Search result for

policeman

(56 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -policeman-, *policeman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policeman[N] ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
POLICEMAN; lincoln Heights Division;เจ้าหน้าที่ตำรวจลินคอล์น ไฮด์ครับ Changeling (2008)
Find a policeman, turn yourself in.ถ้านายบอกพวกเขาไปว่า ไม่มีพลังแล้ว พวกนั้นอาจยอมปล่อยนายไป เอาตัวรอด? Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
He's a policeman.เขาเป็นตำรวจ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The policeman she saw... hopefully he'll lead back to Frobisher.ตำรวจที่เธอเห็น หวังว่าเขาจะนำเราไปหาโฟรบิเช่อร์ได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The same firm your missing policeman moonlighted for.บริษัทเดียวกับที่ตำรวจที่หายไปของคุณรับจ้างอยู่ New York Sucks (2009)
To find a policeman with news of a car crash...เพื่อไปพบตำรวจแจ้งข่าวอุบัติเหตุรถชน Connect! Connect! (2009)
Perhaps we should call a policeman.บางทีเราน่าจะเรียกตำรวจมานะ Everyone (2009)
I hear he stabbed a policeman in the neck with a stuffed guillemot.ฉันได้ยินมาว่าเขา เคยฆ่าตำรวจแล้ว แทงที่คอด้วยนกกระจอก Cook (2009)
Almost every policeman in ontario is on their way to this farm, and they do have jurisdiction.ตำรวจออนทาริโอกำลังมา และพวกเขามีอำนาจพอ To Hell... And Back (2009)
He used to be a policeman.เขาเคยเป็นตำรวจมาก่อน Orutorosu no inu (2009)
A policeman?ตำรวจหรือ? Orutorosu no inu (2009)
Here you go, Mr. Policeman.นี่ของเธอ คุณตำรวจ How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
policemanA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
policemanA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
policemanAn important function of a policeman is to catch a thief.
policemanA policeman and afraid of a thief!
policemanA policeman came up to him.
policemanA policeman came up to me.
policemanA policeman ran past.
policemanA policeman shot in the leg.
policemanA policeman should be strong and quick in action.
policemanA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
policemanA policeman was sent for at once.
policemanA policeman was watching it, with his arms folded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตร.[N] policeman, Syn. ตำรวจ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์[N] police, See also: policeman, policewoman, guardian of peace, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Example: เรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์เขาจะดีกว่าให้พวกเราเข้าไปจัดการ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจ[N] police, See also: policeman, cop, constable, police constable, Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์, Example: ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)   FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)
ตำรวจจราจร[n. exp.] (tamrūat jārājøn) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman   FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes   FR: police secrète [f]
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nakhønbān) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary   
ตำรวจนอกเครื่องแบบ[n. exp.] (tamrūat nøk khreūangbaēp) EN: plainclothes policeman ; plainclothesman   FR: policier en civil [m]
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   
ตำรวจทางหลวง[n. exp.] (tamrūat thānglūang) EN: highway police ; highway policeman   

CMU English Pronouncing Dictionary
POLICEMAN    P AH0 L IY1 S M AH0 N
POLICEMAN'S    P AH0 L IY1 S M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
policeman    (n) (p @1 l ii1 s m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizist {m} | Polizisten {pl}policeman | policemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman [Add to Longdo]
警官[けいかん, keikan] (n,adj-no) policeman; (P) [Add to Longdo]
警官に抑えられる[けいかんにおさえられる, keikanniosaerareru] (exp,v1) to be caught by a policeman [Add to Longdo]
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, / ] policeman's round; patrol; beat, #73,007 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Policeman \Po*lice"man\, n.; pl. {Policemen}.
   A member of a body of police; a constable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 policeman
   n 1: a member of a police force; "it was an accident, officer"
      [syn: {policeman}, {police officer}, {officer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top