Search result for

flo

(181 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flo-, *flo*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flossing (slang ) showing off

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
floristry(n ) ศิลปะการจัดดอกไม้ เช่น If you go straight into a job in floristry, you will be trained on the job by an experienced florist.
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., S. flip-flop

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flob[SL] น้ำลาย
flob[SL] ถ่มน้ำลาย
flog[VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
flog[VT] ขาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sell, Ant. buy
flog[SL] ขาย
flog[SL] ทำด้วยความพยายาม
flop[VI] ล้มตัวลง, Syn. collapse, slump, Ant. rise
flop[VI] ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ, See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
flop[VI] ล้มเหลว, See also: ไม่สำเร็จ, Syn. fail, fall flat, Ant. succeed
flop[N] ความล้มเหลว, Syn. failure, debacle, fiasco, Ant. success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
float(โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, See also: floatable adj. floatability n.
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
floating point numberเลขทศนิยมหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม จะมีเลขตามหลังจุดทศนิยมนี้กี่ หลักก็ได้ ตรงข้ามกับ fixed point number ซึ่งหมายถึง เลขจำนวนเต็ม (integer)
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
floodlight n.v. (ส่อง) แสงสว่างจ้ามากที่มีลำกว้างใหญ่
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage

English-Thai: Nontri Dictionary
float(n) ของลอยน้ำ,ทุ่น,แพ,ลูกโป่ง
float(vi) ลอย,ล่องลอย,ท่วม,ปลิวสะบัด,ปล่อย
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
flock(vi) ชุมนุม,จับกลุ่ม,รวมหมู่,รวมกลุ่ม,ออ
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
flood(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น
flood(vt) ท่วม,เจิ่ง,ไหลบ่า,ขึ้น,นอง
floor(n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก
floor(vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง
flop(vi) กระโดดโลดเต้น,โยน,โงนเงน,ล้มลง,ตีปีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floatลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floatหินลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float bowl; float chamberห้องลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float levelระดับลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float needle; needle valveเข็มลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float oreสินแร่ลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
float systemระบบลูกลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
float valveวาล์วลูกลอย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
floaterผู้ขายเสียงเลือกตั้ง, ผู้เวียนเทียนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floaterกรมธรรม์ลอยตัว มีความหมายเหมือนกับ floating policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floatช่วงเวลาสำรอง [การแพทย์]
Float barographบาโรกราฟแบบลูกลอย [อุตุนิยมวิทยา]
float gaugefloat gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
float measurementfloat measurement, การวัดกระแสน้ำแบบทุ่นลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Floaterแท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล, แท่นเจาะในทะเลแบบลอยน้ำ ไม่มีขายึดติดกับท้องทะเล (ดูคำ Semi-submersible และ Drill ship) [ปิโตรเลี่ยม]
Floaterเห็นจุดดำลอยไปมา,จุดดำลอยไปมา [การแพทย์]
Floating Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
การปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอุปสงค์และอุปทานในตลาดการเงิน ระบบนี้ได้รับการนำมาใช้โดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อต้นทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเห็นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนในสกุลหนึ่งจะอ่อนหรือแข็ง ขึ้นอยู่กับอัตราเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้นที่เป็นเงินตราสกุล แข็ง (ดู Hard Currency) และทองคำ รวมทั้งอัตราภาวะเงิเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Flexible Exchange Rate) [สิ่งแวดล้อม]
Floating Fragmentชิ้นกระดูกแยกตัวหลุดออกจากตำแหน่งที่เคยต่อกัน [การแพทย์]
Floating Plants พืชลอยน้ำ
เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า และขึ้น ในน้ำจืด โดยเจริญลอยอยู่ในระดับผิวน้ำ มีรากห้อยอยู่ใต้ระดับน้ำ ส่วนของลำต้น ใบและดอก เจริญอยู่เหนือน้ำ ถ้าอยู่ในน้ำตื้นๆ รากอาจจะหยั่งยึดพื้นดินใต้น้ำได้ พืชประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะมี ส่วนหนึ่งส่วนใดเปลี่ยนไปเป็นทุ่น เพื่อพยุงลำต้นให้ลอยน้ำได้ เช่น ผักตบชวา [สิ่งแวดล้อม]
Floating Production Storage and Offloadingเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
floccinaucinihilipilification[/ˌflɒksɪˌnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/. [flok-suh-naw-suh-nahy-hil-uh-pil-uh-fi-key-] (n Uncountable noun ) [ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงตลกขบขัน] การกระทำหรือนิสัยที่มองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, หรือไร้ค่า.
See also: S. devaluing, disdaining, ignoring , A. esteeming, valuing, praising,
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,
flooding (n) การกระจายออกไป
See also: S. broadcast,
floor plan (n vt) n. Scale drawing of a horizontal section through a building at a given level sample. "Contrasts with elevation". v. Surprise greatly syn. shock, stun, floor, ball over, blow out of the water, take aback sample. "Knock someone's socks off". v. Knock down with force syn. deck, coldcock, dump, knock down, floor sample. "He decked his opponent".
floristry (n ) คนปลูกหรือขายดอกไม้
floristry (n ) ร้านขายดอกไม้
flounder (n) ปลาลิ้นหมา
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
flow-on (n ) (Australia) workers' pay raise: an increase in wages awarded to one union or group of workers as a result of a pay raise awarded to another union or group working in the same field, or the process by which this is done
