ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inflates-

IH2 N F L EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inflates, *inflates*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATES IH2 N F L EY1 T S
INFLATE IH0 N F L EY1 T
INFLATOR IH2 N F L EY1 T ER0
INFLATED IH2 N F L EY1 T IH0 D
INFLATION IH2 N F L EY1 SH AH0 N
INFLATING IH2 N F L EY1 T IH0 NG
DISINFLATE D IH2 S IH0 N F L EY1 T
INFLATABLE IH0 N F L EY1 T AH0 B AH0 L
INFLATION'S IH2 N F L EY1 SH AH0 N Z
INFLATIONARY IH2 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
DISINFLATION D IH2 S IH0 N F L EY1 SH AH0 N
HYPERINFLATION HH AY2 P ER0 IH0 N F L EY1 SH AH0 N
DISINFLATIONARY D IH2 S IH0 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
NONINFLATIONARY N AA2 N IH0 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0
NON-INFLATIONARY N AA2 N IH0 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflates (v) ˈɪnflˈɛɪts (i1 n f l ei1 t s)
inflate (v) ˈɪnflˈɛɪt (i1 n f l ei1 t)
inflated (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)
inflating (v) ˈɪnflˈɛɪtɪŋ (i1 n f l ei1 t i ng)
inflation (n) ˈɪnflˈɛɪʃən (i1 n f l ei1 sh @ n)
inflatable (j) ˈɪnflˈɛɪtəbl (i1 n f l ei1 t @ b l)
disinflation (n) dˌɪsɪnflˈɛɪʃən (d i2 s i n f l ei1 sh @ n)
inflationary (j) ˈɪnflˈɛɪʃənriː (i1 n f l ei1 sh @ n r ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
inflate(vi) พองตัว, See also: เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย, Syn. increase, blow up, bloat
inflated(adj) ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
inflation(n) การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
inflation(n) เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation
inflatable(adj) ซึ่งทำให้พองได้, Syn. expandable, expansive, Ant. contractile
inflatable(n) สิ่งที่พองได้
inflate with(phrv) ทำให้พองด้วย, See also: ทำให้ขยายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ, ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
inflate(อินเฟลท') vt., vi. ขยาย, ทำให้พอง, ทำให้ลำพอง, ทำให้เงินเฟ้อ, ทำให้ราคาของสูงขึ้น, ขยายตัว, พองตัว, พองลม, สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater, inflator n., Syn. expand
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว, ขยายตัว, ลำพอง, วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง, สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว, การพองลม, การขยายตัว, การลำพอง, การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
inflator(อินเฟล'เทอะ) n. ที่สูบลม

English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vi) พอง, เพิ่มขึ้น, ขยายตัว, สูงขึ้น
inflate(vt) ทำให้พอง, ลอยตัว, ขยาย, ทำให้เงินเฟ้อ
inflation(n) การพอง, ภาวะเงินเฟ้อ, การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overinflation; hyperinflationการขยายเกิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflation factorตัวปรับตามเงินเฟ้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tumid; inflatedพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hyperinflation; overinflationการขยายเกิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Effect of inflation onผลกระทบของเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Hyperinflationเงินเฟ้อรุนแรง, Example: สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้น ในราคาสินค้าและบริการทั่วไป ในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ในระบบเศรษฐกิจ ในสถานการเช่นนี้เงินจะไม่มีค่าและระบบเศรษฐกิจจะเริ่มหันกลับมาใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนแบบสินค้ากับสินค้า (ดู Barter System) จุดที่แบ่งแยกระหว่างภาวะเงินเฟ้อปกติกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนั้น ยังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ เงินเฟ้อรุนแรงหรือ Hyperinflation แต่เดิมเรียกว่า Galloping Inflation [สิ่งแวดล้อม]
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Cuffs, Inflatable Rubberส่วนที่ใช้พันแขน [การแพทย์]
inflatable weirinflatable weir, ฝายพอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
Inflationปอดขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflatBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
inflatDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
inflatEconomic conditions point to further inflation.
inflatExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
inflatFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
inflatFour percent inflation is forecast for this year.
inflatGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
inflatHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflatHis salary can't keep pace with inflation.
inflatInflation is down.
inflatInflation is getting out of control.
inflatInflation should be checked.
inflatIs your salary keeping up with inflation?
inflatIt's an inflation-adjusted figure.
inflatIt's difficult for our income to keep up with inflation.
inflatJapan's inflation-adjusted GNP growth rate was 5%.
inflatLast year's growth of income was 5% after inflation.
inflatSmall enterprises are feeling the squeeze of inflation.
inflatThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflatThe government adopted strong measures to fight inflation.
inflatThe government are desperate to keep inflation down.
inflatThe government should endeavor to curb inflation.
inflatThe inflation issue split the party.
inflatThe newspaper called for the government to stop inflation.
inflatThe policy will only accelerate inflation.
