ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยึดถือ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยึดถือ-, *ยึดถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยึดถือก. จับถือ, เอามารักษา, นับถือ เช่น ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.
ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน อันทำให้บุคคลได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ทั้งนี้จะยึดถือไว้เองหรือบุคคลอื่นยึดถือไว้ให้ก็ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We Fascists are the only true anarchistsเราผู้ยึดถือลัทธิฟาสซิสคือ true anarchists เท่านั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"on which we used to rely?ที่เราเคยยึดถือไปหมดเลย Death Has a Shadow (1999)
-We are traditionalists, Katherine.- เรายึดถือประเพณีเก่าแก่ Mona Lisa Smile (2003)
They are required by law to place the financial interests of their owners above competing interests.กฎหมายวางเงื่อนไขให้บรรษัท ต้องยึดถือผลประโยชน์ทางการเงินของเจ้าของ เหนือกว่าผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น The Corporation (2003)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
You do hang on hard.คุณยึดถือมันมากไป The Forgotten (2004)
Should any free soul come across that place in all the countless centuries yet to be may all our voices whisper to you from the ageless stones.ว่านี่แหละ กฏแห่งสปาร์เทิน ที่เรายึดถือ แล้วราชันของข้าก็พิราลัย พี่น้องของข้าก็เช่นกัน 300 (2006)
Some of us have a tough time holding on to branches.บางส่วนของเรามีเวลาที่ยาก ในการยึดถือสาขาต่างๆ Ice Age: The Meltdown (2006)
Because these people hold the mistaken belief that we're all equal.เพราะว่าทุกคน ยึดถือความเชื่อผิดๆ อย่างนั้นพวกเราต้องมีความเสมอภาค Pan's Labyrinth (2006)
And--and it's-- and it's good because you learn and you realize that you can handle it.และ... และมัน... และมันดี เพราะคุณ ได้เรียนรู้และคุณเข้าใจความเป็นจริงนั่นทำให้คุณยึดถือได้ Love/Addiction (2007)
For it is the cruel irony of life That we are destined to hold the dark with the light,สำหรับมันเป็นตลกร้ายของชีวิต ที่เราถูก กำหนดมาให้ยึดถือ ความมืด กับ ความสว่าง Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick   FR: détenir ; retenir
ยึดถือ[adj.] (yeuttheū) EN: abiding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenable[ADJ] ยึดถือได้, See also: ซึ่งป้องกันได้, ซึ่งรักษาไว้ได้, Syn. defensible, trustworthy, reliable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
fascist(แฟช'ซิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิfascism,ผู้เผด็จการ. adj. เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสท์., See also: fascistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abide(vt) ทนทาน,ยึดถือ,รอคอย
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top