ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信仰者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信仰者-, *信仰者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, ] believer, #87,594 [Add to Longdo]
改变信仰者[gǎi biàn xìn yǎng zhě, ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] a convert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know as a witness when you take an oath, it's a sacred obligation if you are a believer, that you're going to tell the truth, and you say, "So help me, God."[CN] 你知道 作为一个证人 当你宣誓的时候 如果你是个信仰者的话 这是一项神圣的义务 你就要说实话 于是你说"主啊 帮帮我" The Human Stain (2003)
Why they should spare ours?[CN] 我們怎麼饒恕這些無信仰者? Mary (2005)
A true believer, not like him.[CN] 真正的信仰者 不像他 Curse of the Demon (1957)
He can't tell if Brother Sam is bluffing, crazy, or a true believer.[JA] サムがハッタリで クレイジーだろうが 本物の信仰者だろうが Once Upon a Time... (2011)
Do you firmly believe in God and his own Grace ?[CN] 你是上帝及其善行的坚定 信仰者吗? Europe '51 (1952)
But still, I felt it must be wonderful just to jump into that bubbging pot and be a member of all those who are believers.[CN] 但是,我还是感觉这一定很美妙 就那么跳进那口沸腾的锅里 成为所有那些信仰者的一员. A New Germany: 1933-1939 (1973)
I just want to learn enough to be able to go up there once in a while. Well, why? You wanna buzz your congregation?[CN] 我是很认真的 你对信仰者自满吗? The Spirit of St. Louis (1957)
There must be some record of it. Over the centuries, his followers made copies of his teachings.[JA] 何世紀も経て、彼の信仰者が彼の 教示のコピーを作ったのです The Forge (2004)
In the hands of dedicated men, true believers.[CN] 在一些勇于献身的人手里,他们是真正的信仰者 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)
All an ignorant believer can do is to pray.[CN] 一个无知的信仰者能做的一切 就是去祷告了 Brother (1960)
Many heroes of the faith have endured their failures.[JA] 多くの信仰者が 試されてきた The Angel of Death (2011)
How are we to go among the unbelievers?[CN] 這些無信仰者裏你們覺得怎麼樣7. Mary (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top