ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solemnly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemnly-, *solemnly*, solemn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I, Jamie Elizabeth Sullivan do solemnly swear......ขอสาบายว่า A Walk to Remember (2002)
I solemnly swear that I am up to no good.ข้าขอสาบานว่าข้านั้นหาดีไม่ได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Lumos. I solemnly swear that I am ut to no good.ลูมอส ข้าสาบานอย่างจริงจังว่าข้านั้นหาความดีมิได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... . An Inconvenient Truth (2006)
I believe you stood before a flag and solemnly swore that you'd support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.ผมเชื่อว่าคุณเคยืนอยู่หน้าธงชาติ และปฏิญาณตน ที่จะสนับสนุนและปกป้องประเทศไว้ Shooter (2007)
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย Excalibur (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
I, allison taylor, do solemnly swear...ข้าพเจ้า อลิสัน เทย์เลอร์ ขอสาบานอย่างหนักแน่นว่า... 24: Redemption (2008)
Do solemnly swear, สาบานอย่างเคร่งครัด Law Abiding Citizen (2009)
I can wait! I solemnly vow to save myself for her.คริปโตไนต์ Kick-Ass (2010)
- "l solemnly promise to do so." - Louder.เรามีเวลาอีกสี่สิบนาทีก่อนออกอากาศ The King's Speech (2010)
- I can't hear you up the back. - "I solemnly promise to do so."ขอบคุณมาก ขอบคุณ The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solemnlyAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง(adv) seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
เคร่งขรึม(adv) solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจจริง[tangjai jing] (adv) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely
ถวาย[thawāi] (v) EN: offer (solemnly) ; dedicate ; present  FR: offrir (solennellement) ; offrir aux bonzes
อย่างจริงจัง[yāng jingjang] (adv) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously  FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment
อย่างขรึมขลัง[yāng khreumkhlang] (adv) EN: solemnly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
solemnly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemnly

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳として[げんとして, gentoshite] (exp, adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly [Add to Longdo]
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly [Add to Longdo]
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solemnly \Sol"emn*ly\, adv.
   In a solemn manner; with gravity; seriously; formally.
   [1913 Webster]
 
      There in deaf murmurs solemnly are wise. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I do solemnly assure the reader.     --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemnly
   adv 1: in a grave and sedate manner; "the judge sat there
       solemnly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top