Search result for

whip

(99 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whip-, *whip*.
English-Thai: Longdo Dictionary
whip cream(n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, S. whipped cream
whip-round(n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whip    [VT] หวด, See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน, Syn. beat, lash, thrash
whip    [VT] ตวัด, See also: สะบัด, ปัด, ปะทะ
whip    [VT] เสียดสี, See also: ประณาม
whip    [VT] ชนะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาชนะ, คว่ำลงได้, ทำให้แพ้ราบคาบ, Syn. beat, defeat, overcome, Ant. lose
whip    [N] แส้, See also: เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด
whip    [N] การโบย, See also: การหวด, การลงแส้, การตี, การเฆี่ยน
whip    [N] ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง
whippy    [ADJ] เหมือนแส้, See also: คล้ายแส้, เกี่ยวกับแส้
whip in    [PHRV] ตีให้เข้ากลุ่ม, See also: ฟาดให้ไปรวมกัน
whip on    [PHRV] ตีหรือฟาดกระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า, Syn. whip up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whipผู้คุมเสียงในสภา, วิป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
whipผู้คุมเสียงในสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whipwormพยาธิแส้ม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whipI had a whiplash injury two months ago.
whipJim wants whipping for insulting me.
whipIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
whipIn Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her.
whipIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them.
whipThe cruel man beat the dog with a whip.
whipThe dessert was made with whip cream.
whipIf you eat any cake, I'll whip you.
whipThe rain whipped the window.
whipI'm sure you'll whip us up something really good.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
whipcord(วิพ'คอร์ด) n. เชือกฟั่น,สายฟั่น,แส้เชือกเกลียว
whiplash(วิพ'แลช) n. เชือกสั้นปลายแส้
whipper(วิพ'เพอะ) n. ผู้ลงแส้,ผู้เฆี่ยน,ผู้โบย,ผู้หวด
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน
whipworm(วิพ'เวิร์ม) n. พยาธิแส้ม้า
bullwhipแส้หนังที่มีด้ามสั้น
coal whippern. เครื่องขนถ่านหินลง,ผู้ขนถ่านหินลง
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.
party whipn. ผู้ควบคุมเสียงของพรรค

