ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defend

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defend-, *defend*, defen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defend(vt) แก้ตัว, See also: แก้ต่าง, กล่าวแย้ง, Syn. oppose
defend(vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, คุ้มกัน, อารักขา, Syn. protect, shield, guard
defendant(n) จำเลย (คำย่อคือ def., dft), See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา, Syn. respondent, correspondent
defend from(phrv) ปกป้องจาก, See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก, Syn. defend against
defend with(phrv) ปกป้องด้วย, See also: ป้องกันด้วย, คุ้มครองด้วย
defend against(phrv) ปกป้องจาก, See also: ป้องกัน, คุ้มครองให้พ้นจาก, Syn. defend from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defend(ดิ'เฟนดฺ') { defended, defending, defends } vt. ป้องกัน, ต้าน, พิทักษ์, แก้ตัวให้, เป็นทนายให้, แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย, ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
defend(vt) ป้องกัน, ปกปักรักษา, พิทักษ์, รับ, แก้ต่าง
defendant(n) จำเลย
defender(n) ผู้ป้องกัน, ผู้ปกป้อง, ผู้พิทักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
defend(v) argue or speak in defense of, Syn. fend for, support
defend(v) be on the defensive; act against an attack, Ant. attack
defend(v) protect against a challenge or attack, Syn. hold, guard
defend(v) be the defense counsel for someone in a trial, Syn. represent, Ant. prosecute
defendable(adj) capable of being defended, Syn. defensible
defendant(n) a person or institution against whom an action is brought in a court of law; the person being sued or accused, Syn. suspect, Ant. plaintiff
defender(n) a person who cares for persons or property, Syn. shielder, protector, guardian
defender(n) a fighter who holds out against attack, Syn. withstander
champion(v) protect or fight for as a champion, Syn. defend
fight(v) fight against or resist strongly, Syn. fight down, defend, oppose, fight back

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Defend

v. t. [ imp. & p. p. Defended; p. pr. & vb. n. Defending. ] [ F. défendre, L. defendere; de- + fendere (only in comp.) to strike; perh. akin to Gr. qei`nein to strike, and E. dint. Cf. Dint, Defense, Fend. ] 1. To ward or fend off; to drive back or away; to repel. [ A Latinism & Obs. ] [ 1913 Webster ]

Th' other strove for to defend
The force of Vulcan with his might and main. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. To prohibit; to forbid. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Which God defend that I should wring from him. Shak.

3. To repel danger or harm from; to protect; to secure against attack; to maintain against force or argument; to uphold; to guard; as, to defend a town; to defend a cause; to defend character; to defend the absent; -- sometimes followed by from or against; as, to defend one's self from, or against, one's enemies. [ 1913 Webster ]

The lord mayor craves aid . . . to defend the city. Shak. [ 1913 Webster ]

God defend the right! Shak. [ 1913 Webster ]

A village near it was defended by the river. Clarendon. [ 1913 Webster ]

4. (Law.) To deny the right of the plaintiff in regard to (the suit, or the wrong charged); to oppose or resist, as a claim at law; to contest, as a suit. Burrill.

Syn. -- To Defend, Protect. To defend is literally to ward off; to protect is to cover so as to secure against approaching danger. We defend those who are attacked; we protect those who are liable to injury or invasion. A fortress is defended by its guns, and protected by its wall. [ 1913 Webster ]

As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it. Is. xxxi. 5. [ 1913 Webster ]

Leave not the faithful side
That gave thee being, still shades thee and protects. Milton. [ 1913 Webster ]

Defendable

a. [ Cf. F. défendable. ] Capable of being defended; defensible. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Defendant

a. [ F. défendant, p. pr. of défendre. See Defend. ] 1. Serving, or suitable, for defense; defensive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

With men of courage and with means defendant. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Making defense. [ 1913 Webster ]

Defendant

n. 1. One who defends; a defender. [ 1913 Webster ]

The rampiers and ditches which the defendants had cast up. Spotswood. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A person required to make answer in an action or suit; -- opposed to plaintiff. Abbott. [ 1913 Webster ]

☞ The term is applied to any party of whom a demand is made in court, whether the party denies and defends the claim, or admits it, and suffers a default; also to a party charged with a criminal offense. [ 1913 Webster ]

Defendee

n. One who is defended. [ 1913 Webster ]

Defender

n. [ Cf. Fender. ] One who defends; one who maintains, supports, protects, or vindicates; a champion; an advocate; a vindicator. [ 1913 Webster ]

Provinces . . . left without their ancient and puissant defenders. Motley. [ 1913 Webster ]

