Search result for

curved

(49 entries)
(0.0477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curved-, *curved*, curv, curve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curved[ADJ] ซึ่งโค้ง, See also: ที่มีรูปร่างโค้งงอ, Syn. rounded

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's curved and metallic.มันคมและเป็นโลหะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Curved, metallic objectคม ทำด้วยโลหะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I mean, the bottom is too curved to be a Tele or a Strat, but... it's not an SG because the tailpiece wraps around, and then there's the distance to the jack plate.ฉันหมายถึงส่วนล่างของมันโค้งเกินกว่าที่จะเป็นกีต้าร์ทรง Tele หรือ Strat และ ก็ไม่ใช่ SG เพราะมี tailpiece อยู่ตรงนี้ แล้วที่เสียบสายแจ็คไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Your mouth isn't curved upwards.ปากคุณโค้งขึ้นข้างบน นี่ผมเข้าใจอะไรผิดรึเปล่า? Accounting for Lawyers (2010)
He proved that the fabric of space and time is curved.ในการสร้างแผนที่ทาง คณิตศาสตร์ของจักรวาล เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าผ้า ของพื้นที่และเวลาเป็นโค้ง Is Time Travel Possible? (2010)
If the universe is curved, there might be ways to build bridges across it or create loops inside of it, loops that will allow time travel.ถ้าจักรวาลเป็นโค้ง อาจจะมีวิธีการที่จะ สร้างสะพานข้ามมัน หรือสร้างลูปภายในของมัน Is Time Travel Possible? (2010)
But in general relativity, which is theory of curved space-time, if you take a shortcut, you can beat a light.แต่ในความสัมพันธ์ทั่วไป ซึ่งเป็นทฤษฎีของพื้นที่เวลาโค้ง ถ้าคุณใช้ทางลัดให้คุณ สามารถเอาชนะแสง Is Time Travel Possible? (2010)
And so by looking at the bend or curvature of the particle, if it's curved in one direction, that particle's positively charged.และอื่น ๆ โดยดูที่โค้งงอ หรือความโค้งของอนุภาค ถ้ามันโค้งในทิศทางเดียว อนุภาคที่มีประจุบวกของ What Are We Really Made Of? (2010)
For a man on horseback, the curved blade is a good thing, easier to handle.สำหรับชายบนหลังม้า ดาบโค้ง เป็นข้อได้เปรียบ ใช้ได้ง่ายกว่า Lord Snow (2011)
You see that the Pentagons are curved, okay?คุณจะเห็นว่าห้าเหลี่ยมโค้งโอเค? Is There an Edge to the Universe? (2011)
"And the weapon was most likely a curved, blunt edge."และอาุวุธที่มีลักษณะเป็นไปได้มากที่สุด น่าจะโค้ง ขอบทื่อ Save the Date (2011)
Keep the fingers curved.งอนิ้วไว้ด้วยนะ Personal Effects (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curvedThe ball slightly curved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่น[ADJ] bent, See also: curved, Syn. โค้ง, Example: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนขาของผู้ป่วยทำให้มีอาการชักแบบหลังแอ่นโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
โค้ง[ADJ] curved, See also: bowed, bent, Syn. งอ, Ant. ตรง, Example: สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ชม เช่น การใช้เส้นคดโค้งหรืออ่อนช้อย, Thai definition: ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลมอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม
ก้านตอง[N] curved strips of wood nailed to the insides of small boats, See also: round sideboard of a boat or ship, Thai definition: ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลมๆ คล้ายทารกกล้วย
เหล็กดัด[N] curved steel, Example: บ้านของเขาติดเหล็กดัดทั้งหลังกันพวกหัวขโมย
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
โกงโก้[ADV] bent, See also: curved, Syn. กงโก้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved   FR: courbé ; incurvé
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous   FR: arrondi
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward   

CMU English Pronouncing Dictionary
CURVED    K ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curved    (v) (k @@1 v d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenstück {n}curved section [Add to Longdo]
Kurvenzug {m}; gekrümmte Linie {f}; Kurve {f}curved line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]
鎌槍[かまやり, kamayari] (n) type of spear with curved cross-blades [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲管[きょくかん, kyokukan] (n) siphon; curved pipe [Add to Longdo]
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade [Add to Longdo]
曲面[きょくめん, kyokumen] (n) curved surface [Add to Longdo]
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure [Add to Longdo]
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] curved wood graver [Add to Longdo]
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, ] curved blade [Add to Longdo]
弯弯曲曲[wān wān qū qū, ㄨㄢ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄑㄩ, / ] curved; meandering; zigzagging [Add to Longdo]
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] curved space [Add to Longdo]
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, ] curved surface; surface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curve \Curve\, v. t. [imp. & p. p. {Curved} (k[^u]rvd); p. pr. &
   vb. n. {Curving}.] [L. curvare., fr. curvus. See {Curve}, a.,
   {Curb}.]
   To bend; to crook; as, to curve a line; to curve a pipe; to
   cause to swerve from a straight course; as, to curve a ball
   in pitching it.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curved \curved\ adj.
   1. not straight; having or marked by curves. Opposite of
    {straight}.
 
   Note: [Narrower terms: {arced, arched, arching, arciform,
      arcuate, bowed}; {falcate, sickle-shaped}; {flexuous};
      {incurvate, incurved}: {recurved, recurvate};
      {semicircular}: {serpentine, snaky}: {sinuate, sinuous,
      wavy}: {sinusoidal}]
 
   Syn: curving.
     [WordNet 1.5]
 
   2. (Botany) curved with the micropyle near the base almost
    touching its stalk; -- of a plant ovule. Opposite of
    {orthotropous}.
 
   Syn: campylotropous.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curved
   adj 1: having or marked by a curve or smoothly rounded bend;
       "the curved tusks of a walrus"; "his curved lips
       suggested a smile but his eyes were hard" [syn: {curved},
       {curving}] [ant: {straight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top