Search result for

เงินเฟ้อ

(25 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินเฟ้อ-, *เงินเฟ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินเฟ้อ[N] inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินเฟ้อน. ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Hyperinflation เงินเฟ้อรุนแรง
สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้น ในราคาสินค้าและบริการทั่วไป ในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ในระบบเศรษฐกิจ ในสถานการเช่นนี้เงินจะไม่มีค่าและระบบเศรษฐกิจจะเริ่มหันกลับมาใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนแบบสินค้ากับสินค้า (ดู Barter System) จุดที่แบ่งแยกระหว่างภาวะเงินเฟ้อปกติกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนั้น ยังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ เงินเฟ้อรุนแรงหรือ Hyperinflation แต่เดิมเรียกว่า Galloping Inflation [สิ่งแวดล้อม]
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
It actually has huge holdings in Laos, which, given the current inflation, means that they are making money hand over fist.ครอบครองหุ้นจำนวนมหาศาลในลาว ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น หมายความว่าพวกมันกำลังสูบเลือดจากที่นี่อยู่ Blow Out (2008)
It's what de Klerk got, plus an increase for inflation.ก็เท่ากับที่ ท่าน เดอ เคิล์ก ได้รับ.. แถมยังเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะคะ Invictus (2009)
Adjusting for inflation...การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
Good state college, adjusting for inflation, say $45,000 a year.วิทยาลัยที่ดีของรัฐ การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง, Is There a Creator? (2010)
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต Is There a Creator? (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
What tends to happen is it stops in some places, and those then become universes.คือว่าเมื่อหยุดเงินเฟ้อ มันไม่ได้หยุดอยู่ทั่วใน เวลาเดียวกัน Is There a Creator? (2010)
And there can be an infinite number of these pocket universes formed altogether by this process that we call eternal inflation.อัตราเงินเฟ้อจะไป, และคนเดียวต่อมาจักรวาล กระเป๋ามากขึ้นจะเป็น Is There a Creator? (2010)
The point is that if there really is a multiverse, we would be living in just one of these many pocket universes.ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยกระบวนการนี้ ที่เราเรียกว่านิรันดร์เงินเฟ้อ ประเด็นก็คือว่าถ้ามี จริงๆเป็นลิขสิทธิ์, Is There a Creator? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินเฟ้อ[n.] (ngoenfoē) EN: inflation ; rising prices   FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflation[N] เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand

English-Thai: Nontri Dictionary
inflate(vt) ทำให้พอง,ลอยตัว,ขยาย,ทำให้เงินเฟ้อ
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Inflation(n) |die, pl. Inflationen| ภาวะเงินเฟ้อ, See also: S. Geldentwertung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top