Search result for

defend

(98 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defend-, *defend*, defen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defend[VT] แก้ตัว, See also: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง, Syn. oppose
defend[VT] ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา, Syn. protect, shield, guard
defendant[N] จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent
defend from[PHRV] ปกป้องจาก, See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก, Syn. defend against
defend with[PHRV] ปกป้องด้วย, See also: ป้องกันด้วย, คุ้มครองด้วย
defend against[PHRV] ปกป้องจาก, See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก, Syn. defend from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defendant(n) จำเลย
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Watch Lois. - Clark, you have no way of defending yourself.เฝ้าลูอีสไว้ คล๊าก นายไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้นะ Odyssey (2008)
You just defended me.คุณพึ่งปกป้องฉัน Lucky Thirteen (2008)
It means you don't feel the need to defend yourself, which means you're not worried about getting a kid, which means you've already got one.นั่นหมายความว่าคุณไม่รู้สึก ต้องการการปกป้องตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่กังวลที่จะรับเด็กมาเลี้ยง ซึ่งหมายความว่าคุณพร้อมที่จะรับมาเลี้ยงซักคน Joy (2008)
"I am suddenly and irrationally defending"อยู่ๆฉันก็ลุกขึ้นมาปกป้อง" Dying Changes Everything (2008)
You have shown that you would kill a man to defend your pride.ท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ดูหมิ่นท่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
What is the point of defending a kingdom...ป้องกันไปเพื่ออะไรกัน.. ? The Labyrinth of Gedref (2008)
But, sir, our mission is to defend this facility at all costs.แต่ว่าท่านครับ หน้าที่ของเราต้องปกป้องฐาน อย่างสุดความสามารถนะครับ Rookies (2008)
How can I defend Camelot with rubbish like that?แล้วนี่ข้าจะปกป้องคาเมลอตได้ยังไงกัน ถ้ามีแต่พวกห่วยแตกแบบนี้ ผมคิดว่าผมน่าจะช่วยได้ Lancelot (2008)
Why are you defending him so much? You're just his servant. He's my friend.ทำไมเจ้าถึงปกป้องเขานัก เป็นแค่คนใช้ เขาเป็นเพื่อนข้า The Moment of Truth (2008)
We're not going to be able to defend Ealdor with sword and sinew alone. We're going to need a plan.อยู่ๆเราไปสู้ด้วยการตีรันฟังแทงไม่ได้ \ เราต้องวางแผน The Moment of Truth (2008)
This is your home. If you want to fight to defend it, that's your choice.เพราะมันมาเพื่อฆ่าอย่างเดียว มันถึงไม่เคยพ่ายแพ้เรา The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defendA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
defendAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
defendApart from his parents, nobody would defend the suspect.
defendDefend her from danger.
defendDefend their town from invasion.
defendEvery person has a right to defend themselves.
defendHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
defendHe was desperate to defend his reputation.
defendHe was respected as a hero because he defended his country against the invaders.
defendI defend in proof of her innocence.
defendI disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
defendIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกตัว[V] defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
สู้คดี[V] defend, Syn. ต่อสู้คดี, Example: ผมยอมสู้คดีดีกว่าหลบหนีเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร, Thai definition: ต่อสู้เพื่อเอาผิดในทางกฎหมายให้ได้
แก้คดี[V] defend, See also: put up a plea, plead for, Example: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน
ผู้พิทักษ์[N] defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ป้องกัน[V] protect, See also: defend, prevent, ward off, guard against, Example: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง, Thai definition: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ป้องกันตัว[V] protect oneself, See also: defend oneself, safeguard, Syn. ปกป้อง, Example: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
เฝ้าแหน[V] be on guard against, See also: defend, watch over, be in attendance, Example: เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์
ศรัณยู[N] defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
ออกรับ[V] speak up for, See also: defend someone, make excuses for, Syn. รับแทน, รับผิดแทน, Example: หัวหน้าพรรคออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของลูกพรรค พร้อมทั้งออกรับแทนอย่างหน้าตาเฉย, Thai definition: รับเอาเสียเองเมื่อเขาว่าผู้อื่น
ร.ด.[N] defending the territory, Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī hai kaē jamloēi) EN: defend an accused   
แก้ต่างให้[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFEND    D AH0 F EH1 N D
DEFENDS    D AH0 F EH1 N D Z
DEFENDER    D AH0 F EH1 N D ER0
DEFENDED    D AH0 F EH1 N D AH0 D
DEFENDANT    D AH0 F EH1 N D AH0 N T
DEFENDERS    D AH0 F EH1 N D ER0 Z
DEFENDING    D AH0 F EH1 N D IH0 NG
DEFENDANTS    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S
DEFENDER'S    D AH0 F EH1 N D ER0 Z
DEFENDANT'S    D AH0 F EH1 N D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defend    (v) (d i1 f e1 n d)
defends    (v) (d i1 f e1 n d z)
defended    (v) (d i1 f e1 n d i d)
defender    (n) (d i1 f e1 n d @ r)
defendant    (n) (d i1 f e1 n d @ n t)
defenders    (n) (d i1 f e1 n d @ z)
defending    (v) (d i1 f e1 n d i ng)
defendants    (n) (d i1 f e1 n d @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender [Add to Longdo]
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending [Add to Longdo]
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority [Add to Longdo]
干城[かんじょう, kanjou] (n) defending soldier [Add to Longdo]
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, / ] defend; safeguard [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] defend; imperial; to drive [Add to Longdo]
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] defend; uphold; safeguard [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] defend; resist [Add to Longdo]
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, ] defendant [Add to Longdo]
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, ] defendant (in legal case) [Add to Longdo]
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] defender; defending counsel [Add to Longdo]
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] defender; apologist [Add to Longdo]
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, ] defend; protect (against) [Add to Longdo]
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, ] defender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defend \De*fend"\ (d[-e]*f[e^]nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Defended}; p. pr. & vb. n. {Defending}.] [F. d['e]fendre, L.
   defendere; de- + fendere (only in comp.) to strike; perh.
   akin to Gr. qei`nein to strike, and E. dint. Cf. {Dint},
   {Defense}, {Fend}.]
   1. To ward or fend off; to drive back or away; to repel. [A
    Latinism & Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Th' other strove for to defend
       The force of Vulcan with his might and main.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To prohibit; to forbid. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Which God defend that I should wring from him.
                          --Shak.
 
