ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sink

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sink-, *sink*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sink(vi) จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink(vt) ทำให้จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink(vi) ตกลง, See also: ต่ำลง, ลดลง, Syn. deflate, degrade, Ant. elevate, raise
sink(n) อ่างสำหรับล้าง
sinker(n) ผู้จม
sink in(phrv) ซึมเข้า, Syn. soak in
sink in(phrv) (เรือ) จมใน
sink to(phrv) ทรุดลง, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to(phrv) (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
sink to(phrv) ทรุดลงกับ, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sink(ซิงคฺ) vi., vt. (ทำให้) จม, จมลง, จมหายไป, ต่ำลง, ตก, ยุบ, ลดลง, เพียบลง, ลึกลง, ถลำลง, เอียงลง, ทรุดลง, เพียบลง, เสื่อมลง, ซาลง, โบ๋, ซึมลง, แทรกซึม, นั่งลง, ฝัง, ทำให้เสื่อมลง, ลด, ขุด, เจาะ, เซาะ, สลัก, โค่น, ล้ม, ลงทุน. n.. อ่าง, อ่างล้าง, หนอง, ร่องน้ำ, ท่อน้ำ, แหล่งชั่วร้าย, หลุมน้ำ,
sinkage(ซิง'คิจ) n. การจมลง, กระบวนการจมลง, ปริมาณที่จมลง
countersink { countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
countersinks }(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinkแหล่งปลายทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sink lake; karst lake; karst pond; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
sink(n) plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe
sink(n) (technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system, Ant. source
sink(v) fall or descend to a lower place or level, Syn. drop down, drop
sink(v) cause to sink
sink(v) pass into a specified state or condition, Syn. lapse, pass
sink(v) go under, , Syn. settle, go down, go under, Ant. float
sink(v) descend into or as if into some soft substance or place, Syn. subside
sinkable(adj) capable of being sunk, Ant. unsinkable
sinker(n) a weight that sinks (as to hold nets or fishing lines under water)
sinker(n) a pitch that curves downward rapidly as it approaches the plate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sink

v. i. [ imp. Sunk or (Sank ; p. p. Sunk (obs. Sunken, -- now used as adj.); p. pr. & vb. n. Sinking. ] [ OE. sinken, AS. sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel. sökkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably to E. silt. Cf. Silt. ] 1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks in the west. [ 1913 Webster ]

I sink in deep mire. Ps. lxix. 2. [ 1913 Webster ]

2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the surface; to penetrate. [ 1913 Webster ]

The stone sunk into his forehead. 1 San. xvii. 49. [ 1913 Webster ]

3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to enter completely. [ 1913 Webster ]

Let these sayings sink down into your ears. Luke ix. 44. [ 1913 Webster ]

4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the ground, from weakness or from an overburden; to fail in strength; to decline; to decay; to decrease. [ 1913 Webster ]

I think our country sinks beneath the yoke. Shak. [ 1913 Webster ]

He sunk down in his chariot. 2 Kings ix. 24. [ 1913 Webster ]

Let not the fire sink or slacken. Mortimer. [ 1913 Webster ]

5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become diminished in volume or in apparent height. [ 1913 Webster ]

The Alps and Pyreneans sink before him. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay; decrease; lessen. [ 1913 Webster ]

Sink

v. t. 1. To cause to sink; to put under water; to immerse or submerge in a fluid; as, to sink a ship. [ 1913 Webster ]

[ The Athenians ] fell upon the wings and sank a single ship. Jowett (Thucyd.). [ 1913 Webster ]

2. Figuratively: To cause to decline; to depress; to degrade; hence, to ruin irretrievably; to destroy, as by drowping; as, to sink one's reputation. [ 1913 Webster ]

I raise of sink, imprison or set free. Prior. [ 1913 Webster ]

If I have a conscience, let it sink me. Shak. [ 1913 Webster ]

Thy cruel and unnatural lust of power
Has sunk thy father more than all his years. Rowe. [ 1913 Webster ]

