Search result for

swim

(112 entries)
(0.106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swim-, *swim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swim[VI] ว่ายน้ำ, See also: ว่าย, Syn. dive, splash, bathe
swim[VI] เวียนศีรษะ, See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน, Syn. be dizzy, be confused
swim[VI] ลอย, See also: ลอยน้ำ, ลอยคว้าง, Syn. float, surface
swim[N] การว่ายน้ำ, See also: การว่าย, Syn. dive, bath, dip
swim[N] การเวียนศีรษะ, See also: การวิงเวียน, การสับสน, Syn. dizziness, confusion
swim in[PHRV] ว่ายอยู่ใน
swim in[PHRV] แน่นขนัดด้วย, See also: เต็มไปด้วย
swimmer[N] นักว่ายน้ำ, See also: ผู้ว่ายน้ำ, Syn. diver
swim for[PHRV] ว่ายไปทาง, See also: ว่ายเข้าหา
swimming[N] การว่ายน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
swim bladdern. ถุงลมของปลา,กระเพาะปลา
swimmimg pooln. สระว่ายน้ำ
swimming(สวิม'มิง) n. การว่าย,การว่ายน้ำ
free-swimmingadj. ซึ่งสามารถว่ายไปมาได้,ตรงไปตรงมา,อิสระ,ไม่ยึดมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
swim(vi) ลอย,ว่ายน้ำ,ท่วม,จุ่ม,อาบ,แช่
swimmer(n) นักว่ายน้ำ
swimming(n) การว่ายน้ำ
SWIMMING swimming pool(n) สระว่ายน้ำ
swimsuit(n) ชุดว่ายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swimmersนักว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Swimmingการว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Swimming for infantsการว่ายน้ำสำหรับทารก [TU Subject Heading]
Swimming poolsสระว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
SWIMTOPสวิมทอป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Swim!- ว่ายไป Rogue (2007)
I can't swim!ชั้นว่ายน้ำไม่เป็น! My Sassy Girl (2008)
My wife, she can't swim, so, sadly, she eaten.เมียฉันว่ายน้ำไม่เป็น ก็เลยเป็นเรื่องเศร้าที่เธอถูกกิน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Can you swim?- เธอว่ายน้ำเป็นไหม? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When I was nineteen, I attempted to become the first woman ever to swim the English Channel.เมือตอนฉัน อายุ 19 ฉันพยายามที่จะกลายเป้น ผู้หญิงคนแรก ที่ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The oldest woman to ever swim the English Channel arrived here today, in Calais,ผู้หญิงสูงอายุที่สุดว่ายข้ามแม่น้ำ อังกฤษ มาที่นี่วันนี้ ในเมืองคาลลี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
having made the swim in 34 hours, 22 minutes and 14 seconds.ใช้เวลา 34 ชม22นาที 14 วินาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Some swim.บ้างก็ว่ายน้ำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Going for a swim.ออกไปว่ายน้ำ Passengers (2008)
In case someone decides to go for a swim..ก็เผื่อมีคนอยากลงไปว่ายน้ำน่ะ Death Race (2008)
For God's sake, I could swim faster than this.ใหตายสิ วายนำยังเรวกวา Rambo (2008)
Swim!ว่ายสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swimTry as we may, we cannot swim to the rock.
swimThis river is safe to swim in.
swimMy father swims very well.
swimWhen can I swim here?
swimIt is absurd of you to swimming in these cold weather.
swimThe girl swimming in the pool is my cousin.
swimYou mustn't swim in the pond.
swimAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
swimHe can swim a mile.
swimTom will be able to swim soon.
swimShe failed in her attempt to swim the Channel.
swimSwimming is not allowed in this river.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่าย[V] swim, Syn. แหวกว่าย, Example: พอฉันว่ายไปถึงฝั่งฉันก็หมดแรงเลย แทบจะไม่มีแรงก้าวขึ้นฝั่ง, Thai definition: เคลื่อนไปโดยอาศัยกำลังแขน ขาเป็นต้น แหวกไปในน้ำหรือในอากาศ
หมวกกันน้ำ[N] bathing cap, See also: swimming cap
ว่ายน้ำ[V] swim, Syn. ว่าย, Example: เมื่อก่อนนี้ก็ไปว่ายน้ำที่สปอร์ตคลับเป็นประจำ, Thai definition: เคลื่อนไปโดยอาศัยกำลังแขน ขา หรือ ครีบ หาง แหวกไปในน้ำ
