ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solos

S OW1 L OW0 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solos-, *solos*, solo
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are five solos in the ensemble.มีท่อนโซโล่อยู่ห้าท่อน Raise Your Voice (2004)
Only five people will perform solos in front of this class.แค่ห้าคนที่ได้จะร้องเดี่ยว Raise Your Voice (2004)
Fifteen-minute guitar solos, 15-minute organ solos or the drum solos.โซโล่กีตาร์ยาวสิบห้านาที โซโล่ออร์แกน หรือโซโล่กลอง 15 นาที It Might Get Loud (2008)
Someone will have to remind you of the songs we sung... the solos you got or didn't get.บางคนจะลืม เพลงที่เธอได้ร้องนำ ...หรือไม่ได้ร้องนำ Journey to Regionals (2010)
Don't bother spying on me to get a leg up, because the only solos that I'm getting for sectionals are in my mind.อย่ามาสืบอะไรตอนนี้เลย เพราะชั้นกำลังคิดเพลงเดี่ยวที่ฉัน จะร้องในระดับเขตอยู่ Special Education (2010)
Wait, I thought I was the only one getting the solos from now on./ - เดี๋ยว ฉันคิดว่า ฉันจะร้องนำอีก Britney/Brittany (2010)
Class, in Mr. Schuester's absence, I'd like to go around and ask everyone what solos they'd like to hear me perform at sectionals.ทุกคน เอาสำเนียงแบบครูชูสเตอร์ ฉันอยากจะถามทุกๆคนว่า เพลงไหนที่พวกเธออยากฟังฉันร้องเดี่ยวในระดับภาค The Substitute (2010)
And he's barely even fighting me for solos anymore.แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสนอตัว เพื่อที่จะขอร้องเดี่ยวแทนฉันด้วย Furt (2010)
Your solos are breathtaking.นายโซโล่ได้ยอดเยี่ยมมาก Original Song (2011)
How many solos did you get in Glee Club last year?ปีที่แล้วเธอได้โซโล่เดี่ยว ในกลีคลับกี่ครั้ง? Pot O' Gold (2011)
Listen, if you and I were in Shelby's group, we'd get all the solos and the duets.ฟังนะ ถ้าเธอกับฉัน มาอยู่ที่กลุ่มของเชลบี้ พวกเราจะได้ทั้ง โซโล่เดี่ยวและดูเอ็ท Pot O' Gold (2011)
I used to get solos every week.ฉันเคยได้โซโล ทุกอาทิตย์ Dance with Somebody (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLOS S OW1 L OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solos (n) sˈoulouz (s ou1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solostimme {f} | Solostimmen {pl}solo part | solo parts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Solo \So"lo\ (s[=o]"l[-o]), n.; pl. E. {Solos} (s[=o]"l[=o]z),
     It. {Soli}. [It., from L. solus alone. See {Sole}, a.] (Mus.)
     A tune, air, strain, or a whole piece, played by a single
     person on an instrument, or sung by a single voice.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top