ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flow

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flow-, *flow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flow(vi) ไหล, See also: ระบาย, ไหลเวียน, ไหลออก, หลั่ง, Syn. circulate, roll, gush, Ant. stop, stagnate
flow(n) การไหล, See also: การไหลเวียน, การหลั่งไหล, การลื่นไหล, Syn. flux, stream
flow(vi) ลื่นไหล, See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น, Syn. move, pass
flow(vt) ท่วม, See also: ไหลบ่า, ล้นหลาม, Syn. flood
flow(n) น้ำขึ้น (กระแส), Syn. current, tide, Ant. ebb
flow(n) การมีประจำเดือน, See also: การมีระดู, Syn. menstruation
flown(vt) กริยาช่อง 3 ของ fly
flower(n) ดอกไม้, See also: ดอก, ไม้ดอก, Syn. bloom, blossom, efflorescence
flower(vi) ผลิดอก, See also: ออกดอก, เบ่งบาน, Syn. bloom, blossom
flower(n) ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. zenith, peak, Ant. lowest point, bottom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flow(โฟล) vi. ไหล, ไหลเวียน, ออกจาก, หลั่ง, มีประจำเดือน, ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน, เต็มไปด้วย, ขึ้น, ปลิว, ปลิวสะบัด, โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล, ท่วม, ไหลบ่า. n. การไหล, การไหลเวียน, สิ่งที่ไหล, กระแสน้ำ, การไหลบ่า, การหลั่ง, การมีประจำเดือน, การเคลื่อนตัวของพลังงาน, ลูกศรช
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้, บุปผา, บุษบา, พืชดอกไม้, ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด, ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้, เป็นลายดอก, เป็นสำนวนสละสลวย, คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล, หลั่งไหล, ไปคล่องแคล่ว, ไปยังราบรื่น, ย้อย, อุดมสมบูรณ์, มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
flown(โฟลน) v. กริยาช่อง 3 ของ fly adj. ซึ่งประดับด้วยสีผสมหรือลายสี, มีมากเกิน
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
flow(n) การเหยียดหยาม, การเยาะเย้ย, การดูถูก, การหมิ่นประมาท
flow(n) การไหล, การลอย, สายน้ำ, กระแสน้ำ, ความคล่องตัว, การมีประจำเดือน
flow(vi) ไหล, ลอย, นอง, เปี่ยม, เป็นริ้ว, โบกสะบัด
flower(n) ดอกไม้, ความเปล่งปลั่ง, ความเบ่งบาน, การออกดอก
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก, สละสลวย, หรูหรา, ไพเราะ
flown(vi pp ของ) fly
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, ทะเยอทะยาน, เห่อเหิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flowการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow chartผังงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flow chartแผนภูมิสายงาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
flow circuitวงจรการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow controlการควบคุมสายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flow diagramแผนภาพสายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flow fieldสนามการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow frictionความเสียดทานการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow patternแบบอย่างการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow rollหินทรายลูกคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowการไหล [การแพทย์]
Flow Aceleratorการรั่วไหลของก๊าซ [การแพทย์]
Flow Characteristicsรูปแบบการไหล [การแพทย์]
Flow chartsผังงาน [TU Subject Heading]
Flow cytometryวิธีโฟลว์ ไซโตเมทรี คือ วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow cytometryโฟล ไซโทเมตรี [TU Subject Heading]
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
flow lineflow line, เส้นการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flow lineทิศทาง, ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flow meterมาตรอัตราการไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
flow intoไหลไปยัง
flow-on(n) (Australia) workers' pay raise: an increase in wages awarded to one union or group of workers as a result of a pay raise awarded to another union or group working in the same field, or the process by which this is done
flow-on effect(phrase) ผลกระทบต่อเนื่อง
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ
flowsheetผังการผลิต

WordNet (3.0)
flow(n) the motion characteristic of fluids (liquids or gases), Syn. flowing
flow(n) the amount of fluid that flows in a given time, Syn. flow rate, rate of flow
flow(n) the act of flowing or streaming; continuous progression, Syn. stream
flow(n) any uninterrupted stream or discharge
flow(v) move or progress freely as if in a stream, Syn. flux
flow(v) cause to flow
flow(v) be abundantly present
flow(v) cover or swamp with water
flowage(n) gradual internal motion or deformation of a solid body (as by heat)
flowage(n) a body of water that has been created by deliberately flooding an area

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Flow

n. 1. A stream of water or other fluid; a current; as, a flow of water; a flow of blood. [ 1913 Webster ]

