Search result for

ซื้อ

(109 entries)
(0.1586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซื้อ-, *ซื้อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝาก accept to buy with the right of redemption

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อ[V] buy, See also: purchase, pay for, Syn. ซื้อหา, ซื้อของ, จับจ่าย, Ant. ขาย, Example: เขามาที่สโมสรนายทหาร เพื่อมาซื้ออาหาร, Thai definition: เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ
ซื้อหา[V] buy, See also: purchase, Syn. ซื้อ, Ant. ขาย, Example: ประชาชนสนใจมาซื้อหาอาหาร และของใช้ประจำวันที่ตลาดนัดมากขึ้น, Thai definition: เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ซื้อของ[V] shop for, See also: do shopping, go shopping, Syn. จ่ายของ, จับจ่าย, ซื้อ, Ant. ขายของ, Example: แม่ครัวไปซื้อของที่ตลาด
ซื้อขาย[V] trade, See also: buy and sell, merchandise, deal in, Syn. จำหน่าย, ค้าขาย, ซื้อขายแลกเปลี่ยน, Example: นายหน้าค้าที่ดินติดต่อซื้อขายที่ดินแถบชายทะเล
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ซื้อรำคาญ[V] spend some money to turn somebody away, Example: เธอให้เงินเขาเพื่อซื้อรำคาญ, Thai definition: ยอมเสียเงินหรือสิ่งของเพื่อตัดความรำคาญ
ซื้อเสียง[V] buy votes, Example: ในช่วงของการเลือกตั้งยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างมากมายมหาศาลของผู้สมัครเพื่อซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองได้รับการเลือกตั้ง, Thai definition: จ่ายเงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน
ซื้อขายแลกเปลี่ยน[V] trade, See also: buy and sell, merchandise, deal in, Syn. ซื้อขาย, ค้าขาย, Example: ตลาดแห่งนี้จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกล้องถ่ายรูปต่างๆ ทั้งใหม่และมือสอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซื้อก. เอาเงินตราแลกกับสิ่งของ.
ซื่อ, ซื่อ ๆว. ตรง เช่น คนซื่อ, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เช่น พูดซื่อ ๆ, ไม่คดโกง เช่น หน้าซื่อ
ซื่อ, ซื่อ ๆนิ่งเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แข็งซื่อ, ทื่อ ก็ว่า.
ซื้อขายน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย.
ซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ,ซื้องัวหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาวก. ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง, ทำอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา ย่อมได้รับความเดือดร้อน.
ซื่อตรงก. ประพฤติตรงไม่เอนเอียง เช่น ซื่อตรงต่อหน้าที่, ไม่คดโกง เช่น เขาเป็นคนซื่อตรง.
ซื้อรำคาญก. เสียเงินตรา สิ่งของ หรือยอมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นเพื่อตัดความรำคาญ.
ซื้อรู้ก. เสียเงินตราหรือสิ่งของเป็นต้นโดยถูกลวง แต่ได้เป็นบทเรียน.
ซื่อสัตย์ก. ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.
ซื้อหน้าก. เสนอหน้า, สำแดงตัวออกมาให้เห็น, เช่น ครั้นตอบพี่มึงถึงแต้ม อีแสนแนมซื้อหน้าเข้ามาสู้ (ไกรทอง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purchaseซื้อ, การซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salesซื้อขาย [TU Subject Heading]
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Net purchaseซื้อสุทธิ [การบัญชี]
Purchaseซื้อ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honest...ซื้อสัตย์ The Grandfather: Part II (2009)
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
Bart bought me a suit? New watch.บาร์ทซื้อให้หนูเหรอคะ / นาฬิกาใหม่ Chuck in Real Life (2008)
You are not buying this placคุณไม่ซื้อที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
For your information, since I bought Victrola,จากที่คุณพูด ตั้งแต่ฉันซื้อวิคทรอล่า Chuck in Real Life (2008)
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่ Chuck in Real Life (2008)
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
My company was buying a bar in brooklyn? It wasn't a secret.บริษัทของพ่อกำลังจะซื้อบาร์ในบลู๊กลิน คิดว่าพ่อจะไม่รู้เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward   FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื้อ[v.] (seū) EN: buy ; purchase ; pay for   FR: acheter ; acquérir
ซื้อกลับ[v. exp.] (seū klap) EN: buy back   
ซื้อกิจการ[v. exp.] (seū kitjakān) EN: take over   
ซื้อของ[v. exp.] (seū khøng) EN: buy things ; shop for sth ; go shopping   FR: faire des achats ; faire des emplettes
ซื้อขาย[v.] (seūkhāi) EN: trade ; buy and sell ; merchandise ; deal in   FR: commercer
ซื้อคืน[v. exp.] (seū kheūn) EN: buy back   
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal   FR: honnête
ซื้อตั๋ว[v. exp.] (seū tūa) EN: buy a ticket ; get a ticket   FR: acheter un billet ; prendre un billet
ซื้อตั๋วรถไฟ[v. exp.] (seū tūa rotfai) EN: buying train tickets   FR: acheter un ticket de train

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
take a shot at(phrase) ลองทำ, ตัวอย่างเช่น Can I take a shot at explaining? ขอฉันลองอธิบายได้มั้ย, I took a shot at Lottery. ฉันลองซื้อลอตเตอร์รี่ดู
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buy[VT] ซื้อ, Syn. purchase, Ant. sell
buy a pig in a poke[IDM] ซื้อ / ยอมรับบางสิ่งมาโดยไม่ตรวจสอบ
buy back[PHRV] ซื้อคืน, See also: ขอซื้อคืน
buy in[PHRV] ซื้อสำรองไว้
buy in[PHRV] ซื้อหุ้น, See also: จ่ายเพื่อเข้าร่วม
buy up[PHRV] ซื้อสำรองไว้สำหรับ
consume[VT] ซื้อ
fence[VT] ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง), See also: ซื้อหรือขายของที่โขมยมา
get in[PHRV] ซื้อมาสำรองไว้, Syn. have in, keep in
import from[PHRV] นำเข้าจาก, See also: ซื้อสินค้ามาจาก, Syn. import into, Ant. export to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
buy(vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ)
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
invoice(vt) ทำรายการของที่ซื้อ,ทำบัญชีใบส่งของ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
open account[โอเพิ่น อะเค้านทฺ] (n ) ซื้อขายแบบเงินเชื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
買い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า
買う[かう, kau] (vt) ซื้อ
購入[こうにゅう, kounyuu] (n) ซื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
買います[かいます, kaimasu, kaimasu , kaimasu] (vt ) ซื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
買う[かう, kau] Thai: ซื้อ English: to buy

German-Thai: Longdo Dictionary
kaufen(vt) |kaufte, gekauft| ซื้อ
einkaufen(vi) |kaufte ein, eingekauft| ซื้อของ, See also: kaufen
Kauf(n) |der, pl. Käufe| การซื้อ, See also: das Kaufen
käuflich(adj) สามารถซื้อได้, หาซื้อได้
Kaufkraft(n) |die, pl.-| กําลังซื้อ
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top