   3. To repel danger or harm from; to protect; to secure
    against attack; to maintain against force or argument; to
    uphold; to guard; as, to defend a town; to defend a cause;
    to defend character; to defend the absent; -- sometimes
    followed by from or against; as, to defend one's self
    from, or against, one's enemies.
    [1913 Webster]
 
       The lord mayor craves aid . . . to defend the city.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God defend the right!         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A village near it was defended by the river.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law.) To deny the right of the plaintiff in regard to
    (the suit, or the wrong charged); to oppose or resist, as
    a claim at law; to contest, as a suit. --Burrill.
 
   Syn: To {Defend}, {Protect}.
 
   Usage: To defend is literally to ward off; to protect is to
      cover so as to secure against approaching danger. We
      defend those who are attacked; we protect those who
      are liable to injury or invasion. A fortress is
      defended by its guns, and protected by its wall.
      [1913 Webster]
 
         As birds flying, so will the Lord of hosts
         defend Jerusalem; defending also he will deliver
         it.                --Is. xxxi. 5.
      [1913 Webster]
 
         Leave not the faithful side
         That gave thee being, still shades thee and
         protects.             --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defend
   v 1: argue or speak in defense of; "She supported the motion to
      strike" [syn: {defend}, {support}, {fend for}]
   2: be on the defensive; act against an attack [ant: {assail},
     {attack}]
   3: protect against a challenge or attack; "Hold that position
     behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's
     attacks" [syn: {defend}, {guard}, {hold}]
   4: fight against or resist strongly; "The senator said he would
     oppose the bill"; "Don't fight it!" [syn: {fight}, {oppose},
     {fight back}, {fight down}, {defend}]
   5: protect or fight for as a champion [syn: {champion},
     {defend}]
   6: be the defense counsel for someone in a trial; "Ms. Smith
     will represent the defendant" [syn: {defend}, {represent}]
     [ant: {prosecute}]
   7: state or assert; "He maintained his innocence" [syn:
     {maintain}, {defend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top