2. A continuous movement of something abundant; as, a flow of words. [ 1913 Webster ]

3. Any gentle, gradual movement or procedure of thought, diction, music, or the like, resembling the quiet, steady movement of a river; a stream. [ 1913 Webster ]

The feast of reason and the flow of soul. Pope. [ 1913 Webster ]

4. The tidal setting in of the water from the ocean to the shore. See Ebb and flow, under Ebb. [ 1913 Webster ]

5. A low-lying piece of watery land; -- called also flow moss and flow bog. [ Scot. ] Jamieson. [ 1913 Webster ]

Flow

v. i. [ imp. & p. p. Flowed p. pr. & vb. n. Flowing. ] [ AS. flōwan; akin to D. vloeijen, OHG. flawen to wash, Icel. flōa to deluge, Gr. plw`ein to float, sail, and prob. ultimately to E. float, fleet. √80. Cf. Flood. ] 1. To move with a continual change of place among the particles or parts, as a fluid; to change place or circulate, as a liquid; as, rivers flow from springs and lakes; tears flow from the eyes. [ 1913 Webster ]

2. To become liquid; to melt. [ 1913 Webster ]

The mountains flowed down at thy presence. Is. lxiv. 3. [ 1913 Webster ]

3. To proceed; to issue forth; as, wealth flows from industry and economy. [ 1913 Webster ]

Those thousand decencies that daily flow
From all her words and actions. Milton. [ 1913 Webster ]

4. To glide along smoothly, without harshness or asperties; as, a flowing period; flowing numbers; to sound smoothly to the ear; to be uttered easily. [ 1913 Webster ]

Virgil is sweet and flowingin his hexameters. Dryden. [ 1913 Webster ]

5. To have or be in abundance; to abound; to full, so as to run or flow over; to be copious. [ 1913 Webster ]

In that day . . . the hills shall flow with milk. Joel iii. 18. [ 1913 Webster ]

The exhilaration of a night that needed not the influence of the flowing bowl. Prof. Wilson. [ 1913 Webster ]

6. To hang loose and waving; as, a flowing mantle; flowing locks. [ 1913 Webster ]

The imperial purple flowing in his train. A. Hamilton. [ 1913 Webster ]

7. To rise, as the tide; -- opposed to ebb; as, the tide flows twice in twenty-four hours. [ 1913 Webster ]

The river hath thrice flowed, no ebb between. Shak. [ 1913 Webster ]

8. To discharge blood in excess from the uterus. [ 1913 Webster ]

Flow

obs. imp. sing. of Fly, v. i. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Flow

v. t. 1. To cover with water or other liquid; to overflow; to inundate; to flood. [ 1913 Webster ]

2. To cover with varnish. [ 1913 Webster ]

Flowage

n. An overflowing with water; also, the water which thus overflows. [ 1913 Webster ]

Flowen

obs. imp. pl. of Fly, v. i. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Flower

n. [ OE. flour, OF. flour, flur, flor, F. fleur, fr. L. flos, floris. Cf. Blossom, Effloresce, Floret, Florid, Florin, Flour, Flourish. ] 1. In the popular sense, the bloom or blossom of a plant; the showy portion, usually of a different color, shape, and texture from the foliage. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) That part of a plant destined to produce seed, and hence including one or both of the sexual organs; an organ or combination of the organs of reproduction, whether inclosed by a circle of foliar parts or not. A complete flower consists of two essential parts, the stamens and the pistil, and two floral envelopes, the corolla and callyx. In mosses the flowers consist of a few special leaves surrounding or subtending organs called archegonia. See Blossom, and Corolla. [ 1913 Webster ]

☞ If we examine a common flower, such for instance as a geranium, we shall find that it consists of: First, an outer envelope or calyx, sometimes tubular, sometimes consisting of separate leaves called sepals; secondly, an inner envelope or corolla, which is generally more or less colored, and which, like the calyx, is sometimes tubular, sometimes composed of separate leaves called petals; thirdly, one or more stamens, consisting of a stalk or filament and a head or anther, in which the pollen is produced; and fourthly, a pistil, which is situated in the center of the flower, and consists generally of three principal parts; one or more compartments at the base, each containing one or more seeds; the stalk or style; and the stigma, which in many familiar instances forms a small head, at the top of the style or ovary, and to which the pollen must find its way in order to fertilize the flower. Sir J. Lubbock. [ 1913 Webster ]

3. The fairest, freshest, and choicest part of anything; as, the flower of an army, or of a family; the state or time of freshness and bloom; as, the flower of life, that is, youth. [ 1913 Webster ]