English-Thai: Nontri Dictionary
whip(n) ผู้ควบคุมเสียง,การโบย,การเฆี่ยน
whip(vi,vt) ตี,เฆี่ยน,หวด,โบย,รวบรวม,กระตุ้น
whippletree(n) เพลารถ
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้    [V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
เฆี่ยน    [V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี    [V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
ลง    [V] whip, See also: beat, Syn. เฆี่ยน
แส้ [N] whip, Example: คนเลี้ยงควายดุเสียงเข้มทำท่าหวดแส้ในมือวื้ดว้าด, Count unit: อัน, ด้าม, เส้น, เล่ม, Thai definition: ไม้สำหรับตีม้า ปลายถักหรือฟั่นเป็นเกลียว ยาวอย่างไม้เรียว เรียกว่า แส้ม้า, ไม้หรือเหล็กกลมยาวสำหรับกระทุ้งดินในลำกล้องปืนให้แน่น เรียกว่า แส้ปืน
ตวัด    [V] whip, See also: lash, jerk, throw, swing, flick, Syn. ม้วน, Example: เขาตวัดคันเบ็ดขึ้นอย่างแรงเมื่อปลาใหญ่งับเหยื่อเข้าไปในปาก, Thai definition: วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, โอบรัดเข้ามาโดยเร็ว
ตี    [V] whip, See also: mix, put together, Example: เมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะช่วยแม่ตีไข่เพื่อทำขนมสาลี่ แล้วเอาไปขาย, Thai definition: ทำให้เข้ากัน
โบย [V] flog, See also: whip, lash, thrash, Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี, Example: ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น, Thai definition: เฆี่ยนตีด้วยหวาย
จิก    [V] drive, See also: whip, force, Syn. โขกสับ, Thai definition: โขกสับเมื่อเป็นต่อ, Notes: (ปาก)
หวด    [V] whip, See also: beat, thrash, lash, Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน, Example: ไม้เรียวของพ่อหวดไม่ถูกก้นลูกชายเลย, Thai definition: ตีลงไปแรงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
โบยแส้[v. exp.] (bōi saē) EN: whip   
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast   FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
แกว่งแส้[v. exp.] (kwaeng saē) EN: crack a whip   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIP    W IH1 P
WHIP    HH W IH1 P
WHIPP    HH W IH1 P
WHIPP    W IH1 P
WHIPS    HH W IH1 P S
WHIPS    W IH1 P S
WHIPPS    W IH1 P S
WHIPPS    HH W IH1 P S
WHIPSAW    W IH1 P S AO2
WHIPSAW    HH W IH1 P S AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whip    (v) (w i1 p)
whips    (v) (w i1 p s)
whippy    (j) (w i1 p ii)
whipped    (v) (w i1 p t)
whippet    (n) (w i1 p i t)
whipcord    (n) (w i1 p k oo d)
whippets    (n) (w i1 p i t s)
whippier    (j) (w i1 p i@ r)
whipping    (v) (w i1 p i ng)
whippiest    (j) (w i1 p i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peitsche {f} | Peitschen {pl}whip | whips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピチャリ[, pichari] (adv) (on-mim) sound of a small wave hitting the shore; sound of a whip; sound of a slap [Add to Longdo]
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk [Add to Longdo]
ホイップアーウイル夜鷹;ホイッパーウィル夜鷹[ホイップアーウイルよたか(ホイップアーウイル夜鷹);ホイッパーウィルよたか(ホイッパーウィル夜鷹);ホイップアーウイルヨタカ;ホイッパーウィルヨタカ, hoippua-uiru yotaka ( hoippua-uiru yotaka ); hoippa-uiru yotaka ( hoippa-uiru yotak] (n) (uk) whip-poor-will (Caprimulgus vociferus); whippoorwill [Add to Longdo]
ホイップクリーム[, hoippukuri-mu] (n) whipped cream [Add to Longdo]
ホイペット[, hoipetto] (n) whippet [Add to Longdo]
院内総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip [Add to Longdo]
割り解す;割解す[わりほぐす, warihogusu] (v5s) to beat (e.g. egg); to whip (e.g. cream) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
策励[さくれい, sakurei] (n,vs) urging; whipping (up) [Add to Longdo]
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭子[biān zi, ㄅㄧㄢ ㄗ˙, ] whip [Add to Longdo]
鞭打[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, ] whip; lash; flog; thrash [Add to Longdo]
鞭虫[biān chóng, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄥˊ, / ] whipworm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whip \Whip\, v. t. [imp. & p. p. {Whipped}; p. pr. & vb. n.
   {Whipping}.] [OE. whippen to overlay, as a cord, with other
   cords, probably akin to G. & D. wippen to shake, to move up
   and down, Sw. vippa, Dan. vippe to swing to and fro, to
   shake, to toss up, and L. vibrare to shake. Cf. {Vibrate}.]
   [1913 Webster]
   1. To strike with a lash, a cord, a rod, or anything slender
    and lithe; to lash; to beat; as, to whip a horse, or a
    carpet.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive with lashes or strokes of a whip; to cause to
    rotate by lashing with a cord; as, to whip a top.
    [1913 Webster]
 
   3. To punish with a whip, scourge, or rod; to flog; to beat;
    as, to whip a vagrant; to whip one with thirty nine
    lashes; to whip a perverse boy.
    [1913 Webster]
 
       Who, for false quantities, was whipped at school.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply that which hurts keenly to; to lash, as with
    sarcasm, abuse, or the like; to apply cutting language to.
    [1913 Webster]
 
       They would whip me with their fine wits. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To thrash; to beat out, as grain, by striking; as, to whip
    wheat.
    [1913 Webster]
 
   6. To beat (eggs, cream, or the like) into a froth, as with a
    whisk, fork, or the like.
    [1913 Webster]
 
   7. To conquer; to defeat, as in a contest or game; to beat;
    to surpass. [Slang, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   8. To overlay (a cord, rope, or the like) with other cords
    going round and round it; to overcast, as the edge of a
    seam; to wrap; -- often with about, around, or over.
    [1913 Webster]
 
       Its string is firmly whipped about with small gut.
                          --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   9. To sew lightly; specifically, to form (a fabric) into
    gathers by loosely overcasting the rolled edge and drawing
    up the thread; as, to whip a ruffle.
    [1913 Webster]
 
       In half-whipped muslin needles useless lie. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   10. To take or move by a sudden motion; to jerk; to snatch;
     -- with into, out, up, off, and the like.
     [1913 Webster]
 
        She, in a hurry, whips up her darling under her
        arm.                 --L'Estrange.
     [1913 Webster]
 
        He whips out his pocketbook every moment, and
        writes descriptions of everything he sees.
                          --Walpole.
     [1913 Webster]
 
   11. (Naut.)
     (a) To hoist or purchase by means of a whip.
     (b) To secure the end of (a rope, or the like) from
       untwisting by overcasting it with small stuff.
       [1913 Webster]
 
   12. To fish (a body of water) with a rod and artificial fly,
     the motion being that employed in using a whip.
     [1913 Webster]
 
        Whipping their rough surface for a trout.
                          --Emerson.
     [1913 Webster]
 
   {To whip in}, to drive in, or keep from scattering, as hounds
    in a hurt; hence, to collect, or to keep together, as
    member of a party, or the like.
 
