Search result for

sol

(204 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sol-, *sol*
English-Thai: Longdo Dictionary
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sol[N] ตัวโน้ตซอล (ทางดนตรี)
sola[N] คำนามพหูพจน์ของ solum, See also: ชั้นดิน
sold[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sell
sole[N] ฝ่าเท้า
sole[ADJ] โดดเดี่ยว, Syn. only one, single
solo[N] เพลงร้องเดี่ยว, Syn. aria, single part
solo[N] การแสดงเดี่ยว, See also: การบินเดี่ยว, การกระทำเพียงคนเดียว, Syn. solo flight, one-person show
solo[ADJ] ซึ่งทำเพียงคนเดียว
solo[ADV] เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง
solo[VI] ทำเพียงคนเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sol(ซอล,โซล) n. ระดับเสียงที่5ของบันได,เสียงดนตรีG., Syn. so
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solar monthn. เดือนตามสุริยคติ
solar systemn. ระบบสุริยจักรวาล
solar yearn. ปีสุริยคต'
sold(โซลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sell (ดู)
solder(โซล'เดอะ) n. โลหะบัดกรี,โลหะผสมที่ใช้บัดกรี,สิ่งเชื่อมต่อ,เครื่องประสาน vt.,vi. บัดกรี,สิ่งเชื่อมต่อ,ประสาน,ซ่อมแซม,ปะต่อ., See also: solderable adj. solderer n.
soldier(โซล'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน
soldier of fortunen. ทหารรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล
sold(vt) pt และ pp ของ sell
solder(vt) บัดกรี,เชื่อมติดกัน,ประสาน
soldier(n) ทหาร
soldierly(adj) กล้าหาญ,เกี่ยวกับทหาร,เยี่ยงทหาร
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
sole(n) ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ปลาลิ้นหมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sola billตั๋วเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude angle; solar altitudeมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude; solar altitude angleมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar cellเซลล์สุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar concentratorตัวรวมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sol rubberยางส่วนที่ละลายในตัวทำละลาย [เทคโนโลยียาง]
Solanaceaeโซลานาซี [TU Subject Heading]
Solanumโซลานุม [TU Subject Heading]
Solanum incanumมะแว้ง [TU Subject Heading]
Solanum indicum ; Solanum fiolaceumมะแว้งต้น (โซลานุม อินดิคุม) [TU Subject Heading]
Solanum laciniatumมะเขือ [TU Subject Heading]
Solanum nigurm ; Black nightshadi ; Poisonberryมะแว้งนก [TU Subject Heading]
Solanum sanitwongseiมะแว้งต้น (โซลานุม สนิทวงศ์ซี) [TU Subject Heading]
Solanum torvumมะเขือพวง [TU Subject Heading]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solarisation (n ) การผึ่งแดด, การตากแดด, การเปิดให้ได้แสงมากเกินไป(ฟิล์ม)
solarise (vi ) ผึ่งแดด, ตากแดด
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง
Solofancyผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA ที่ใส่แว่น
solpugid (n uniq ) เป็นชื่อของแมงมุมชื่อหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่า Egyptian Giant Solpugid หรือ Camel Spider
See also: S. Camel Spider,
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sold!ขาย The Best Offer (2013)
Sold.ขาย Transformers: Age of Extinction (2014)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
And I am sold.และฉันก็ด้วย. Committed (2008)
I may be the sole survivor.ฉันอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
I may be the sole survivor.อาจจะเหลือฉันอยู่คนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
I need to look at All the ones you've sold recently.ผมต้องการดูรูปทั้งหมดที่คุณขายไม่ได้ Adverse Events (2008)
We know he hasn't sold one in ages.เรารู้ว่าเค้าไม่ได้ขายรูปมาช่วงระยะนึงแล้ว Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solThe owner sold the building for what he wanted.
solWe should so act as to solve the problem.
solThe soldier gave his name.
solThe solders were guarding the bridge.
solI want him to solve the problem.
solHe found a clue to solve the mysterious affair.
solHe finally hit upon a solution to his problem.
solThis is the best method to solve that problem.
solThe American economy is in solid shape.
solIt is easy for me to solve the problem.
solI found it difficult for her to solve the problem.
solThe soldier lay in agony on the bed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง[V] strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai definition: แน่นและทนทาน
คนมีสี[N] soldier, See also: official, policeman, Example: คดีฆาตกรรมเจ้าพ่อการพนันคดีนี้สงสัยคนมีสีจะบงการอยู่เบื้องหลัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการทหารหรือตำรวจ, Notes: (ปาก)
กระจกสะท้อนแสง[N] solartag, Example: เราเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงแก้ปัญหาความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาในโรงงานทางหลังคา, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับได้
สะสาง[V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
การแก้ปัญหา[N] remedy, See also: solution, Syn. การแก้ไขปัญหา, Example: การพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆ แก่เด็ก, Thai definition: การหาทางแก้ไข หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
แก้ไขปัญหา[V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
วางขาย[V] sold, See also: place on sale, Syn. ขาย, Ant. ซื้อ, Example: สินค้าชนิดนี้มีวางขายอยู่ทั่วไป, Thai definition: นำสินค้ามาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together   FR: souder ; braser
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOL    S AA1 L
SOL    S OW1 L
SOLD    S OW1 L D
SOLL    S AA1 L
SOLT    S OW1 L T
SOLO    S OW1 L OW2
SOLE    S OW1 L
SOLI    S OW1 L IY2
SOLA    S OW1 L AH0
SOLEM    S OW1 L EH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sol    (n) (s o1 l)
sold    (v) (s ou1 l d)
sole    (v) (s ou1 l)
solo    (n) (s ou1 l ou)
Solon    (n) (s ou1 l o n)
solar    (j) (s ou1 l @ r)
soled    (v) (s ou1 l d)
soles    (v) (s ou1 l z)
solid    (n) (s o1 l i d)
solos    (n) (s ou1 l ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์
solcheอย่างเช่นนั้น
solchen, See also: solche
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหาร
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat
soll, See also: sollen
solle, See also: sollen
sollenควร
sollen|soll, sollte, hat gesollt| ควร (เป็นกริยาช่วย บ่งความต้องการ, คำสั่ง, ข้อควรทำ) เช่น Man soll nicht stehlen., Soll ich dir das Buch mal zeigen?
sollteควร (รูปอดีต หรือ รูปแนะนำ), See also: sollten sollen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidität {f}sobriety [Add to Longdo]
Solidität {f}solidness; solidity [Add to Longdo]
Sollstärke {f}authorized strength [Add to Longdo]
Solarenergie {f}solar energy [Add to Longdo]
Solarplexus {m} [anat.]solar plexus [Add to Longdo]
solartechnik {f}solar technology [Add to Longdo]
Solarzelle {f}solar cell [Add to Longdo]
Solbad {n}saltwater bath; brine bath [Add to Longdo]
Soldat {m} | Soldaten {pl}soldier | soldiers [Add to Longdo]
Soldat {m} | Soldaten {pl}serviceman | servicemen [Add to Longdo]
Soldatenkolonne {f}column of soldiers [Add to Longdo]
Soldbuch {n}pay book [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Solidargemeinschaft {f}supportive society [Add to Longdo]
Solidarität {f}; Verbundenheit {f}solidarity [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, ] soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike, #2,282 [Add to Longdo]
士兵[shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ, ] soldier, #3,025 [Add to Longdo]
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] solemn; solemnity, #4,016 [Add to Longdo]
太阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, / ] solar energy, #8,912 [Add to Longdo]
固体[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
[tǎ, ㄊㄚˇ, / ] sole (fish), #16,763 [Add to Longdo]
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent, #16,982 [Add to Longdo]
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, / ] solemn and stirring; moving and tragic, #21,015 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem) [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]
[へい, hei] SOLDAT [Add to Longdo]
兵士[へいし, heishi] Soldat [Add to Longdo]
兵隊[へいたい, heitai] Soldat, Truppen [Add to Longdo]
堅実[けんじつ, kenjitsu] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
手堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
独演[どくえん, dokuen] Solo, Solovortrag [Add to Longdo]
貸借[たいしゃく, taishaku] Soll_und_Haben, leihen_und_verleihen [Add to Longdo]
軍人[ぐんじん, gunjin] Soldat, Militaer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 G \G\ (j[=e])
   1. G is the seventh letter of the English alphabet, and a
    vocal consonant. It has two sounds; one simple, as in
    gave, go, gull; the other compound (like that of j), as in
    gem, gin, dingy. See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    231-6, 155, 176, 178, 179, 196, 211, 246.
    [1913 Webster]
 