The choice and flower of all things profitable the Psalms do more briefly contain. Hooker. [ 1913 Webster ]

The flower of the chivalry of all Spain. Southey. [ 1913 Webster ]

A simple maiden in her flower
Is worth a hundred coats of arms. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. Grain pulverized; meal; flour. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The flowers of grains, mixed with water, will make a sort of glue. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

5. pl. (Old Chem.) A substance in the form of a powder, especially when condensed from sublimation; as, the flowers of sulphur. [ 1913 Webster ]

6. A figure of speech; an ornament of style. [ 1913 Webster ]

7. pl. (Print.) Ornamental type used chiefly for borders around pages, cards, etc. W. Savage. [ 1913 Webster ]

8. pl. Menstrual discharges. Lev. xv. 24. [ 1913 Webster ]


Animal flower (Zool.) See under Animal. --
Cut flowers, flowers cut from the stalk, as for making a bouquet. --
Flower bed, a plat in a garden for the cultivation of flowers. --
Flower beetle (Zool.), any beetle which feeds upon flowers, esp. any one of numerous small species of the genus Meligethes, family Nitidulidæ, some of which are injurious to crops. --
Flower bird (Zool.), an Australian bird of the genus Anthornis, allied to the honey eaters. --
Flower bud, an unopened flower. --
Flower clock, an assemblage of flowers which open and close at different hours of the day, thus indicating the time. --
Flower head (Bot.), a compound flower in which all the florets are sessile on their receptacle, as in the case of the daisy. --
Flower pecker (Zool.), one of a family (Dicæidæ) of small Indian and Australian birds. They resemble humming birds in habits. --
Flower piece. (a) A table ornament made of cut flowers. (b) (Fine Arts) A picture of flowers. --
Flower stalk (Bot.), the peduncle of a plant, or the stem that supports the flower or fructification.
[ 1913 Webster ]

Flower

v. t. To embellish with flowers; to adorn with imitated flowers; as, flowered silk. [ 1913 Webster ]

Flower

v. i. [ imp. & p. p. Flowered p. pr. & vb. n. Flowering. ] [ From the noun. Cf. Flourish. ] 1. To blossom; to bloom; to expand the petals, as a plant; to produce flowers; as, this plant flowers in June. [ 1913 Webster ]

2. To come into the finest or fairest condition. [ 1913 Webster ]

Their lusty and flowering age. Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

When flowered my youthful spring. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. To froth; to ferment gently, as new beer. [ 1913 Webster ]

That beer did flower a little. Bacon. [ 1913 Webster ]

4. To come off as flowers by sublimation. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Observations which have flowered off. Milton. [ 1913 Webster ]

