ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sola

S OW1 L AH0   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sola-, *sola*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sola[N] คำนามพหูพจน์ของ solum, See also: ชั้นดิน
solan[N] นกทะเลตระกูล M.bassanus อยู่แถบแอตแลนติกเหนือ
solar[ADJ] เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solace[N] สิ่งปลอบใจ, See also: การปลอบใจ, Syn. consolation, cheer, comfort, soothing, support
solace[VT] ปลอบใจ, Syn. comfort, console, Ant. discomfort
solarium[N] ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
solarize[VT] ทำให้เสียเพราะถูกแสงแดดมากเกินไป
solatium[N] ค่าชดเชย, See also: ค่าเสียหาย, ค่าชดใช้
solar cell[N] อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า, Syn. photovoltaic cell
solar year[N] ปีทางสุริยคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solar monthn. เดือนตามสุริยคติ
solar systemn. ระบบสุริยจักรวาล
solar yearn. ปีสุริยคต'
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
disconsolate(ดิสคอน'ซะลิท) adj. หดหู่ใจ,เศร้า
inconsolable(อินคันโซ' ละเบิล) adj. ไม่สามารถปลอบใจได้., See also: inconsolability, inconsolableness n. inconsolably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
consolatory(adj) ที่ปลอบใจ,ที่ปลอบโยน,ที่ปลอบขวัญ
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
inconsolable(adj) ไม่สามารถปลอบใจได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sola billตั๋วเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude angle; solar altitudeมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude; solar altitude angleมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar cellเซลล์สุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar concentratorตัวรวมรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solanaceaeโซลานาซี [TU Subject Heading]
Solanumโซลานุม [TU Subject Heading]
Solanum incanumมะแว้ง [TU Subject Heading]
Solanum indicum ; Solanum fiolaceumมะแว้งต้น (โซลานุม อินดิคุม) [TU Subject Heading]
Solanum laciniatumมะเขือ [TU Subject Heading]
Solanum nigurm ; Black nightshadi ; Poisonberryมะแว้งนก [TU Subject Heading]
Solanum sanitwongseiมะแว้งต้น (โซลานุม สนิทวงศ์ซี) [TU Subject Heading]
Solanum torvumมะเขือพวง [TU Subject Heading]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solarisation (n ) การผึ่งแดด, การตากแดด, การเปิดให้ได้แสงมากเกินไป(ฟิล์ม)
solarise (vi ) ผึ่งแดด, ตากแดด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let Sola have a hatchling.โซล่ามีโรงฟัก John Carter (2012)
Sola can take the little white worm.โซล่าสามารถให้หนอนขาวตัวเล็กๆได้ John Carter (2012)
Sola led them there.โซล่านำมันเข้าไป John Carter (2012)
Sola tried to stop us.โซล่าพยายามห้ามเราแล้ว John Carter (2012)
Now Sola will die because of you.และตอนนี้โซล่าจะต้องตายก็เพราะเจ้า John Carter (2012)
You take Sola with you down the River Iss.เจ้าต้องพาโซลาไปที่แม่น้ำยมโลกกับเจ้า John Carter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solaEngineers are crazy about solar energy.
solaI hope for a solar battery car.
solaIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
solaLet's talk about solar energy.
solaNeptune is the eighth planet of the solar system.
solaSolar energy does not threaten the environment.
solaSolar energy is a new source of energy.
solaSolar energy may be able to play a significant role in our daily life.
solaSolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
solaThe ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.
solaThe house is heated by solar energy.
solaThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจกสะท้อนแสง[N] solartag, Example: เราเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงแก้ปัญหาความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาในโรงงานทางหลังคา, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับได้
มันฝรั่ง[N] potato, See also: Solanum tuberosum Linn., Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อมันชนิด Solanum tuberosum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ตาที่กำลังงอกจากหัวเป็นพิษ
พลังงานแสงอาทิตย์[N] solar energy, Example: การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการใช้ประโยชน์จากสมดุลอากาศตามธรรมชาติของโลก, Thai definition: พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์
ปีสุริยคติ[N] solar year, See also: astronomical year, equinoctial year, tropical year, Example: รัฐได้เอาปีสุริยคติมาช่วยกำหนดปีจันทรคติของชาวบ้าน, Thai definition: วิธีการนับวันและเดือนแบบสากลโดยถือกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก
สุริยุปราคา[N] Eclipse of the sun, See also: Solar Eclipse, Syn. สุริยอุปราคา, สุริยคราส, สุริยเคราะห์, Example: บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพพรุ่งนี้ จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้น, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
สุริยเคราะห์[N] solar eclipse, Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยคราส, Example: นักดาราศาสตร์ทำนายว่าจะเกิดสุริยเคราะห์ในปีหน้า, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
สุริยคราส[N] solar eclipse, Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยเคราะห์, Example: เขาเคยเห็นสุริยคราสแบบเต็มดวงมาแล้ว เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
ระบบสุริยะ[N] solar system, Example: ในระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์และดาวฤกษ์กี่ดวง
ประโลม[V] console, See also: solace, comfort, pander, entertain, delight, Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ, Example: แม่มักจะปลอบประโลมลูกน้อยเสมอเวลาร้องไห้, Thai definition: ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ
เซลล์แสงอาทิตย์[N] solar cell, Example: กว่าจะได้เซลล์แสงอาทิตย์มา ต้องใช้โลหะชนิดพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasunthin) EN: fifth day of the solar calendar   
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
ดวงอาทิตย์[n.] (dūang-āthit) EN: Sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
ดวงตะวัน[n.] (dūangtawan) EN: sun   FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
จุดบนดวงอาทิตย์[n. exp.] (jut bon dūang-āthit) EN: sunspot   FR: tache solaire [f]
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ครีมกันแดด[n. exp.] (khrīm kandaēt) EN: sunscreen   FR: lotion solaire [f]
ลมสุริยะ[n. exp.] (lom suriya) EN: solar wind   FR: vent solaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLA S OW1 L AH0
SOLAN S OW1 L AH0 N
SOLAK S OW1 L AH0 K
SOLAR S OW1 L ER0
SOLACE S OW1 L IH0 S
SOLARI S OW0 L AA1 R IY0
SOLACE S AA1 L AH0 S
SOLANA S OW0 L AE1 N AH0
SOLAND S AA1 L AH0 N D
SOLANO S OW0 L AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solar (j) sˈoulər (s ou1 l @ r)
solace (v) sˈɒlɪs (s o1 l i s)
solaced (v) sˈɒlɪst (s o1 l i s t)
solaces (v) sˈɒlɪsɪz (s o1 l i s i z)
solaria (n) sˈoulˈɛəʳrɪəʳ (s ou1 l e@1 r i@)
solacing (v) sˈɒlɪsɪŋ (s o1 l i s i ng)
solarium (n) sˈoulˈɛəʳrɪəʳm (s ou1 l e@1 r i@ m)
solar plexus (n) sˌoulə-plˈɛksəs (s ou2 l @ - p l e1 k s @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, / ] solar energy, #8,912 [Add to Longdo]
太阳系[tài yáng xì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] solar system, #21,709 [Add to Longdo]
节气[jié qi, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] solar term, #24,928 [Add to Longdo]
日食[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, ] solar eclipse, #32,780 [Add to Longdo]
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] solar calendar; Western (Gregorian) calendar), #41,532 [Add to Longdo]
耀斑[yào bān, ㄧㄠˋ ㄅㄢ, 耀] solar flare, #66,708 [Add to Longdo]
大月[dà yuè, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ, ] solar month of 31 days; a lunar month of 30 days, #75,072 [Add to Longdo]
太阳风[tài yáng fēng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄈㄥ, / ] solar wind, #80,612 [Add to Longdo]
太阳日[tài yáng rì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄖˋ, / ] solar day, #204,753 [Add to Longdo]
太阳能板[tài yáng néng bǎn, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄅㄢˇ, ] solar panel [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solarenergie {f}solar energy [Add to Longdo]
Solarplexus {m} [anat.]solar plexus [Add to Longdo]
solartechnik {f}solar technology [Add to Longdo]
Solarzelle {f}solar cell [Add to Longdo]
Solarium {n}solarium [Add to Longdo]
solang; solange {conj}so long as; as long as [Add to Longdo]
solange alswhile [Add to Longdo]
solar {adj}solar [Add to Longdo]
solarzellenbetrieben {adj}solar-powered [Add to Longdo]
Solandersturmvogel {m} [ornith.]Solander's Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]
アイソレーション[, aisore-shon] (n) isolation [Add to Longdo]
アイソレーションシンドローム[, aisore-shonshindoro-mu] (n) isolation syndrome [Add to Longdo]
アイソレータ;アイソレーター[, aisore-ta ; aisore-ta-] (n) isolator [Add to Longdo]
アイソレイト[, aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
アクティブソーラー[, akuteibuso-ra-] (n) active solar [Add to Longdo]
アクティブソーラーハウス[, akuteibuso-ra-hausu] (n) active solar house [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
チャネル間分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]
ソラリス[そらりす, sorarisu] Solaris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sola \So"la\, a. [L., fem. of solus.]
   See {Solus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sola \So"la\, n. [Native name.] (Bot.)
   A leguminous plant ({Aeschynomene aspera}) growing in moist
   places in Southern India and the East Indies. Its pithlike
   stem is used for making hats, swimming-jackets, etc. [Written
   also {solah}, {shola}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solus \So"lus\, masc. a., Sola \So"la\, fem. a.[L.]
   Alone; -- chiefly used in stage directions, and the like.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sola
  sole

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top