inflatThe rate of inflation is slowing down.
inflatThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.
inflatThe shrinking of the domestic market has been blamed on inflation.
inflatThe value of the dollar declines as the rate of inflation rises.
inflatWhen a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเงินเฟ้อ(n) inflation, Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, Ant. ภาวะเงินฝืด, Example: ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า
เงินฝืด(n) deflation, See also: disinflation, Ant. เงินเฟ้อ, Example: เมื่ออยู่ในช่วงภาวะเงินฝืดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างก็ชักชวนต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก
เงินเฟ้อ(n) inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า
พอง(v) swell, See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen, Syn. บวม, ฟู, โป่ง, Ant. แฟบ, ยุบ, Example: เมื่อบรรยากาศลดลงความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออก, Thai Definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา, ตั้งขึ้น
โป่ง(v) swell, See also: dilate, inflate, puff out, Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน, Ant. แฟบ, Example: หยาดฝนจากชายคาหยดลงร่องน้ำหน้าบ้านเป็นฟองโป่งขาวลอยฟ่อง, Thai Definition: พองออกเพราะมีลมหรือเหมือนมีลมอยู่ภายใน
ท้องกาง(adj) be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai Definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
โก่ง(adj) arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
เฟ้อ(v) (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai Definition: (เงิน) ลดค่าลง
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเฟ้อ[attrā ngoenfoē] (n, exp) EN: rate of inflation  FR: taux d'inflation [ m ]
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เฟ้อ[foē] (adj) EN: full of gas ; inflated  FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
เฟ้อ[foē] (adj) EN: inflationary  FR: inflationniste
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
เงินฝืด[ngoenfeūt] (n) EN: deflation ; disinflation  FR: déflation [ f ] ; désinflation [ f ]
เงินเฟ้อ[ngoenfoē] (n) EN: inflation ; rising prices  FR: inflation [ f ] ; hausse des prix [ f ]
ภาวะเงินเฟ้อ[phāwa ngoenfoē] (n, exp) EN: inflation  FR: inflation [ f ]
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
โป่ง[pōng] (v) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended  FR: gonfler ; enfler ; se dilater
สูบลม[sūp lom] (v) EN: pump the air into ; inflate ; pump air  FR: gonfler ; remplir d'air
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同期[tóng qī, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧ, ] the corresponding time period (e.g. compare inflation now with the rate during the same month last year), #2,092 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus, #3,657 [Add to Longdo]
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation), #7,706 [Add to Longdo]
膨胀[péng zhàng, ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] to expand; to inflate; to swell, #8,268 [Add to Longdo]
通胀[tōng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,624 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices, #18,409 [Add to Longdo]
充气[chōng qì, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] to inflate, #20,404 [Add to Longdo]
打气[dǎ qì, ㄉㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] to inflate; to pump up, #22,498 [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, ] small clam; arca inflata, #40,489 [Add to Longdo]
通胀率[tōng zhàng lǜ, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] inflation rate, #42,098 [Add to Longdo]
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] inflation; salary raise, #118,027 [Add to Longdo]
中压管[zhōng yā guǎn, ㄓㄨㄥ ㄧㄚ ㄍㄨㄢˇ, / ] oral inflation tube in BCD (diving) [Add to Longdo]
利用人工吹气[lì yòng rén gōng chuī qì, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄟ ㄑㄧˋ, / ] oral inflation [Add to Longdo]
恶性通货膨胀[è xìng tōng huò péng zhàng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] hyperinflation [Add to Longdo]
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, Syn. Geldentwertung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basis-Inflationsrate { f } [ fin. ]underlying rate of inflation [Add to Longdo]
Druckaufbau { m } | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation [Add to Longdo]
Inflation { f }; Geldentwertung { f } [ fin. ] | absolute Inflationinflation | absolute inflation [Add to Longdo]
Inflationsrate { f } [ fin. ]rate of inflation; inflation rate [Add to Longdo]
Luftdruck { m } | zu geringer Luftdruck | vorgeschriebener Luftdruckair pressure; inflation pressure | under-inflation | specified inflation pressure [Add to Longdo]
Schlauchboot { n } | Schlauchboote { pl }rubber dinghy; dinghy; inflatable dinghy; dingey | rubber dinghies; dinghies [Add to Longdo]
aufblähen | aufblähendto inflate | inflating [Add to Longdo]
