Search result for

flora

(69 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flora-, *flora*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flora[N] พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่
floral[ADJ] ที่มีลวดลายดอกไม้, Syn. flowery, flower-patterned
floral[ADJ] ที่ประกอบด้วยดอกไม้, See also: ที่ทำมาจากดอกไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flora(ฟลอ'ระ) n. พืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะ,ระบบพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะ
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
passifloraceousadj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล passionflower

English-Thai: Nontri Dictionary
floral(adj) ประกอบด้วยดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floraพฤกษชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floraพฤกษชาติ, พรรณพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flora, bacterialแบคทีเรียประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floral bud; flower budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น
พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Floraจุลชึพที่ประจำอยู่,เชื้อปกติ [การแพทย์]
Flora of the Bodyเชื้อที่อยู่บนร่างกายคน [การแพทย์]
Flora, Environmentalแบคทีเรียในภาวะแวดล้อม [การแพทย์]
Flora, Residentเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในปากและคอ [การแพทย์]
Flora, Transientเชื้อบางชนิดพบได้เป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Floralกลิ่นดอกไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I love the floral arrangements.การตกแต่งสวยมาก Goodfellas (1990)
Floral, houndstooth, then paisley.ทั้งดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆ Junior (1994)
Have the most expensive birthday floral arrangement delivered to this addressให้ใครสั่งดอกไม้หน่อยสิ เอาสวยๆแพงๆ ..ส่งตามที่อยู่นี้นะ Saving Face (2004)
They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I...พวกเขาใช้ลายดอกไม้เยอะ... The Devil Wears Prada (2006)
Florals? For spring? Groundbreaking.ดอกไม้รึ สำหรับใบไม้ผลิ บันลือโลกจัง The Devil Wears Prada (2006)
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
And sent me a $200 floral garland for mother's day.แล้วซื้อพวงมาลัยดอกไม้ราคา 200$ มาให้ฉัน ในวันแม่ Unstoppable Marriage (2007)
I needed to take in some floral scents.ผมต้องการบำรุงผิวด้วยน้ำหอมดอกไม้ Unstoppable Marriage (2007)
She was head of the Women's Institute, chair of the floral committee.เธอเป็นผู้นำองค์กรณ์สตรี เป็นประธานกรมพืชสวน Hot Fuzz (2007)
There's a sofa, a writing desk, a faux antique armoire, floral wallpaper.มีโซฟา โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้าโบราญ วอลเปเปอร์ลายดอกไม้ 1408 (2007)
Katherine, need i remind you we nearly came to blows over floral choices?แคทเทอรีน เราแทบจะแตกกันเพราะเรื่องเลือกดอกไม้นะ Hello, Little Girl (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
ชิงดวง[N] floral decoration of interlocked flower, See also: running floral design, Syn. แก้วชิงดวง, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน
ดอก[N] decorative pattern, See also: floral pattern, Example: คืนนี้เธอใส่ชุดนอนยาวลายดอกเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเคยชมว่าสวยเป็นพิเศษ, Thai definition: ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
จัดดอกไม้[n. exp.] (jat døkmāi) EN: flower arrangement   FR: composition florale [f] ; ikebana [m]
กะทกรก[n.] (kathokrok) EN: passiflora   FR: passiflore [f]
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พืชพรรณ[n. exp.] (pheūt phan) EN: florae   
พฤกษา[n.] (phreuksā) EN: tree ; plant ; flora   
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachāt) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora   FR: flore [f] ; végétation [f]
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering   
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed   FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLORA    F L AO1 R AH0
FLORAL    F L AO1 R AH0 L
FLORAFAX    F L AO1 R AH0 F AE2 K S
FLORALLY    F L AO1 R AH0 L IY0
FLORANCE    F L AO1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Flora    (n) (f l oo1 r @)
flora    (n) (f l oo1 r @)
floral    (j) (f l oo1 r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flora {f}; Pflanzenwelt {f} [biol.]flora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora) [Add to Longdo]
パッションフルーツ[, passhonfuru-tsu] (n) passionfruit (Passiflora edulis) [Add to Longdo]
フラワーデザイン;フラワー・デザイン[, furawa-dezain ; furawa-. dezain] (n) floral design (wasei [Add to Longdo]
フローラ[, furo-ra] (n) flora [Add to Longdo]
フローラル[, furo-raru] (adj-na) floral [Add to Longdo]
フロラ[, furora] (n) flora [Add to Longdo]
フロラシオン[, furorashion] (exp) floral style (wasei [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
植物群[zhí wù qún, ㄓˊ ˋ ㄑㄩㄣˊ, ] flora [Add to Longdo]
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, / ] floral decoration; ornament; floral pattern [Add to Longdo]
草木鸟兽[cǎo mù niǎo shòu, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] flora and fauna [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フローラ[ふろーら, furo-ra] FLORA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flora \Flo"ra\, n. [L., the goddess of flowers, from flos,
   floris, flower. See {Flower}.]
   1. (Rom. Myth.) The goddess of flowers and spring.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The complete system of vegetable species growing
    without cultivation in a given locality, region, or
    period; a list or description of, or treatise on, such
    plants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flora
   n 1: all the plant life in a particular region or period;
      "Pleistocene vegetation"; "the flora of southern
      California"; "the botany of China" [syn: {vegetation},
      {flora}, {botany}] [ant: {fauna}, {zoology}]
   2: (botany) a living organism lacking the power of locomotion
     [syn: {plant}, {flora}, {plant life}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Flora [floːraː] (n) , s.(f )
   flora
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flora
 
 1. (bot.) bitey, flora, bir bölgede yetişen bitkilerin topu
 2. bu bitkiler hakkında yazılmış eser
 3. (tıb.) belli bir kısımdaki mikroplar. floral çiçeklere ait.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top