ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solemnly

S AO1 L AH0 M L IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solemnly-, *solemnly*, solemn
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do solemnly swear, that I will faithfully execute the office of the President of the United States.ผมขอให้สัตย์สาบาน ว่าได้บริหารงานในตำแหน่ง ประธานาธิบดี ด้วยความซื่อสัตย์ London Has Fallen (2016)
Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth,คุณสาบานต่อพระเจ้าหรือไม่ว่า คำให้การนี้... เป็นความจริงทุกประการ Deepwater Horizon (2016)
Do you solemnly swear that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คุณสาบานต่อพระเจ้าหรือไม่ว่าคำให้การนี้... เป็นความจริงทุกประการ ไม่ใช่อื่นใดนอกจากความจริง Deepwater Horizon (2016)
I do solemnly swear...ข้าพเจ้าขอสาบานว่า... Jackie (2016)
"I do solemnly swear..."ข้าพเจ้าขอสาบานว่า Jackie (2016)
...do solemnly swear in the presence of Almighty God...ขอสาบานอย่างเคร่งครัด ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่... Free State of Jones (2016)
"...do solemnly swear in the presence of Almighty God...""ขอสาบานอย่างเคร่งครัด ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่... " Free State of Jones (2016)
Do you solemnly swear to uphold the rules and regulationsคุณให้ปฏิญาณได้ไหม ว่าจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ Predestination (2014)
- "...s... uh, so... solemnly swear to keep their traps shut..."เคร่งขรึมสาบานที่จะทำให้กับดักของ พวกเขาปิด Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?คุณสาบานที่จะบอกความจริงกับความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง? Captain America: The Winter Soldier (2014)
I, John Patrick Ryan, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same and that I will obey the orders of the President of the United Statesผมจอห์น แพทริค ไรอัน ผู้ที่สาบานจะสนับสนุนและป้องกัน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
- .- ..do solemnly swear to never put a hex on Coach Roz Washington.ขอสาบานจากใจจริงว่า จะไำม่เป่ามนคาถา ใส่โค้ช Roz Washington Sweet Dreams (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solemnlyAnd to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงจัง[ADV] seriously, See also: solemnly, conscientiously, Syn. อย่างเคร่งครัด, Example: ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
เคร่งขรึม[ADV] solemnly, See also: seriously, sternly, gravely, austerely, Example: อาจารย์ใหญ่พูดจาเคร่งขรึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jing) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely   
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer (solemnly) ; dedicate ; present   FR: offrir (solennellement) ; offrir aux bonzes
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingjang) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously   FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment
อย่างขรึมขลัง[adv.] (yāng khreumkhlang) EN: solemnly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLEMNLY    S AO1 L AH0 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solemnly    (a) sˈɒləmliː (s o1 l @ m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳として[げんとして, gentoshite] (exp,adv) strictly; solemnly [Add to Longdo]
粛として[しゅくとして, shukutoshite] (exp) quietly; softly; solemnly [Add to Longdo]
粛然[しゅくぜん, shukuzen] (adj-t) (1) silent; quiet; solemn; (adv-to) (2) softly; quietly; solemnly [Add to Longdo]
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solemnly \Sol"emn*ly\, adv.
   In a solemn manner; with gravity; seriously; formally.
   [1913 Webster]
 
      There in deaf murmurs solemnly are wise. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I do solemnly assure the reader.     --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solemnly
   adv 1: in a grave and sedate manner; "the judge sat there
       solemnly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top