3. To make (a depression) by digging, delving, or cutting, etc.; as, to sink a pit or a well; to sink a die. [ 1913 Webster ]

4. To bring low; to reduce in quantity; to waste. [ 1913 Webster ]

You sunk the river repeated draughts. Addison. [ 1913 Webster ]

5. To conseal and appropriate. [ Slang ] [ 1913 Webster ]

If sent with ready money to buy anything, and you happen to be out of pocket, sink the money, and take up the goods on account. Swift. [ 1913 Webster ]

6. To keep out of sight; to suppress; to ignore. [ 1913 Webster ]

A courtly willingness to sink obnoxious truths. Robertson. [ 1913 Webster ]

7. To reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt. [ 1913 Webster ]

Sink

n. 1. A drain to carry off filthy water; a jakes. [ 1913 Webster ]

2. A shallow box or vessel of wood, stone, iron, or other material, connected with a drain, and used for receiving filthy water, etc., as in a kitchen. [ 1913 Webster ]

3. A hole or low place in land or rock, where waters sink and are lost; -- called also sink hole. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

4. The lowest part of a natural hollow or closed basin whence the water of one or more streams escapes by evaporation; as, the sink of the Humboldt River. [ Western U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]


Sink hole. (a) The opening to a sink drain. (b) A cesspool. (c) Same as Sink, n., 3.
[ 1913 Webster ]

Sinker

n. One who, or that which, sinks. Specifically: (a) A weight on something, as on a fish line, to sink it. (b) In knitting machines, one of the thin plates, blades, or other devices, that depress the loops upon or between the needles. [ 1913 Webster ]


Dividing sinker, in knitting machines, a sinker between two jack sinkers and acting alternately with them. --
Jack sinker. See under Jack, n. --
Sinker bar. (a) In knitting machines, a bar to which one set of the sinkers is attached. (b) In deep well boring, a heavy bar forming a connection between the lifting rope and the boring tools, above the jars.
[ 1913 Webster ]

Sinking

a. & n. from Sink. [ 1913 Webster ]


Sinking fund. See under Fund. --
Sinking head (Founding), a riser from which the mold is fed as the casting shrinks. See Riser, n., 4. --
Sinking pump, a pump which can be lowered in a well or a mine shaft as the level of the water sinks.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would love to sink my teeth into your little bottom.ผมอยากจะฝังฟันของผมลงบนก้นอูม ๆ ของคุณจริง ๆ! Mannequin (1987)
I should sink a well down here and retire.ผมน่าจะพังกำแพงนี่ แล้วก็ปลดเกษียณเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
After the wedding, the fears began to sink in, take hold.หลังจากงานแต่งงาน ความกลัวก็เริ่มจมลงไป จับเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
That's why you gamble swimming with a body that can sink like a rock?นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องลงไปว่ายน้ำ เสี่ยงกับการดิ่งลงเหมือนหินงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
It is unsinkable. God himself could not sink this ship.ใช่แล้ว แม้แต่พระเจ้ายังไม่มีทางจมมันได้เลย Titanic (1997)
He figures anything big enough to sink the ship, they're gonna see in time to turn.คิดว่าถ้าเห็นก้อนน้ำแข็งจะสั่งเลี้ยวทัน Titanic (1997)
Unbelievable Come on you can do better than that Jelly, show them how to sink a shipเหลือเชื่อชะมัด นายทำได้ดีกว่านั้นตั้งเยอะ เจลลี่ สอนวิธีเจ๊งให้พวกเขาหน่อย The Legend of 1900 (1998)
If nothing mattered, you'd love me and not some man whose chin could sink the Titanic.เพราะถ้ามันไม่สำคัญคุณคงรักผม ไม่ใช่ไปรักผู้ชายที่คางยื่น จนจมไททานิคได้ Bicentennial Man (1999)
He must sink this shot from 110 yards to win the championship.เขาต้องตีช็อตนี้จาก 110 หลา ลงหลุมเพื่อเป็นแชมป์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Hagen wants Spec to hold the flag for him in case he sinks it.- เฮเก้นให้สเปคถือธงไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
They slowly grow, then they burst... and sink back into the sea.เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ.. แล้วก็แตกออก สุดท้าย.. Visitor Q (2001)
Being with you, she seems to sink deeper and deeper.การได้อยู่กับนาย เธอดูเหมือนว่าจะจมลงไปและดิ่งลึกลงไปอีก Platonic Sex (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinkA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
sinkHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
sinkI am able to fix the sink this afternoon.
sinkI escaped from the sinking boat with difficulty.
sinkIf you stack the dishes up by the sink, I'll do them later.
sinkI haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.
sinkI saw the ship sink in the sea.
sinkIt was sink or swim with me.
sinkI was watching the red sun sinking in the west.
sinkI wish I could sink through the floor.
sinkJust like rats leaving a sinking ship.
sinkKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกน้ำ(v) sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai Definition: ตกลงไปในน้ำ
ล่ม(v) sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai Definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
อ่างล้างหน้า(n) sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count Unit: อ่าง
อับปาง(v) capsize, See also: sink, Syn. ล่ม, จม, Example: เรือไททานิคอับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในปี 1911
ทรุด(v) sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai Definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
จม(v) sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai Definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง(v) submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างชาม[āng lāng chām] (n, exp) EN: sink  FR: évier [ m ]
เรือล่ม[reūa lom] (v) EN: sink  FR: faire nauvrage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sink
sinko
sinks
sinker
sinking
sinkler
sinkhole
sinkhorn
sinkfield