aufblasbarinflatable [Add to Longdo]
aufblasen | aufblasendto inflate | inflating [Add to Longdo]
aufpumpento inflate [Add to Longdo]
bläht aufinflates [Add to Longdo]
bläst aufinflates [Add to Longdo]
inflationsbereinigt { adj } [ fin. ]adjusted for inflation [Add to Longdo]
überhöhtinflated [Add to Longdo]
Einstellen { n } (des Luftdrucks)adjustment (of inflation pressure) [Add to Longdo]
Flüssigkeitsfüllung { f }hydro-inflation; hydroflation [ Am. ] [Add to Longdo]
Füllvorrichtung { f }inflating device [Add to Longdo]
Luftdruck { m }; kaltcold inflation pressure [Add to Longdo]
Luftdruckprüfer { m }air pressure gauge; inflation pressure gauge [Add to Longdo]
Luftdrucktabelle { f }inflation table [Add to Longdo]
maximal zulässiger Luftdruckmaximum permissible inflation pressure [Add to Longdo]
Reifenluftdruck { m }tyre inflation pressure [Add to Longdo]
Reifen { m } mit zu hohem Luftdruckoverinflated tyre [Add to Longdo]
Reservereifen { m } [ auto ] | aufblasbarer Reservereifenspare tyre | inflatable spare tyre [Add to Longdo]
Tragfähigkeits-/Luftdrucktabelle { f }load/inflation table [Add to Longdo]
überhöhter Luftdruckoverinflation [Add to Longdo]
Unterdruck { m }under-inflation [Add to Longdo]
Ventilmundstück { n }inflation chuck [Add to Longdo]
Wasserfüllung { f }hydro-inflation; hydroflation [ Am. ]; water ballasting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
インフレ[infure] (n, adj-no) (abbr) (See インフレーション) inflation; (P) [Add to Longdo]
インフレーション[infure-shon] (n) inflation [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
インフレーション率[インフレーションりつ, infure-shon ritsu] (n) (See インフレ率) inflation rate [Add to Longdo]
インフレギャップ[infuregyappu] (n) inflationary gap [Add to Longdo]
インフレターゲット[infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
インフレヘッジ[infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]
インフレ政策[インフレせいさく, infure seisaku] (n) inflationary policy [Add to Longdo]
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures [Add to Longdo]
インフレ率[インフレりつ, infure ritsu] (n) (abbr) (See インフレーション率・インフレーションりつ) inflation rate [Add to Longdo]
ギャロッピングインフレ[gyaroppinguinfure] (n) galloping inflation; (P) [Add to Longdo]
クリーピングインフレ[kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリーピングインフレーション[kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
コストインフレ[kosutoinfure] (n) cost inflation [Add to Longdo]
コストインフレーション[kosutoinfure-shon] (n) cost inflation [Add to Longdo]
コストプッシュインフレーション[kosutopusshuinfure-shon] (n) cost-push inflation [Add to Longdo]
ディスインフレ[deisuinfure] (n) (abbr) disinflation [Add to Longdo]
ディスインフレーション[deisuinfure-shon] (n) disinflation [Add to Longdo]
ディマンドプルインフレーション[deimandopuruinfure-shon] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デノミ[denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body) [Add to Longdo]
ハイパーインフレ[haipa-infure] (n) hyperinflation [Add to Longdo]
ハイパーインフレーション[haipa-infure-shon] (n) hyperinflation [Add to Longdo]
フローインフル[furo-infuru] (n) flow inflation [Add to Longdo]
マークアップインフレ[ma-kuappuinfure] (n) markup inflation [Add to Longdo]
マイルドインフレーション[mairudoinfure-shon] (n) mild inflation [Add to Longdo]
可膨張式[かぼうちょうしき, kabouchoushiki] (n) (See 膨張式) inflatable (in the sense of "can be inflated") [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress [Add to Longdo]
空気入れ[くうきいれ, kuukiire] (n) air pump (for inflating bike tires, basketballs, etc.) [Add to Longdo]
自動膨張式[じどうぼうちょうしき, jidoubouchoushiki] (n) self-inflating [Add to Longdo]
新円[しんえん, shin'en] (n) new yen (issued in 1946 to fight inflation) [Add to Longdo]
水増し[みずまし, mizumashi] (n, vs, adj-f) (1) dilution; watering down; (2) inflation (of budget, claim, etc.); padding; (P) [Add to Longdo]
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n, vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
脹らせる[ふくらせる, fukuraseru] (v1) (uk) (See 膨らます) to puff up; to inflate [Add to Longdo]
通貨膨張[つうかぼうちょう, tsuukabouchou] (n) (See 通貨収縮) currency expansion; inflation of currency [Add to Longdo]
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns [Add to Longdo]
騰貴[とうき, touki] (n, vs) rise (in price or value); inflation; appreciation (economic); (P) [Add to Longdo]
得意がる[とくいがる, tokuigaru] (v5r) to be inflated with pride [Add to Longdo]
物価上昇率[ぶっかじょうしょうりつ, bukkajoushouritsu] (n) (See 消費者物価指数) price escalation rate; price increase rate; inflation [Add to Longdo]
膨らかす;脹らかす[ふくらかす, fukurakasu] (v5s, vt) (arch) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らす;脹らす[ふくらす, fukurasu] (v5s, vt) (See 膨らます) to expand; to inflate [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s, vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らむ(P);脹らむ[ふくらむ, fukuramu] (v5m, vi) to expand; to swell (out); to get big; to become inflated; (P) [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1, vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top