   {To whip the cat}.
     (a) To practice extreme parsimony. [Prov. Eng.] --Forby.
     (b) To go from house to house working by the day, as
       itinerant tailors and carpenters do. [Prov. & U. S.]
       [1913 Webster]
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whip \Whip\, v. i.
   To move nimbly; to start or turn suddenly and do something;
   to whisk; as, he whipped around the corner.
   [1913 Webster]
 
      With speed from thence he whipped.    --Sackville.
   [1913 Webster]
 
      Two friends, traveling, met a bear upon the way; the
      one whips up a tree, and the other throws himself flat
      upon the ground.             --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whip \Whip\, n. [OE. whippe. See {Whip}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. An instrument or driving horses or other animals, or for
    correction, consisting usually of a lash attached to a
    handle, or of a handle and lash so combined as to form a
    flexible rod. "[A] whip's lash." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In his right hand he holds a whip, with which he is
       supposed to drive the horses of the sun. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A coachman; a driver of a carriage; as, a good whip.
    --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) One of the arms or frames of a windmill, on which the
      sails are spread.
    (b) The length of the arm reckoned from the shaft.
      [1913 Webster]
 
   4. (Naut.)
    (a) A small tackle with a single rope, used to hoist light
      bodies.
    (b) The long pennant. See {Pennant}
    (a)
      [1913 Webster]
 
   5. A huntsman who whips in the hounds; whipper-in.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eng. Politics)
    (a) A person (as a member of Parliament) appointed to
      enforce party discipline, and secure the attendance of
      the members of a Parliament party at any important
      session, especially when their votes are needed.
    (b) A call made upon members of a Parliament party to be
      in their places at a given time, as when a vote is to
      be taken.
      [1913 Webster]
 
   7. A whipping motion; a thrashing about; as, the whip of a
    tense rope or wire which has suddenly parted; also, the
    quality of being whiplike or flexible; flexibility;
    suppleness, as of the shaft of a golf club.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Mech.) Any of various pieces that operate with a quick
    vibratory motion, as a spring in certain electrical
    devices for making a circuit, or a rocking certain piano
    actions.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Whip and spur}, with the utmost haste.
 
   {Whip crane}, or {Whip purchase}, a simple form of crane
    having a small drum from which the load is suspended,
    turned by pulling on a rope wound around larger drum on
    the same axle.
 
   {Whip gin}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
 
   {Whip grafting}. See under {Grafting}.
 
   {Whip hand}, the hand with which the whip is used; hence,
    advantage; mastery; as, to have or get the whip hand of a
    person. --Dryden.
 
   {Whip ray} (Zool.), the European eagle ray. See under {Ray}.
    
 
   {Whip roll} (Weaving), a roll or bar, behind the reeds in a
    loom, on which the warp threads rest.
 
   {Whip scorpion} (Zool.), any one of numerous species of
    arachnids belonging to {Thelyphonus} and allied genera.
    They somewhat resemble true scorpions, but have a long,
    slender bristle, or lashlike organ, at the end of the
    body, instead of a sting.
 
   {Whip snake} (Zool.), any one of various species of slender
    snakes. Specifically:
    (a) A bright green South American tree snake ({Philodryas
      viridissimus}) having a long and slender body. It is
      not venomous. Called also {emerald whip snake}.
    (b) The coachwhip snake.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whip
   n 1: an instrument with a handle and a flexible lash that is
      used for whipping
   2: a legislator appointed by the party to enforce discipline
     [syn: {whip}, {party whip}]
   3: a dessert made of sugar and stiffly beaten egg whites or
     cream and usually flavored with fruit
   4: (golf) the flexibility of the shaft of a golf club
   5: a quick blow delivered with a whip or whiplike object; "the
     whip raised a red welt" [syn: {whip}, {lash}, {whiplash}]
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his
     opponents" [syn: {worst}, {pip}, {mop up}, {whip}, {rack up}]
   3: thrash about flexibly in the manner of a whiplash; "The tall
     grass whipped in the wind"
   4: strike as if by whipping; "The curtain whipped her face"
     [syn: {whip}, {lash}]
   5: whip with or as if with a wire whisk; "whisk the eggs" [syn:
     {whisk}, {whip}]
   6: subject to harsh criticism; "The Senator blistered the
     administration in his speech on Friday"; "the professor
     scaled the students"; "your invectives scorched the
     community" [syn: {blister}, {scald}, {whip}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top