ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flocculent

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flocculent-, *flocculent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flocculent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flocculent*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flocculentเป็นปุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flockigflocculent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flocculent \Floc"cu*lent\, a. [See {Flock} of wool.]
   1. Clothed with small flocks or flakes; woolly. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Applied to the down of newly hatched or unfledged
    birds.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Having a structure like shredded wool, as some
    precipitates.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flocculent
   adj 1: having a fluffy character or appearance [syn:
       {flocculent}, {woolly}, {wooly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top