Search result for

แฟบ

(33 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แฟบ-, *แฟบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟบ[V] become flat, See also: deflate, Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เส้นเลือดแดงจะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดให้แน่นมากๆ, Thai definition: แบนเข้าไป, ฟุบหรือยุบลงไป
แฟบ[ADJ] flat, See also: flattened, deflated (as a motor car tyre), Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง, Thai definition: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แฟบว. อาการของสิ่งที่ตามปรกติควรจะโป่งหรือพอง แต่ได้ยุบหรือแบนลงไป เช่น ยางรถแฟบ ท้องแฟบ อกแฟบ จมูกแฟบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Would anyone like some coffee?-มีใครอยากได้กาแฟบ้าง Body of Lies (2008)
Would you like some coffee?คุณอยากดื่มกาแฟบาง Revolutionary Road (2008)
I'm gonna get you some coffee.ฉันจะให้คุณได้รับกาแฟบาง Revolutionary Road (2008)
We have three days, at best, before the helium leaks out of those balloons.เรามีเวลาอย่างเก่งสามวัน ก่อนที่ลูกโป่งจะแฟบ Up (2009)
Ok. I'll guess I'll just have a hand-job then.โอเค งั้น แค่ใช้มือ แฟบๆล่ะกัน Cook (2009)
Hello, boys. Who needs a pick-me-up? - Wow.หวัดดีหนุ่มๆ ใครอยากได้กาแฟบ้าง? Pilot (2009)
"Hey, do you see an Aurora Borelis ink blot coming from that coffee mug?""เฮ้ มีใครเห็นลำแสงออโรรา ที่มาจากแก้วกาแฟบ้างมั้ย" Chapter Two 'Ink' (2009)
Yes, because they all trying to take your money.แหงล่ะ เพราะมันทำให้เธอ กระเป๋าแฟบ Precious (2009)
Well, I'm not pregnant. Well, I guess that's obvious.ฉันไม่ได้ท้องเองหรอก พุงแฟบอยู่ Sex and the City 2 (2010)
You know, maybe we can talk about how you fit in among the world's finest over coffee sometime.บางทีเราอาจจะคุยถึงเรื่อง ความแข็งแรงของคุณ ว่าอยู่ในระดับโลกหรือเปล่า ที่ร้านกาแฟบ้าง สักวัน Warrior (2010)
'I'm on the move, yeah.' Visual on the coffee bar?- ผมกำลังเคลื่อนไหว - ใช่ ร้านขายกาแฟบังไหม Episode #1.5 (2010)
She currently works as a waitress at big John's coffeehouse.เธอทำงานเป็นบริกรอยู่ที่ ร้านกาแฟบิ๊ก จอห์น Exit Wounds (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[v.] (faēp) EN: become flat ; deflate   FR: se dégonfler ; être à plat
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated   FR: dégonflé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flat[ADJ] แฟบ (ยาง), See also: แบน, Syn. deflated, collapsed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง
fabric(แฟบ'ริค) n. สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวอาคาร,วิธีการสร้าง
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
deflation(n) การแฟบ,การแบน,การยุบ,การปล่อยลมออก,ภาวะเงินฝืด
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
puncture(vt) เจาะ,แทง,รั่ว,ทำให้แฟบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top