ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

只管

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -只管-, *只管*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
只管(P);一向;頓[ひたすら(P);ひたぶる(一向;頓), hitasura (P); hitaburu ( ikkou ; ton )] (adj-na,adv) (uk) nothing but; earnest; intent; determined; set on (something); (P) [Add to Longdo]
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, he might fire me. Just growl at him, killer.[CN] 只管对着他演示杀人犯冷笑 他会被你吓死的 The Whole Town's Talking (1935)
Just walk.[CN] 只管来 你会找到我的 Just walk. I Married a Witch (1942)
Keep thy mind on our business![CN] 你只管做我们的正事 [ Daniel ] Keep thy mind on our business! I Married a Witch (1942)
If you want to go that much, I don't mind.[CN] 你那么想去,就只管去吧! A Mother Should Be Loved (1934)
- Bring him along.[CN] -只管带他来好了 The 39 Steps (1935)
Don't ask no questions.[CN] 不准提问 只管 The Whole Town's Talking (1935)
That big nose of yours has been goin' over me like a sheep in a vegetable patch.[CN] 我只管自扫门前雪 The Grapes of Wrath (1940)
Anywhere. Just keep going downtown.[CN] 随便去哪里 只管驶往市中心 Saboteur (1942)
Now you just lie down again. You know you mustn't get up.[CN] 现在你只管躺下 你知道你不能起床的 The Mummy (1932)
I ate.[CN] 我只管 Detour (1945)
Just stick to your detective agency.[CN] 只管干好你的侦探本行 Pitfall (1948)
Do you mind?[CN] 只管写上你的名字就好了 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top