ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deflation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflation-, *deflation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflation(n) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, See also: การหดตัวทางเศรษฐกิจ, Syn. anticlimax, contraction
deflation(n) การปล่อยลมออก, See also: การทำให้แฟบ
deflation(n) การสูญเสียความมั่นใจ
deflationary(adj) เกี่ยวกับการลดค่าเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflation(ดิเฟล'เชิน) n. การปล่อยอากาศหรือแก๊สออก, การเพิ่มค่าเงินสูง, ภาวะเงินฝืด., See also: deflationary adj. ดูdeflation

English-Thai: Nontri Dictionary
deflation(n) การแฟบ, การแบน, การยุบ, การปล่อยลมออก, ภาวะเงินฝืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deflationภาวะเงินฝืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deflationการพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation basin; deflation hollowแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deflation hollow; deflation basinแอ่งพัดกราด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deflationการพัดกราด, Example: การเคลื่อนที่ของอนุภาคดินขนาดเล็ก ๆ ออกจากผิวดินบริเวณที่โล่งโดยลม [สิ่งแวดล้อม]
Deflationการปล่อยลม, ปอดแฟบลง [การแพทย์]
Deflation (Finance)เงินฝืด [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินฝืด(n) deflation, See also: disinflation, Ant. เงินเฟ้อ, Example: เมื่ออยู่ในช่วงภาวะเงินฝืดทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างก็ชักชวนต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย, Thai Definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยไป การใช้จ่ายลดน้อยลง ทำให้ราคาสินค้าตก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินฝืด[ngoenfeūt] (n) EN: deflation ; disinflation  FR: déflation [ f ] ; désinflation [ f ]
ภาวะเงินฝืด[phāwa ngoenfeūt] (n, exp) EN: deflation  FR: déflation [ f ]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[phāwa ngoenfeūt thūa lōk] (n, exp) EN: global deflation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deflation
deflationary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflation
deflationary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通货紧缩[tōng huò jǐn suō, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ,     /    ] deflation #29,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deflation { f } [ math. ] | Deflationen { pl }deflation | deflations [Add to Longdo]
deflationistischdeflationary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n, vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P) #17,790 [Add to Longdo]
グローバルデフレ[guro-barudefure] (n) global deflation [Add to Longdo]
デフレ[defure] (n) (abbr) (See デフレーション) deflation; (P) [Add to Longdo]
デフレーション;デフレション[defure-shon ; defureshon] (n) deflation [Add to Longdo]
デフレギャップ[defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
デフレスパイラル[defuresupairaru] (n) deflationary spiral [Add to Longdo]
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflation \deflation\ n.
   1. the act or process of deflating.
    [PJC]
 
   2. a fall in the average prices of goods and services; --
    usually associated with contraction of economic activity.
    Opposite of {inflation}. Compare {disinflation}.
    [PJC]
 
   3. the reduction of available credit or a contraction of
    economic activity resulting from or associated with a
    decline of prices.
    [WordNet 1.5]
 
   4. the act of letting the air out of something.
    [WordNet 1.5]
 
   5. (Geol.) the erosion of land structures such as sand or
    soil due to the action of wind. --RHUD
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflation
   n 1: (geology) the erosion of soil as a consequence of sand and
      dust and loose rocks being removed by the wind; "a constant
      deflation of the desert landscape"
   2: a contraction of economic activity resulting in a decline of
     prices [ant: {disinflation}, {inflation}, {rising prices}]
   3: the act of letting the air out of something [ant:
     {inflation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top