ลอยคอ[V] float, See also: swim with the head above water, float with the head above water, Example: ปัจจุบันการลอยกระทงมีคนพายเรือ หรือไม่ก็ลอยคอไปคอยเก็บเงินในกระทง, Thai definition: ว่ายน้ำตั้งตัวตรง คออยู่เหนือน้ำ
ชุดอาบน้ำ[N] swimming suit, See also: bathing suit, Syn. ชุดว่ายน้ำ, Example: พวกนางงามแต่งกายด้วยชุดอาบน้ำ
กางเกงว่ายน้ำ[N] swimming trunks, Example: ผู้ชายต้องใส่กางเกงว่ายน้ำลงสระ, Count unit: ตัว
แหวกว่าย[V] swim, Syn. ว่าย, ว่ายน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Thai definition: เคลื่อนตัวไปมาในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
กางเกงว่ายน้ำ[n. exp.] (kāngkēng wāinām) EN: swimming trunks   
การว่ายน้ำ[n.] (kān wāinām) EN: swimming   FR: natation [f] ; nage [f]
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water   FR: nager la tête hors de l'eau
แมงหัวควาย[n. exp.] (maēng hūa khwāi) EN: Black Swimmer [m]   
แมลงหัวควาย[n. exp.] (malaēng hūa khwāi) EN: Black Swimmer [m]   
หมวกกันน้ำ[n. exp.] (mūak kannām) EN: bathing cap ; swimming cap   FR: bonnet de bain [m]
มวนกรรเชียง[n. exp.] (mūan kanchīeng) EN: Black Swimmer ; Water Boatman   
มวนวน[n. exp.] (mūan won) EN: Black Swimmer   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIM    S W IH1 M
SWIMS    S W IH1 M Z
SWIMMER    S W IH1 M ER0
SWIMMERS    S W IH1 M ER0 Z
SWIMMING    S W IH1 M IH0 NG
SWIMSUIT    S W IH1 M S UW2 T
SWIMWEAR    S W IH1 M W EH2 R
SWIMSUITS    S W IH1 M S UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swim    (v) (s w i1 m)
swims    (v) (s w i1 m z)
swimmer    (n) (s w i1 m @ r)
swimmers    (n) (s w i1 m @ z)
swimming    (v) (s w i1 m i ng)
swimsuit    (n) (s w i1 m s uu t)
swimsuits    (n) (s w i1 m s uu t s)
swimmingly    (a) (s w i1 m i ng l ii)
swimming-bath    (n) - (s w i1 m i ng - b aa th)
swimming-pool    (n) - (s w i1 m i ng - p uu l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwimmblase {f} [anat.] | Schwimmblasen {pl}swim bladder; air-bladder | swim bladders [Add to Longdo]
durchschwimmen | durchschwimmendswim through | swimming through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
いちこめ[, ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
にこめ[, nikome] (n) (abbr) (from 200メートル個人メドレー) 200 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
ひと泳ぎ;一泳ぎ[ひとおよぎ, hitooyogi] (n,vs) a swim [Add to Longdo]
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
シンクロ[, shinkuro] (n,vs) (1) (abbr) synchronize; synchronise; (n) (2) (abbr) synchronized swimming; (3) oscilloscope; (P) [Add to Longdo]
シンクロナイズドスイミング[, shinkuronaizudosuimingu] (n) synchronized swimming; synchronised swimming [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] swimming; to swim [Add to Longdo]
泳池[yǒng chí, ㄩㄥˇ ㄔˊ, ] swimming pond [Add to Longdo]
泳衣[yǒng yī, ㄩㄥˇ ㄧ, ] swimsuit; bathing suit [Add to Longdo]
泳裤[yǒng kù, ㄩㄥˇ ㄎㄨˋ, / ] swim trunks [Add to Longdo]
游戏池[yóu xì chí, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄔˊ, / ] swimming pool [Add to Longdo]
游泳[yóu yǒng, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] swim [Add to Longdo]
游泳池[yóu yǒng chí, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄔˊ, ] swimming pool [Add to Longdo]
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, ] swimsuit; bathing costume [Add to Longdo]
鱼鳔[yú biào, ㄩˊ ㄅㄧㄠˋ, / ] swim bladder [Add to Longdo]
[biào, ㄅㄧㄠˋ, / ] swim bladder; air bladder of fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swim \Swim\, v. i. [imp. {Swam}or {Swum}; p. p. {Swum}; p. pr. &
   vb. n. {Swimming}.] [AS. swimman; akin to D. zwemmen, OHG.
   swimman, G. schwimmen, Icel. svimma, Dan. sw["o]mme, Sw.
   simma. Cf. {Sound} an air bladder, a strait.]
   1. To be supported by water or other fluid; not to sink; to
    float; as, any substance will swim, whose specific gravity
    is less than that of the fluid in which it is immersed.
    [1913 Webster]
 