Flowerage

n. State of flowers; flowers, collectively or in general. Tennyson. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Overtures like that get my juices flowing.เพลงโหมโรงทำน้ำตาฉันไหลพราก Léon: The Professional (1994)
I have a printout of the bank's cash flow for the past two months.ได้จากคอมฯ ของแบงค์ 2 เดือนหลัง Heat (1995)
Аnd life flows alongและชีวิตไหลไปตาม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Down where the Volga flowsลงที่แม่น้ำ โวลก้า ไหล Pinocchio (1940)
They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs.ไม่ต้องการเลือดหมุนเวียน ไม่ต้องการอวัยวะภายใน Day of the Dead (1985)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
You wouldn't want to interrupt the creative flow, would you?คุณคงไม่ต้องการจะมารบกวน การพรั่งพรูของจินตนาการอันบรรเจิดหรอกนะ Mannequin: On the Move (1991)
Eliot, this is jazz, there are no rules. It just flows.อีเลียต นี่คือดนตรีแจ๊ส, มันไม่มีกฎ แค่เล่นไปตามอารมณ์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Well, just flow somewhere else.เหรอ ปล่อยมันไปไหน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
By the time we were playing at blood brothers I understood there was something very different flowing through my veins.แม้ในเวลาที่เราเล่นด้วยกันอย่างพี่น้องร่วมสายเลือด ผมก็ยังเข้าใจว่ามีอะไรที่แตกต่างมากๆ ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นลือดของผม Gattaca (1997)
Come down to half flow, give me a little volume.ถอยลงมาให้ไหลครึ่งหนึ่ง ให้ปริมาณฉันอีกนิด ถอยลงมาให้ไหลครึ่งหนึ่ง นี่ปริมาณที่คุณต้องการ City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowA canal flowed between two rows of houses.
flowA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
flowA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
flowAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
flowAlice has a flower on her head.
flowAll the early flowers were bitten by the frost.
flowAll the flowers in the garden are yellow.
flowAll the flowers in the garden died for lack of water.
flowAll the flowers in the garden withered.
flowAll those flowers look alike.
flowA lot of flowers begin to bloom in spring.
flowAlpine flowers are abundant there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนไม้ดอก(n) flower garden, Syn. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไหลผ่าน(v) flow through, Example: แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางประเทศไทย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering-plant, Syn. พืชดอก, Ant. ไม้ใบ, Count Unit: ต้น
ทะลักทลาย(v) flow rapidly, See also: flood, Syn. ทะลัก, Example: เงินทุนต่างชาติทะลักทลายเข้ามาในเมืองไทย
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering plant, Example: เดี๋ยวนี้กล้วยไม้กลายเป็นไม้ดอกที่หาง่ายทั้งยังเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย, Thai Definition: พรรณไม้ที่ให้ดอกเป็นประโยชน์สำคัญ
สวนดอกไม้(n) flower garden, Example: ที่เนินเขาตรงนั้นเป็นสวนดอกไม้ เจ้าของสวนปลูกดอกไม้เอาไว้หลายพันธุ์, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง
ลื่นไหล(v) flow, Ant. ฝืด, Example: อารมณ์ของผู้อ่านลื่นไหลไปตามเรื่อง, Thai Definition: ไม่ติดขัด
สร้อย(n) flower, Syn. ดอกไม้, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ซึ่งทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์
สำนวนโวหาร(n) literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count Unit: สำนวน, Thai Definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
หลั่ง(v) run (e.g. of liquid), See also: flow, Syn. ไหล, ริน, Example: ตับเป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากหลั่งน้ำดีไปสู่ดูโอดีนัม เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน, Thai Definition: ไหลลง หรือทำให้ไหลลงไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [ m ]
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing
ช่อ[chø] (n) EN: [ classifier : bunches of flowers ]  FR: [ classificateur : bouquets de fleurs ]
ช่อดอกไม้[chø døkmāi] (n, exp) EN: bouquet ; spray of flowers  FR: bouquet de fleurs [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
flow
flowe
flown
flows
flowed
flower
flowers
flowery
flowing
flowton

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flow
flown
flows
flowed
flower
flowers
flowery
flowing
flowered
flowerbed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua #487 [Add to Longdo]
流动[liú dòng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] flow #3,775 [Add to Longdo]
流量[liú liàng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ,  ] flow rate; rate; throughput #4,427 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc #5,011 [Add to Longdo]
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] flowing; shifting; fluidity; mobility #5,999 [Add to Longdo]
流入[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ,  ] flow into #7,298 [Add to Longdo]
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ,   /  ] flowing (of speech, writing); smooth and easy #8,862 [Add to Longdo]
花卉[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ,  ] flowers and plants #9,799 [Add to Longdo]
花朵[huā duǒ, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛˇ,  ] flower #9,816 [Add to Longdo]
花瓶[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ,  ] flower vase; fig. just a pretty face #14,213 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussfülle { f }flow volume [Add to Longdo]
Abflussmenge { f }; Abflusshöhe { f }flow rate [Add to Longdo]
Abflussmodell { n }flow regime [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm { n }flow diagram [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm { n }flow direction [Add to Longdo]
Ablaufplan { m }flow sheet [Add to Longdo]
Auslaufzeit { f }flow time [Add to Longdo]
Dampfmenge { f }flow (steam) [Add to Longdo]
Durchfluss { m }; Flussrate { f } je Zeiteinheitflow rate; discharge rate [Add to Longdo]
Durchflussgeometrie { f }flow geometry [Add to Longdo]
Durchflussmesser { m }flow meter [Add to Longdo]
Durchflussrichtung { f }flow pattern [Add to Longdo]
Fließgeschwindigkeit { f }flow velocity; flow capacity [Add to Longdo]
Fließproduktion { f } | Fließproduktionen { pl }flow production | flow productions [Add to Longdo]
Fließrichtung { f }flow direction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
入る[いる, iru] (v5r, vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) #1,866 [Add to Longdo]
流れ[ながれ, nagare] (n) stream; current; flow; (P) #1,916 [Add to Longdo]
[りん, rin] (ctr) counter for wheels and flowers #2,035 [Add to Longdo]
流れる[ながれる, nagareru] (v1, vi) to stream; to flow (liquid, time, etc.); to run (ink); to be washed away; (P) #3,889 [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] (n, vs, adj-no) (1) circulation of money or goods; flow of water or air; distribution; (adj-f) (2) negotiable (e.g. shares); (P) #4,369 [Add to Longdo]
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P) #7,107 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top