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sink
sinks
sinker
sinkers
sinking
sinkable
sinkings
sinking-fund
sinking-funds

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水槽[shuǐ cáo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ,  ] sink #35,571 [Add to Longdo]
沉落[chén luò, ㄔㄣˊ ㄌㄨㄛˋ,  ] sink, fall #75,673 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม, See also: fallen, A. steigen, Related: senken, Syn. abnehmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausguss { m } | Ausgüsse { pl }sink | sinks [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit { f }sedimentation velocity [Add to Longdo]
Spüle { f }sink unit [Add to Longdo]
sinken; versinken; untergehen | sinkend; versinkend; untergehend | gesunken; versunken; untergegangen | er/sie/es sinkt | ich/er/sie/es sank | wir/sie sanken | er/sie/es ist/war gesunken | ich/er/sie sänketo sink { sank; sunk, sunken } | sinking | sunken; sunk | he/she/it sinks | I/he/she/it sank | we/they sank | he/she/it is/was sunken | I/he/she would sink [Add to Longdo]
sinken; untergehen | sinkendto founder | foundering [Add to Longdo]
sinken (unter) | sinkend | gesunkento drop (below) | dropping | dropped [Add to Longdo]
sinken | sinkendto subside | subsiding [Add to Longdo]
sinkend { adv }downwardly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沈没[ちんぼつ, chinbotsu] (n, vs) sinking; foundering; going down; submersion; (P) #6,061 [Add to Longdo]
流し[ながし, nagashi] (n) (1) sink; (adj-no) (2) cruising (e.g. taxi); (P) #6,502 [Add to Longdo]
陥落[かんらく, kanraku] (n, vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P) #6,947 [Add to Longdo]
撃沈[げきちん, gekichin] (n) (1) sending a ship to the bottom; sinking (a ship); (vs) (2) to sink a ship; (P) #9,376 [Add to Longdo]
ヘルシンキ[herushinki] (n) Helsinki; (P) #10,610 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
ぶくり[bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water [Add to Longdo]
へたり込む[へたりこむ, hetarikomu] (v5m) to sit down hard; to sink down to the floor [Add to Longdo]
シンカー[shinka-] (n) sinker; (P) [Add to Longdo]
シンキング[shinkingu] (n, vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]
通報受端[つうほうじゅたん, tsuuhoujutan] message sink [Add to Longdo]
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top