flow-on effect (phrase ) ผลกระทบต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Floyd!ฟรอย! Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
As a--as a writer, to--to flourishในการที่จะเป็นนักเขียน ถึงการเป็นผู้นำ New Haven Can Wait (2008)
Have your flower plucked by one of the elite.เคยคบไฮโซซักคนมั้ยละ There Might be Blood (2008)
And the floors, they've lost their sheen.แล้วก็พื้น มันไม่เงาเลย Odyssey (2008)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
I'll just pee on the floor.หรือให้ฉันฉี่ ที่พื้นนี่ Birthmarks (2008)
You bought used floor mats?เธอเอาเสื่อของเก่ามาไม่ใช่เหรอ Birthmarks (2008)
Floor is genuine wood.พื้นเป็นไม้จริง The Itch (2008)
If you don't mind floppy hair and an annoying accent,ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ปล่อยผม และก็ทำเสียงน่ารำคาญ The Itch (2008)
This is why we left House's team to avoid this constant flood of pure craziness.นี่คือเหตุผลที่เราออกจากทีมของเฮาส์ เพื่อไม่ให้เรื่องบ้าล้วนๆ ไหลทับตัวเรา The Itch (2008)
Not just let them flop around.ไม่ได้พวกเขาวิ่งร้องครวญครางไปรอบๆ The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floHe presented me with a bouquet of flowers.
floHe dashed the cup on the floor.
floThe rose is the national flower of this country.
floClouds were floating in the blue sky.
floBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
floThe cherry trees were in flower.
floThe threatening floods made it necessary to evacuate the town.
floThe floor had a good shine.
floThe town was destroyed by the flood after the storm.
floI like flowers of every description.
floThese flowers will live through the winter more often than not.
floPretty flowers do not necessarily smell sweet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
ลอยคว้าง[V] float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ลอยตัว[V] float, Syn. ลอย, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยฟ่อง[V] float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
ร้านขายดอกไม้[N] florist's, Syn. ร้านดอกไม้, Example: ฉันฝันอยากจะมีร้านขายดอกไม้เล็กๆ เป็นของตัวเอง ยามที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายดอกไม้แบบที่มีจัดทำเป็นช่อสวยงาม เป็นต้น
สวนไม้ดอก[N] flower garden, Syn. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไหลผ่าน[V] flow through, Example: แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางประเทศไทย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง
คนหลักลอย[N] floater, Syn. คนไม่มีหลักแหล่ง, Example: ที่บ้านคงไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับคนหลักลอยเพราะกลัวว่าลูกสาวจะลำบาก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ย้ายจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยปราศจากเป้าหมายหรือความมุ่งประสงค์จำเพาะใดๆ
ไม้ดอก[N] flowerer, See also: flowering-plant, Syn. พืชดอก, Ant. ไม้ใบ, Count unit: ต้น
ไหลบ่า[V] flood, Syn. หลาก, ท่วม, ล้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower   
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary
FLO    F L OW1
FLOW    F L OW1
FLOR    F L AO1 R
FLOC    F L AA1 K
FLOE    F L OW1
FLOP    F L AA1 P
FLOM    F L AA1 M
FLOG    F L AA1 G
FLOY    F L OY1
FLOYD    F L OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floe    (n) (f l ou1)
flog    (v) (f l o1 g)
flop    (v) (f l o1 p)
flow    (v) (f l ou1)
Flora    (n) (f l oo1 r @)
float    (v) (f l ou1 t)
flock    (v) (f l o1 k)
floes    (n) (f l ou1 z)
flogs    (v) (f l o1 g z)
flood    (v) (f l uh1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
schlaflos(adj) ที่มีอาการนอนไม่หลับ, See also: A. schläfrig,
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย , See also: S. zerlassen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flocke {f} | Flocken {pl}flake | flakes [Add to Longdo]
Flockenfutter {n}; Trockenfutter {n}flake food [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}flakiness [Add to Longdo]
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}; Flaumigkeit {f}fluffiness [Add to Longdo]
Flockungsmittel {n}; Flockungshilfsmittel {n}flocculant; flocculating agent [Add to Longdo]
Flohmarkt {m}flea market [Add to Longdo]
Flora {f}; Pflanzenwelt {f} [biol.]flora [Add to Longdo]
Florentiner {m}florentiners [Add to Longdo]
Florett {n} [sport]foil [Add to Longdo]
Florettfechter {m}foilsman [Add to Longdo]
Florettgarn {n}; ungezwirntes Seidengarnfloss [Add to Longdo]
Florettseide {f}; Schappeseide {f}floss silk [Add to Longdo]
Floß {n}float [Add to Longdo]
Floß {n} | Flöße {pl}raft | rafts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛罗伦萨[Fó luó lún sà, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄨㄣˊ ㄙㄚˋ, / ] Florence [Add to Longdo]
佛罗里达州[Fó luó lǐ dá zhōu, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄓㄡ, / ] Florida [Add to Longdo]
佛罗里达[fú luó lǐ dá, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] Florida [Add to Longdo]
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at the peak; in full bloom [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] flowing flood; to chatter [Add to Longdo]
地板[dì bǎn, ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, ] floor [Add to Longdo]
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, ] floor; ground; surface [Add to Longdo]
大水[dà shuǐ, ㄉㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] flood [Add to Longdo]
奔流[bēn liú, ㄅㄣ ㄌㄧㄡˊ, ] flow at great speed; pour; racing current [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛍光灯[けいこうとう, keikoutou] Floureszenzlampe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Flo \Flo\ (fl[=o]), n.; pl. {Flon} (fl[=o]n). [AS. fl[=a],
     fl[=a]n.]
     An arrow. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top