Defendress

n. A female defender. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Defendress of the faith. Stow. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can you defend him?ทำไมเธอถึงปกป้องเขา Wuthering Heights (1992)
Hareton will defend me, so you may as well sit down.แฮร์ตันจะปกป้องดิฉัน เพราะฉะนั้นคุณควรนั่งลงค่ะ Wuthering Heights (1992)
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน In the Name of the Father (1993)
The seven defendants behind... are charged with the possession of explosives, not charged with murder.จำเลยทั้งเจ็ดหลัง ... จะมีค่าบริการที่มีครอบครอง ของวัตถุระเบิดไม่เรียกเ? In the Name of the Father (1993)
Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...ตอนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่อ้าง ... รวมทั้งหนุ่มแพทริก Maguire, อายุแค่ 14 ... In the Name of the Father (1993)
All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.ว่าพวกเขาโดยนำมาทางกายภาพและ การล่วงละเมิดทางจิตใน? In the Name of the Father (1993)
Inspector, in the case of the four main defendants... you have no corroborating evidence of any kind.ตรวจสอบในกรณีที่ จำเลยทั้งสี่หลัก ofthe ... คุณไม่มีหลักฐาน corroborating ประเภทใดก็ได้ In the Name of the Father (1993)
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ... In the Name of the Father (1993)
- How do you find the defendants?- - คุณจะพบจำเลยได้อย่างไร - In the Name of the Father (1993)
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส Wild Reeds (1994)
You're defending him?นายปกป้องมัน? Wild Reeds (1994)
You would suffer less. I would defend you."'เจ้าคงทรมานน้อยลง ข้าคงปกป้องเจ้า Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defendA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
defendAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
defendApart from his parents, nobody would defend the suspect.
defendDefend her from danger.
defendDefend their town from invasion.
defendEvery person has a right to defend themselves.
defendHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
defendHe was desperate to defend his reputation.
defendHe was respected as a hero because he defended his country against the invaders.
defendI defend in proof of her innocence.
defendI disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
defendIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกตัว(v) defend, See also: protect, shield, plead, alibi, Example: ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้, Thai Definition: กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน
สู้คดี(v) defend, Syn. ต่อสู้คดี, Example: ผมยอมสู้คดีดีกว่าหลบหนีเพราะไม่ได้ทำผิดอะไร, Thai Definition: ต่อสู้เพื่อเอาผิดในทางกฎหมายให้ได้
แก้คดี(v) defend, See also: put up a plea, plead for, Example: เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวิ่งเต้นขอแก้คดีค้าไม้เถื่อน
ผู้พิทักษ์(n) defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ป้องกัน(v) protect, See also: defend, prevent, ward off, guard against, Example: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง, Thai Definition: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ป้องกันตัว(v) protect oneself, See also: defend oneself, safeguard, Syn. ปกป้อง, Example: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
เฝ้าแหน(v) be on guard against, See also: defend, watch over, be in attendance, Example: เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ, Thai Definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์
ศรัณยู(n) defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
ออกรับ(v) speak up for, See also: defend someone, make excuses for, Syn. รับแทน, รับผิดแทน, Example: หัวหน้าพรรคออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของลูกพรรค พร้อมทั้งออกรับแทนอย่างหน้าตาเฉย, Thai Definition: รับเอาเสียเองเมื่อเขาว่าผู้อื่น
ร.ด.(n) defending the territory, Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
ฝ่ายจำเลย[fāi jamloēi] (n, exp) EN: defendant
เฝ้าแหน[faohaēn] (v) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance  FR: être sur ses gardes
ฝืนใจ[feūnjai] (adv) EN: reluctantly ; unwillingly  FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
จำเลย[jamloēi] (n) EN: defendant ; plaintiff ; accused  FR: accusé [ m ] ; prévenu [ m ]
แก้คดีให้แก่จำเลย[kaē khadī hai kaē jamloēi] (v, exp) EN: defend an accused
แก้ต่างให้[kaētāng hai] (v, exp) EN: defend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
defend
defends
defended
defended
defender
defendant
defenders
defending
defendants
defender's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defend
defends
defended
defender
defendant
defenders
defending
defendants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ,  ] defend; protect (against) #3,399 [Add to Longdo]
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ,  ] defendant #4,864 [Add to Longdo]
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ,   /  ] defend; safeguard #5,147 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] defend; imperial; to drive #7,108 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] defend; resist #7,108 [Add to Longdo]
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ,   ] defendant (in legal case) #7,324 [Add to Longdo]
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ,   /  ] defend; uphold; safeguard #11,110 [Add to Longdo]
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ,    /   ] defender; defending counsel #30,999 [Add to Longdo]
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ,   ] defender #105,240 [Add to Longdo]
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ,    /   ] defender; apologist #139,177 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
防ぐ(P);禦ぐ;拒ぐ[ふせぐ, fusegu] (v5g, vt) to defend (against); to protect; to prevent; (P) #5,029 [Add to Longdo]
被告[ひこく, hikoku] (n) defendant; the accused; (P) #5,892 [Add to Longdo]
ディフェンダー[deifenda-] (n) defender #6,569 [Add to Longdo]
サイドバック[saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンディング[deifendeingu] (n) defending [Add to Longdo]
ディフェンディングゾーン[deifendeinguzo-n] (n) defending zone [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na, n-adv, n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
割拠[かっきょ, kakkyo] (n, vs) holding one's ground; defending local authority [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top