ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidify

S AH0 L IH1 D AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidify-, *solidify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solidify(vi) กลายเป็นของแข็ง, Syn. become solid
solidify(vt) ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize
solidify(vt) รวมกันเป็นปึกแผ่น, See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น, Syn. consolidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt., vi. ทำให้เป็นของแข็ง, กลายเป็นของแข็ง, , See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden

English-Thai: Nontri Dictionary
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น, แข็ง, เป็นผลึก
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, ทำให้แข็ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
I can't give Thomas the opportunity to solidify his power over them.ฉันจะให้โธมัสมีอำนาจ เหนือพวกเขาไม่ได้ A Message Back (2011)
I found the perfect girl to solidify our hold in the North.ข้าพบตัวหญิงสาวทีเหมาะ แก่การช่วยรักษาที่มั่นเราในตอนเหนือ High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solidifyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง(v) strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai Definition: แน่นและทนทาน
แข็ง(v) solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOLIDIFY S AH0 L IH1 D AH0 F AY2
SOLIDIFYING S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidify (v) sˈəlˈɪdɪfaɪ (s @1 l i1 d i f ai)
solidifying (v) sˈəlˈɪdɪfaɪɪŋ (s @1 l i1 d i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r, vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidify \So*lid"i*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Solidified}; p. pr.
   & vb. n. {Solidifying}.] [Solid + -fy: cf. F. solidifier.]
   To make solid or compact.
   [1913 Webster]
 
      Every machine is a solidified mechanical theorem. --H.
                          Spencer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidify \So*lid"i*fy\, v. i.
   To become solid; to harden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidify
   v 1: make solid or more solid; cause to solidify
   2: become solid; "The metal solidified when it cooled"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top