ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deflationary

D AH0 F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflationary-, *deflationary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflationary[ADJ] เกี่ยวกับการลดค่าเงิน

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLATIONARY    D AH0 F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflationary    (j) dˌiːflˈɛɪʃənəriː (d ii2 f l ei1 sh @ n @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフレギャップ[, defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
デフレスパイラル[, defuresupairaru] (n) deflationary spiral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflationary \deflationary\ adj.
   1. of or pertaining to deflation; as, deflationary signs.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Economics) associated with or tending to cause decreases
    in consumer prices or increases in the purchasing power of
    money; as, deflationary measures. Opposite of
    {inflationary}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflationary
   adj 1: associated with or tending to cause decreases in consumer
       prices or increases in the purchasing power of money;
       "deflationary measures" [ant: {inflationary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top