   2. To move progressively in water by means of strokes with
    the hands and feet, or the fins or the tail.
    [1913 Webster]
 
       Leap in with me into this angry flood,
       And swim to yonder point.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be overflowed or drenched. --Ps. vi. 6.
    [1913 Webster]
 
       Sudden the ditches swell, the meadows swim.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To be as if borne or floating in a fluid.
    [1913 Webster]
 
       [They] now swim in joy.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To be filled with swimming animals. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [Streams] that swim full of small fishes. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swim \Swim\, v. i. [OE. swime dizziness, vertigo, AS.
   sw[imac]ma; akin to D. zwijm, Icel. svimi dizziness, svina to
   subside, sv[imac]a to abate, G. schwindel dizziness,
   schwinden to disappear, to dwindle, OHG. sw[imac]nan to
   dwindle. Cf. {Squemish}, {Swindler}.]
   To be dizzy; to have an unsteady or reeling sensation; as,
   the head swims.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swim \Swim\, v. t.
   1. To pass or move over or on by swimming; as, to swim a
    stream.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes he thought to swim the stormy main.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause or compel to swim; to make to float; as, to swim
    a horse across a river.
    [1913 Webster]
 
   3. To immerse in water that the lighter parts may float; as,
    to swim wheat in order to select seed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swim \Swim\, n.
   1. The act of swimming; a gliding motion, like that of one
    swimming. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. The sound, or air bladder, of a fish.
    [1913 Webster]
 
   3. A part of a stream much frequented by fish. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Swim bladder}, an air bladder of a fish.
 
   {To be in the swim}, to be in a favored position; to be
    associated with others in active affairs. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swim
   n 1: the act of swimming; "it was the swimming they enjoyed
      most": "they took a short swim in the pool" [syn:
      {swimming}, {swim}]
   v 1: travel through water; "We had to swim for 20 minutes to
      reach the shore"; "a big fish was swimming in the tank"
   2: be afloat either on or below a liquid surface and not sink to
     the bottom [syn: {float}, {swim}] [ant: {go down}, {go
     under}, {settle}, {sink}]
   3: be dizzy or giddy; "my brain is swimming after the bottle of
     champagne"
   4: be covered with or submerged in a liquid; "the meat was
     swimming in a fatty gravy" [syn: {swim}, {drown}]
   5: move as if gliding through water; "this snake swims through
     the soil where it lives"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWIM
     Super Woz' Integrated Machine
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top