ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飙-, *飙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飙, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 风; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 4,091

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #7,563 [Add to Longdo]
[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive, #32,127 [Add to Longdo]
[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind, #125,293 [Add to Longdo]
[biāo shēng, ㄅㄧㄠ ㄕㄥ, / ] to rise rapidly [Add to Longdo]
口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] gossip; idle chat [Add to Longdo]
[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't make waves. I only asked a question.[CN] 别发嘛,我只是随口问问 Wait Until Dark (1967)
Now, don't get your feathers up.[CN] 别立马就开始发 Giant (1956)
Shops ran out of food. Prices soared on the black market.[CN] 商店耗尽了食物 在黑市上(食物)价格 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
They're incredibly careless...[CN] 我还以为我一定会发的呢 他们整天都在聊天 正事一点不做 Lovefilm (1970)
Now, I know that might sound very selfish to you, but she's very funny that way.[CN] 现在,我知道,你可能觉得我这样说 相当小气 但是我老婆要是发起来,那可是 相当有趣 Pocketful of Miracles (1961)
Friend of mine in a car like yours, just went shooting by.[CN] 我的朋友 在一辆像你这样的车上 刚刚过去 Sex and the Single Girl (1964)
- You only get steamed if it's for me.[CN] -找我的只会让你发 The Cincinnati Kid (1965)
I'm sorry, Susy, for being horrid.[CN] 苏西,抱歉,我刚刚乱发 Wait Until Dark (1967)
You see, McCabe, I don't bluff easy either.[CN] 听着,麦凯,我也不是轻易发 Two Rode Together (1961)
You like to steam, don't you, Shooter?[CN] 你喜欢发 , 是吧 , 修特 ? The Cincinnati Kid (1965)
On the contrary, they're gonna go way, way up.[CN] 相反,它们的价值会一路 The V.I.P.s (1963)
- He could put on them dark cheaters.[CN] - 他可能戴上他的黑墨镜,然后发 Pocketful of Miracles (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top