ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โปง

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปง-, *โปง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปงน. เรียกลักษณะแห่งสิ่งของที่ข้างในเป็นโพรงโป่งออก.
โปงน. เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอกเพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย.
โปงลางน. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นท่อนไม้กลมผูกร้อยเรียงกันตามลำดับขนาดและลำดับเสียงเช่นเดียวกับระนาด แต่มีขนาดใหญ่กว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม Clue (1985)
You will, or I'll expose you.คุณร่วมมือยู่แล้ว หรือจะให้ฉันเปิดโปงคุณ Clue (1985)
We could expose you. Six murders?เราอาจจะเปิดโปงคุณก็ได้ ฆาตกรรมหกศษ? Clue (1985)
I'm sure she had her eye on that skirt for a long time.ฉันแน่ใจว่าเธอหมายตากระโปงนั่น ไว้นานแล้ว Stand by Me (1986)
They're afraid I'll rat them out.พวกเขากลัวฉันจะเปิดโปง Goodfellas (1990)
You got to write about this, expose him!นายต้องเขียนข่าวเรื่องนี้ เปิดโปงเขา ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
My word against his, my editor wouldn't go for it.เขียนเปิดโปงเขาหรือ บรรณาธิการไม่พิมพ์มันหรอก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร Never Been Kissed (1999)
Josie, we´re gonna blow the lid off it.เราจะเปิดโปงให้หมดเปลือก Never Been Kissed (1999)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
One of the first stories that Jane came up with was the revelation that most of the milk in the state of Florida and throughout much of the country was adulterated with the effects of bovine growth hormone with Monsanto I didn't realize how effectively a corporationข่าวเรื่องแรก ๆ ที่เจนขุดคุ้ย คือการเปิดโปงว่านมส่วนใหญ่ ในรัฐฟลอริดา The Corporation (2003)
We stopped the third world being viewed as the pirate and we showed the corporations were the pirate.เราหยุดยั้งการทำให้โลกที่สามถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ และเปิดโปงให้เห็นว่า บรรษัทต่างหากที่เป็นโจร The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปง[n.] (pōng) EN: fold of a blanket   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge[VI] นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ,เตลิดเปิดโปง,คลัง
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
unmask(อันมาสคฺ') vt.,vi. เปิดเผย,เปิดโปง,ฉีกหน้ากาก,เปิดหน้ากาก,เปิดเผยความจริง., See also: unmasker n., Syn. disclose,expose
unveil(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้าคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกาศให้รู้ทั่วไป, Syn. reveal

English-Thai: Nontri Dictionary
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ
expose(vt) เผย,เปิดเผย,เปิดโปง,อธิบาย,แสดง
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unmask(vt) เผยความจริง,เปิดโปง,ถอดหน้ากากออก
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top