Search result for

ติดแน่น

(41 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดแน่น-, *ติดแน่น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With Harry's code ingrained in me,ด้วยกฎของแฮร์รี่ ที่ติดแน่นอยู่ในตัวผม Remains to Be Seen (2009)
The world scares you so you wrap it up neatly in bonds of reason, education and proof.โลกทำให้คุณกลัว คุณเลยขังตัวเองเสียติดแน่น กับเรื่องหลักเหตุผล การศึกษา และการพิสูจน์ Harbingers in a Fountain (2009)
Whereas a kid from the sticks of Iran, newly arrived in the West, it's no wonder he clings to his cultural superstitions.ในขณะที่เด็กคนหนึ่งจากอิหร่าน เข้ามาอยู่ในประเทศตะวันตกใหม่ๆ ไม่ต้องไปสงสัยเลยว่า เขาจะติดแน่นกับวัฒนธรรมแม่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
His leg's stuck pretty good.ขาเขาติดแน่นมาก Aftermath (2010)
It's not a tattoo, but permanent marker's pretty hard to wash off.มันไม่ใช่รอยสัก แต่ติดแน่น Business as Usual (2011)
- Make sure they stay on her. - Ten seconds.ต้องแน่ใจว่าติดแน่น 10 วินาที Lockout (2012)
The glove is not going anywhere.มันติดแน่นมาก Life (2017)
I was used to such fixations, I was ready to help himฉันถูกใช้ให้การทำให้ติดแน่นนั้น,\ NI พร้อมเพื่อช่วยเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Weird. They're stuck.แปลกแฮะ มันติดแน่นเลย Jumanji (1995)
she fixed me.เธอติดแน่นฉัน. Black Snake Moan (2006)
It's really stuck. M. P '... God, I can feel them!ติดแน่นเลย ให้ตายสิ พระเจ้า, ผมรู้สึก The Mist (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดแน่น[adj.] (titnaen) FR: fixe ; immobilisé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere[VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
burn into[PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น
coherent[ADJ] ติดแน่น, See also: ซึ่งเกาะติดกันแน่น, Syn. tenacious
fasten on[PHRV] ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
freeze in[PHRV] ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง, See also: ขยับเขยื้อนไม่ได้เพราะติดน้ำแข็ง
freeze onto[PHRV] ติดแน่นเพราะน้ำแข็ง
ingrain[VT] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น, Syn. engrave, inscribe, embed
ingrained[ADJ] ติดแน่น, See also: ซึ่งฝังแน่น, ซึ่งฝังในเส้นใย, Syn. inherent, fixed, indelible
lodge[VI] ฝัง, See also: ติดแน่น, Syn. fix
snap on[PHRV] ติดแน่น, See also: ผูกไว้แน่น, Syn. put on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
close-knitadj. ติดแน่น,เกาะแน่น
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น,เกาะแน่น, Syn. fix
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น,ทำให้เกาะแน่น,การครอบงำ, Syn. obsession
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
glue(กลู) n. กาว,กาวน้ำ. vt. ใช้กาวติด,ติดแน่น., See also: gluer n.
hard-and-fastadj. ยึดแน่น,ติดแน่น,เข้มงวด., See also: hard-and-fastness n.
icebound(-'เบาดฺ) adj. ติดแน่นอยู่ในน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fix(vt) กำหนด,เจาะจง,ซ่อมแซม,ทำให้คืนดี,ทำให้ติดแน่น,ตรึงตรา,จัดการ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
graven(adj) แกะสลัก,จารึก,ฝัง,ตรึง,ติดแน่น,อัดแน่น
ground(vt) ติดแน่น,วางรากฐาน,ลงหลัก,ตั้งมั่น,ปัก
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top