Search result for

believe in

(57 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believe in-, *believe in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe in[PHRV] เชื่อในเรื่อง, See also: เชื่อเรื่อง
believe in[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
believe in[PHRV] พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in[PHRV] เห็นว่ามีค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As a freegan, I believe in all living thingsเหมือนฟรีแกน ฉันเชื่อในสิ่งมีชีวิต New Haven Can Wait (2008)
I don't believe in chance Commander.ข้าไม่เชื่อในโชคหรอก ท่าน ผบ. Rising Malevolence (2008)
These men are brave enough to fight for what they believe in, even if you aren't.คนพวกนี้กล้าพอที่จะสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อ แต่เจ้าไม่ The Moment of Truth (2008)
You've just got to believe in them.พรุ่งนี้เช้า The Moment of Truth (2008)
Because I believe in the great goodness of Your Majestyเพราะกระหม่อมซาบซึ้งเป็นล้นพ้น ถึงพระเมตตาของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
I don't believe in miracles.ข้าไม่เชื่อเรื่องปาติหาริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
So you believe in me now?หมายความว่าท่านยอมรับในตัวข้าแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
I don't believe in your idea of pretty girls.ชั้นไม่เชื่อ ผู้หญิงสวยๆในแบบของนาย Baby and I (2008)
The Moon Princess truly believe in the goodness of all...เจ้าหญิงจันทราเชื่อโดยแท้จริงในคุณงามความดีทั้งหลาย The Secret of Moonacre (2008)
I believe in you!ฉันเชื่อมั่นในตัวท่าน The Secret of Moonacre (2008)
I hope you believe in me.หวังว่าคุณจะเชื่อผมนะ My Sassy Girl (2008)
I believe in you like your father did.และเชื่อในตัวแก.. เหมือนที่พ่อแกเชื่อ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believe inAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
believe inAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
believe inChristians believe in Jesus Christ.
believe inDo you believe in any religion?
believe inDo you believe in Christianity?
believe inDo you believe in fairies?
believe inDo you believe in ghosts?
believe inDo you believe in God?
believe inDo you believe in the reality of God?
believe inDo you believe in UFOs?
believe inDo you really believe in ghosts?
believe inFor all you say, I still believe in the truth of the theory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
เชื่อใจได้[V] trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
เชื่อลมปาก[V] believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
ถือ[V] believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา[V] believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai definition: นับถือศาสนา
เชื่อ[V] believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อใจ[V] trust, See also: believe in, confide, have confidence in, Syn. ไว้ใจ, วางใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เจ้านายเชื่อใจสาวใช้คนใหม่มาก
นับถือ[V] worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
วางใจ[V] trust, See also: believe in, confide, have confidence in, rely, entrust, credit, rely, be convinced, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เขาวางใจว่าลูกอยู่ในที่ปลอดภัย, Thai definition: ไม่กังวลเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่คิด
ไว้ใจ[V] believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire   FR: croire en ; avoir foi en
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore   FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship   FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; worship ; profess   
ถือลาง[v.] (theū lāng) EN: believe in omens ; be superstitious   FR: être superstitieux
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced   FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; avoir foi (en qqn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me [Add to Longdo]
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens! [Add to Longdo]
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  believe in
      v 1: have a firm conviction as to the goodness of something;
           "John believes in oat bran"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top