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: represent falsely; "This statement misrepresents my
     intentions" [syn: {misrepresent}, {belie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top