   Note: The form of G is from the Latin, in the alphabet which
      it first appeared as a modified form of C. The name is
      also from the Latin, and probably comes to us through
      the French. Etymologically it is most closely related
      to a c hard, k y, and w; as in corn, grain, kernel; kin
      L. genus, Gr. ?; E. garden, yard; drag, draw; also to
      ch and h; as in get, prehensile; guest, host (an army);
      gall, choler; gust, choose. See {C}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) G is the name of the fifth tone of the natural or
    model scale; -- called also {sol} by the Italians and
    French. It was also originally used as the treble clef,
    and has gradually changed into the character represented
    in the margin. See {Clef}. G[sharp] (G sharp) is a tone
    intermediate between G and A.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\, n. [L.]
   1. The sun.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alchem.) Gold; -- so called from its brilliancy, color,
    and value. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\, n. [It.] (Mus.)
    (a) A syllable applied in solmization to the note G, or to
      the fifth tone of any diatonic scale.
    (b) The tone itself.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\, n. [See {Sou}.]
   1. A sou.
    [1913 Webster]
 
   2. A silver and gold coin of Peru. The silver sol is the unit
    of value, and is worth about 68 cents.
    [1913 Webster] Sol

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sol \Sol\ Sole \Sole\, n. [From hydrosol an aqueous colloidal
   solution, confused with G. sole, soole, salt water from which
   salt is obtained.] (Chem.)
   A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal
   solution or suspension.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sol
   n 1: a colloid that has a continuous liquid phase in which a
      solid is suspended in a liquid [syn: {sol}, {colloidal
      solution}, {colloidal suspension}]
   2: (Roman mythology) ancient Roman god; personification of the
     sun; counterpart of Greek Helios
   3: the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical
     scale in solmization [syn: {sol}, {soh}, {so}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SOL
     Simulation-Oriented Language
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sol
   sun
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sol [sɔl]
   ground; soil
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sol
   sun
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 sol
   sun
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 sol
   sun
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 left
 
 1. sol, solda, sola ait
 2. sol taraf
 3. sol kanat. be in left field yedeğe alınmak. left hand sol taraf. left wing (pol.) sol kanat.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 sol
   sun
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top