ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slump

S L AH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slump-, *slump*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slump(vi) ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ), See also: ตกต่ำ, ซบเซา ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
slump(vi) ทรุดตัวลง, See also: ทำตัวงอ, ฟุบลง
slump(n) การงอตัว, See also: การทรุดตัวลง
slump(n) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ, See also: การตกฮวบทางเศรษฐกิจ, Syn. depression, recession, Ant. upturn
slump(n) ช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ, See also: ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ
slump down(phrv) กระแทกลงนั่ง, See also: นั่งอย่างแรง
slump over(phrv) ตกลง, See also: ล้มลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slump(สลัมพฺ) vi., n. (การ) ตกต่ำมาก, ตกฮวบลง, ซบเซา, ล้มลง, ลู่ต่ำลง, โค้งหลังลง, ลดอย่างฉับพลันและมาก, จมลง, ถลำลง, ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ, ท่าหลังโกง, ความเงื่องหงอย, ความเศร้าซึม, Syn. fail, fall, slouch, decline

English-Thai: Nontri Dictionary
slump(n) การตกต่ำ, การถลำ, การจมลง, ความซบเซา, การทรุดลง
slump(vi) ตกต่ำ, ถลำ, จมลง, ตกฮวบ, ล้มลง, ซบเซา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slumpการเลื่อนไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slump testslump test, การทดสอบการยุบตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big career slump there.ก็ ตกงาน The Story of Us (1999)
I don't know what their career slump has to do with our marital problems.ฉันไม่เข้าใจว่า การตกงานของเขา เกี่ยวกับปัญหาของเราตรงไหน The Story of Us (1999)
Every hero hits a slump now and thenฮีโร่แต่ละคนต้องมีบ้างที่พบจุดตกต่ำเวลานี้หรือเวลาไหน Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Even in prison, I'm sure you heard about the big slump in the real estate market.ถึงจะอยู่ในคุก ฉันแน่ใจว่าแกต้องเคยได้ยิน เรื่องช่วงตกต่ำของตลาดอสังหาฯ Sí se puede (2008)
The Friendczar IPO has continued its downward slump after an announcement that Logan Pierce is launching a new company that's in direct competition with Friendczar.The Friendczar IPO ติดต่อได้แล้ว มันตกต่ำลงมากหลังจากการมีการประกาศออกมา นั่น Logan Pierce เขากำลังเข้าร่วมกับบริษัทใหม่ One Percent (2013)
You check it, slump it, send it back if it's piss and pump it if it's right.คุณตรวจสอบมันตกต่ำมันส่งกลับถ้ามันฉี่ และปั๊มมันถ้ามันเหมาะสม นั่นแหล่ะ Locke (2013)
- Slump of one inch, C6.- ตกต่ำของหนึ่งนิ้ว, C6 - เอาล่ะ Locke (2013)
And he slumps in my lap.เขาทรุดตัวลงบนตักฉัน Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slumpHe seems to be in a slump.
slumpI'm really irritable lately. My favorite soccer team is in a slump.
slumpIn the current slump, economic growth has fallen to zero percent.
slumpI've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.
slumpMany people will lose their jobs due to the slump in the auto industry.
slumpThe company is caught up in a serious business slump.
slumpThe current slump of the economy will not turn into a serious depression.
slumpThe man slumped to the floor.
slumpThe president held himself responsible for the slump in business, and left his post.
slumpThe real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.
slumpThe stock market is in a prolonged slump.
slumpWe're in a slump, barely scraping by, so we certainly don't have the margin to take on a part-time worker.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: depressed ; slump

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLUMP S L AH1 M P
SLUMPS S L AH1 M P S
SLUMPED S L AH1 M P T
SLUMPING S L AH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slump (v) slˈʌmp (s l uh1 m p)
slumps (v) slˈʌmps (s l uh1 m p s)
slumped (v) slˈʌmpt (s l uh1 m p t)
slumping (v) slˈʌmpɪŋ (s l uh1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Preissturz { m }; Börsensturz { m }; Baisse { f } | Preisstürze { pl }slump | slumps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろっと;ごろりと[gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
カンコる[kanko ru] (v5r) (from 閑古鳥が鳴く) to be in a slump [Add to Longdo]
ガクリ;ガクッ[gakuri ; gakutsu] (adv, adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping [Add to Longdo]
スランプ[suranpu] (n) slump; (P) [Add to Longdo]
スランプフレーション[suranpufure-shon] (n) slumpflation [Add to Longdo]
下放[かほう, kahou] (n) (stock market) slump [Add to Longdo]
下放れ[したばなれ, shitabanare] (n) (stock market) slump [Add to Longdo]
下落[げらく, geraku] (n, vs) depreciation; decline; fall; slump; (P) [Add to Longdo]
夏枯れ[なつがれ, natsugare] (n, vs) summer slump [Add to Longdo]
閑古鳥が鳴く[かんこどりがなく, kankodoriganaku] (exp) (id) (See 閑古鳥) to be in a slump (of a business); (business is) slow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slump \Slump\, n. [Cf. D. slomp a mass, heap, Dan. slump a
   quantity, and E. slump, v.t.]
   The gross amount; the mass; the lump. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slump \Slump\, v. t. [Cf. {Lump}; also Sw. slumpa to bargain for
   the lump.]
   To lump; to throw into a mess.
   [1913 Webster]
 
      These different groups . . . are exclusively slumped
      together under that sense.        --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slump \Slump\, v. i. [imp. & p. p. {Slumped}; p. pr. & vb. n.
   {Slumping}.] [Scot. slump a dull noise produced by something
   falling into a hole, a marsh, a swamp.]
   1. To fall or sink suddenly through or in, when walking on a
    surface, as on thawing snow or ice, partly frozen ground,
    a bog, etc., not strong enough to bear the person.
    [1913 Webster]
 
       The latter walk on a bottomless quag, into which
       unawares they may slump.       --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide or slip on a declivity, so that the motion is
    perceptible; -- said of masses of earth or rock.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To undergo a slump, or sudden decline or falling off; as,
    the stock slumped ten points. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slump \Slump\, n.
   1. A boggy place. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. The noise made by anything falling into a hole, or into a
    soft, miry place. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
   3. A falling or declining, esp. suddenly and markedly; a
    falling off; as, a slump in trade, in stock market prices,
    in a batter's average, etc. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slump
   n 1: a noticeable deterioration in performance or quality; "the
      team went into a slump"; "a gradual slack in output"; "a
      drop-off in attendance"; "a falloff in quality" [syn:
      {slump}, {slack}, {drop-off}, {falloff}, {falling off}]
   2: a long-term economic state characterized by unemployment and
     low prices and low levels of trade and investment [syn:
     {depression}, {slump}, {economic crisis}]
   v 1: assume a drooping posture or carriage [syn: {slump},
      {slouch}]
   2: fall or sink heavily; "He slumped onto the couch"; "My
     spirits sank" [syn: {slump}, {slide down}, {sink}]
   3: fall heavily or suddenly; decline markedly; "The real estate
     market fell off" [syn: {slump}, {fall off}, {sink}]
   4: go down in value; "the stock market corrected"; "prices
     slumped" [syn: {decline}, {slump}, {correct}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 slump
  1. accidence; chance; hazard
  2. remainder; rest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top