ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

believe in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believe in-, *believe in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe in(phrv) เชื่อในเรื่อง, See also: เชื่อเรื่อง
believe in(phrv) ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
believe in(phrv) พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in(phrv) เห็นว่ามีค่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you believe in God?คุณเชื่อในพระเจ้าไหม The Great Dictator (1940)
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
I believe in America.ผมเชื่อว่าในอเมริกา The Godfather (1972)
I also don't believe in drugs.I also don't believe in drugs. The Godfather (1972)
Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth? The Godfather (1972)
Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord?Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? The Godfather (1972)
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? The Godfather (1972)
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
I thought you didn't believe in me?ไหนคุณบอกว่าคุณไม่นับถือผม Oh, God! (1977)
I believe in God. I just don't believe that he exists.ฉันนับถือพระเจ้า แต่ฉันไม่เชื่อว่าท่านจะมีตัวตน Oh, God! (1977)
If you find it hard to believe in me maybe it would help you to know that I believe in you.มันเป็นไปได้ คุณพบว่ายากที่จะเชื่อในตัวผม มันอาจจะช่วยได้บ้าง ถ้าคุณรู้ว่าผมเชื่อในตัวคุณ Oh, God! (1977)
- Do you believe in the existence of witches?-คุณเชื่อเรื่องแม่มดมีจริงหรือเปล่า? -อ้า. Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believe inAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
believe inAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
believe inChristians believe in Jesus Christ.
believe inDo you believe in any religion?
believe inDo you believe in Christianity?
believe inDo you believe in fairies?
believe inDo you believe in ghosts?
believe inDo you believe in God?
believe inDo you believe in the reality of God?
believe inDo you believe in UFOs?
believe inDo you really believe in ghosts?
believe inFor all you say, I still believe in the truth of the theory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา(v) believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ถือ(v) believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai Definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา(v) believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai Definition: นับถือศาสนา
เชื่อ(v) believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
นับถือ(v) worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
ไว้ใจ(v) believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai Definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1, vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) #13,802 [Add to Longdo]
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz, vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na, n, vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) { Buddh } I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me [Add to Longdo]
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp, int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens! [Add to Longdo]
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1, vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz, vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  believe in
      v 1: have a firm conviction as to the goodness of something;
           "John believes in oat bran"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top