Search result for

ไขปัญหา

(18 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขปัญหา-, *ไขปัญหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขปัญหา[V] answer, See also: solve, reply, response, Syn. เฉลยปัญหา, เฉลย, Example: เด็กๆ ต่างช่วยกันไขปัญหาที่รุ่นพี่ถามไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were behind-seven to six. We'd just started to move the ball, made a tackle.เราอยู่หลัง 7-6 เราเพียงแค่ต้องการที่จะย้ายลูกทำแก้ไขปัญหา 12 Angry Men (1957)
With your powers, you could solve so many problems.ด้วยอำนาจของท่าน ท่านแก้ไขปัญหาได้มากมาย Oh, God! (1977)
Solve all our problems. -Work a few miracles.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรา สร้างปาฏิหาริย์ 2-3 อย่าง Oh, God! (1977)
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm always there to clean up the mess.ฉันนี่แหละที่คอยแก้ไขปัญหา In the Mouth of Madness (1994)
I am jonesing. I could really use a good fix.ฉันกำลัง jonesing ผมสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ดี Dante's Peak (1997)
All right, look, I'm gonna fix this once and for all.สิทธิทั้งหมดดูฉันจะ แก้ไขปัญหานี้และทุกครั้ง Dante's Peak (1997)
And thus Archimedes solves the problem.และดังนั้น อาร์คีมีดีสจึงไขปัญหาออกได้ เขาตะโกนร่ำร้อง Pi (1998)
Ladies with thinning hair or bald spots, G.L.H. solves the problem instantly.คุณผู้หญิงที่มีผมบาง หรือจุดหัวล้าน G.L.H. สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที 10 Things I Hate About You (1999)
I feel that I can actually make a contributions to this these people were frustrated because they felt that they had no nothing to do.ผมรู้สึกว่าผมช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ ส่วนพวกเขาอึดอัดใจ เพราะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลย The Corporation (2003)
It's in fact the solution to a lot of these problems.อันที่จริง มันเป็นหนทางแก้ไขปัญหามากมาย The Corporation (2003)
I do not have all the answers to this but we are prepared to work with you with society with NGOs with governments to address it.แต่เราพร้อมที่จะทำงานกับคุณ กับสังคม กับเอ็นจีโอ กับรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top