Search result for

เลื่อมใส

(38 entries)
(0.4459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อมใส-, *เลื่อมใส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อมใสก. มีความเชื่อถือ เช่น เลื่อมใสศาสนา, มีจิตยินดี, เห็นชอบด้วย, เช่น เลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เลื่อมใสในแนวการประพฤติปฏิบัติของเขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ! New Haven Can Wait (2008)
Admirable.น่าเลื่อมใส Adverse Events (2008)
You know, for someone in your predicament, I admired your spirit!เธอรู้นี่ สำหรับใครบางคนที่เธอลำบากใจ ฉันเลื่อมใสเธอจริงๆ! The Secret of Moonacre (2008)
- It's admirable. - He's deaf.น่าเลื่อมใสจริงๆ เขาเป็นใบ้ House Divided (2009)
I'm a spiritual person, Mrs. Tuohy, but I have certain, shall we say... doubts.ฉันก็เป็นคนที่เลื่อมใสอยู่หรอกคะคุณนายTuohy แต่ว่า ฉันมีความมั่นใจคะ แต่ฉันก็ยังความคาใจอยู่คะ The Blind Side (2009)
Even though I admire your talentถึงแม้ว่าฉันจะเลื่อมใสคุณ Love in Disguise (2010)
He idolizes the guy.เขาเลื่อมใสหมอนั่น Fallen (2010)
Such faith.น่าเลื่อมใส The Rite (2011)
Enthusiast?ผู้เลื่อมใส Masks (2011)
Guys, we know that fetishists are loyal to the body parts they take, but I think that this unsub is loyal to the whole of these parts.ทุกคน เรารู้ว่า พวกที่ชอบเลื่อมใสบูชาจะบูชา อวัยวะที่เขาเก็บไว้ แต่ผมคิดว่าคนร้ายคนนี้ บูชาอวัยวะทุกส่วน There's No Place Like Home (2011)
And we believe when to believe is idiotic.และเราก็เลื่อมใส ถึงแม้มันจะดูไม่น่าเลื่อมใส Wrath of the Titans (2012)
And was sincere about it. He had changed.และเลื่อมใส มันเปลี่ยนไป Seven Psychopaths (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire   FR: croire en ; avoir foi en

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe[VI] ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
idolize[VT] เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idolize[VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize[VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
coreligionist(โคเรล'ลิจะนิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสในศาสนาเดียวกัน
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous

English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top