ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unbelieving

AH2 N B AH0 L IY1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unbelieving-, *unbelieving*, unbeliev
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unbelieving(adj) ไม่น่าเชื่อ, See also: น่าสงสัย, น่ากังขา, Syn. cynical, incredulous, suspicious
unbelievingly(adv) อย่างไม่น่าเชื่อ, Syn. suspiciously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ, น่าสงสัย, น่ากังขา, ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNBELIEVING AH2 N B AH0 L IY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unbelieving (j) ˌʌnbɪlˈiːvɪŋ (uh2 n b i l ii1 v i ng)
unbelievingly (a) ˌʌnbɪlˈiːvɪŋliː (uh2 n b i l ii1 v i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbelieving \Un`be*liev"ing\, a.
   1. Not believing; incredulous; doubting; distrusting;
    skeptical.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. Believing that the thing alleged is not true;
    disbelieving; especially, believing that the Bible is not
    a divine revelation, or that Christ was not a divine or a
    supernatural person. "Unbelieving Jews." --Acts xiv. 2.
    [1913 Webster] -- {Un`be*liev"ing*ly}, adv. --
    {Un`be*liev"ing*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unbelieving \Unbelieving\
   See {believing}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unbelieving
   adj 1: rejecting any belief in gods [syn: {atheistic},
       {atheistical}, {unbelieving}]
   2: holding that only material phenomena can be known and
     knowledge of spiritual matters or ultimate causes is
     impossible [syn: {nescient}, {unbelieving}]
   3: denying or questioning the tenets of especially a religion;
     "a skeptical approach to the nature of miracles" [syn:
     {disbelieving}, {skeptical}, {sceptical}, {unbelieving}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top