Do you mean profeß?
Search result for

profess

(136 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profess-, *profess*, profes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profess[VT] แสดงตัว, See also: อ้างตัว, ยืนยัน, Syn. avow, assert, confess
profess[VT] ปฏิญาณตน
professed[ADJ] ซึ่งปฏิญาณตน, See also: ซึ่งประกาศตัว
professor[N] ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง
professor[N] อาจารย์มหาวิทยาลัย
profession[N] การปฏิญาณตัว, See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา, Syn. declaration, avowal
profession[N] การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
profession[N] อาชีพ, See also: อาชีพที่สุจริต, การงาน
professional[ADJ] ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
professional[ADJ] เกี่ยวกับอาชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
profess(vt) แสดงตัว,ประกาศ,ประกอบอาชีพ,นับถือ,ยอมรับ
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ
professor(n) ศาสตราจารย์
professorial(adj) ตำแหน่งศาสตราจารย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional allowanceเงินวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
"i had three professors read your stories.- ฉันมีอาจารย์ 3 ท่านอ่านงานของเธออยู่ There Might be Blood (2008)
To be a professional gamer.ไปเป็นนักเล่นเกมส์มือโปร นะ There Might be Blood (2008)
Uh, yeah. I-i saw that. The three professors.อ่า เอาละ ฉัน ฉันเห็นนะ ศาสตราจารย์ 3 คน นั้น... There Might be Blood (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
You're a professor. you're not 007.คุณเป็นแค่ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ เจมส์บอนด์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
professA professional is painting the house.
professBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
professDo you know Professor Brown by any chance?
professDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
professExperience is requirement for this profession.
professFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
professFor a professional, he gave a poor account of himself in today's game.
professHe directed his remarks at the professor.
professHe esteems the professor highly.
professHe is a dentist by profession.
professHe is a doctor and a university professor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร[N] professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
ผศ.[N] professor assistant, Syn. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.[N] professor, See also: prof., Syn. ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์[N] professor, Syn. ศ.จ., Count unit: คน
สถานศึกษาวิชาชีพ[N] vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
นักมวยอาชีพ[N] professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count unit: คน
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
ศาสตราจารย์[N] professor, Example: ท่านเป็นศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ท่านไม่เคยได้รับปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยใด, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา
งานอาชีพ[N] occupation, See also: profession, job, Syn. งานประจำ, งานหลัก, Ant. งานอดิเรก, งานว่าง, Example: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก, Count unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medication ; general practice ; family practice   FR: médecine générale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESS    P R AH0 F EH1 S
PROFESSOR    P R AH0 F EH1 S ER0
PROFESSES    P R AH0 F EH1 S AH0 Z
PROFESSED    P R AH0 F EH1 S T
PROFESSING    P R AH0 F EH1 S IH0 NG
PROFESSION    P R AH0 F EH1 SH AH0 N
PROFESSORS    P R AH0 F EH1 S ER0 Z
PROFESSIONS    P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFESSOR'S    P R AH0 F EH1 S ER0 Z
PROFESSORS'    P R AH0 F EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profess    (v) (p r @1 f e1 s)
professed    (v) (p r @1 f e1 s t)
professes    (v) (p r @1 f e1 s i z)
professor    (n) (p r @1 f e1 s @ r)
professing    (v) (p r @1 f e1 s i ng)
profession    (n) (p r @1 f e1 sh @ n)
professors    (n) (p r @1 f e1 s @ z)
professedly    (a) (p r @1 f e1 s t l ii)
professions    (n) (p r @1 f e1 sh @ n z)
professional    (n) (p r @1 f e1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Professor {m}; Professorin {f}; Lehrstuhlinhaber {m}; Lehrstuhlinhaberin {f}professor [Add to Longdo]
Professor emeritusemeritus professor [Add to Longdo]
Professorenschaft {f}professorate [Add to Longdo]
Professur {f}professorship; chair [Add to Longdo]
professionellprofessional [Add to Longdo]
professionell {adv}professionally [Add to Longdo]
professionell; beruflich {adv}professionally [Add to Longdo]
professorialprofessorial [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]
ノンプロ[, nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei [Add to Longdo]
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
教授毕竟是教授[jiào shòu bì jìng shì jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] professors are (after all) professors [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
王永民[Wáng Yǒng mín, ㄨㄤˊ ㄩㄥˇ ㄇㄧㄣˊ, ] Professor Wang Yongmin (1943-), inventor of the 5 stroke input method 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, / ] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007 [Add to Longdo]
声言[shēng yán, ㄕㄥ ㄧㄢˊ, / ] profess; pronouncement; declare; declaration [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
棋士[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profess \Pro*fess"\ (pr[-o]*f[e^]s"), v. i.
   1. To take a profession upon one's self by a public
    declaration; to confess. --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare friendship. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profess \Pro*fess"\, v. t. [imp. & p. p. {Professed}; p. pr. &
   vb. n. {Professing}.] [F. prof[`e]s, masc., professe, fem.,
   professed (monk or nun), L. professus, p. p. of profiteri to
   profess; pro before, forward + fateri to confess, own. See
   {Confess}.]
   [1913 Webster]
   1. To make open declaration of, as of one's knowledge,
    belief, action, etc.; to avow or acknowledge; to confess
    publicly; to own or admit freely. "Hear me profess
    sincerely." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The best and wisest of them all professed
       To know this only, that he nothing knew. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To set up a claim to; to make presence to; hence, to put
    on or present an appearance of.
    [1913 Webster]
 
       I do profess to be no less than I seem. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To present to knowledge of, to proclaim one's self versed
    in; to make one's self a teacher or practitioner of, to
    set up as an authority respecting; to declare (one's self
    to be such); as, he professes surgery; to profess one's
    self a physician.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profess
   v 1: practice as a profession, teach, or claim to be
      knowledgeable about; "She professes organic chemistry"
   2: confess one's faith in, or allegiance to; "The terrorists
     professed allegiance to their country"; "he professes to be a
     Communist"
   3: admit (to a wrongdoing); "She confessed that she had taken
     the money" [syn: {concede}, {profess}, {confess}]
   4: state freely; "The teacher professed that he was not generous
     when it came to giving good grades"
   5: receive into a religious order or congregation
   6: take vows, as in religious order; "she professed herself as a
     nun"
   7: state insincerely; "He professed innocence but later admitted
     his guilt"; "She pretended not to have known the suicide
     bomber"; "She pretends to be an expert on wine" [syn:
     {profess}, {pretend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top