ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

只顾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只顾-, *只顾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O, fear me not.[CN] 只顾流连在花街柳巷里 忘了自己的劝告 哦 不要担心 Hamlet (1948)
Sticing to appearances, you can't do a thing.[CN] 只顾面子,任何事也做不成 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
You see, Rome-- that entire summer, I did nothing but--[CN] 罗马的事... 那一整个夏天,我只顾着... The Birds (1963)
Don't hold me like that![CN] 你太自私了,永远只顾你自己 Gone with the Wind (1939)
Al, he's a-hankerin' and jibbetin' to be off on his own.[CN] 艾尔整天只顾着自己 The Grapes of Wrath (1940)
I'm too busy suffering.[CN] 我只顾着内心的痛苦 Hiroshima Mon Amour (1959)
You mean, you base your reputation on winning cases, not on losing them.[CN] 你是说 你只顾常胜不败的名望 A Blueprint for Murder (1953)
But he's only worried about his daughter![CN] 原来只顾自己的女儿 Seven Samurai (1954)
Maybe good Tigellinus left the reason out of his orders. - An oversight--[CN] 也许朱里纳只顾传旨而忘了解释 Quo Vadis (1951)
Hot-headed old possum. Why don't you stop when I yell?[CN] 只顾跑的老装傻 为什么我喊你你不停车? Calamity Jane (1953)
We finish from there giving up and leaving, therefore we only had 24 hours of advantage on the Japanese.[CN] 最终我们不得不将其(运送伤员) 当作一件白费力的事放弃 并只顾我们自己逃命, 因为在缅甸的各到各处 我们 只领先日本人24小时(的路程) It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
He who thinks only about himself will destroy himself, too![CN] 只顾自己,必先死! Seven Samurai (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top