ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbeliever

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbeliever-, *unbeliever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbeliever[N] ผู้ไม่เชื่อ, See also: ผู้ไร้ศรัทธา, Syn. agnostic, atheist, heathen, Ant. believer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbeliever    (n) ˌʌnbɪlˈiːvər (uh2 n b i l ii1 v @ r)
unbelievers    (n) ˌʌnbɪlˈiːvəz (uh2 n b i l ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信者[ふしんじゃ, fushinja] (n) unbeliever [Add to Longdo]
未信者[みしんじゃ, mishinja] (n) unbeliever; inquirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbeliever \Un`be*liev"er\, n.
   1. One who does not believe; an incredulous person; a
    doubter; a skeptic.
    [1913 Webster]
 
   2. A disbeliever; especially, one who does not believe that
    the Bible is a divine revelation, and holds that Christ
    was neither a divine nor a supernatural person; an
    infidel; a freethinker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Infidel}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbeliever
   n 1: someone who refuses to believe (as in a divinity) [syn:
      {disbeliever}, {nonbeliever}, {unbeliever}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top