ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deflate

D IH0 F L EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflate-, *deflate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflate(vt) ทำให้ความสำคัญลดลง, See also: ทำให้เห็นว่าไม่เหมาะสม, Syn. debase, humiliate, Ant. elevate, raise
deflate(vt) ทำให้แฟบ, See also: ทำให้ยุบ, ปล่อยอากาศออก, ปล่อยลม, ทำให้แบน, Syn. collapse, flatten
deflate(vt) ทำให้มั่นใจน้อยลง, See also: ทำให้อวดดีน้อยลง, Syn. humble, sink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก, ลดภาวะเงินเฟ้อ, ลดราคา, ทำให้น้อยลง, ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty, Ant. inflate

English-Thai: Nontri Dictionary
deflate(vt) ทำให้แฟบ, ทำให้แบน, ยุบ, ปล่อยลมออก, ลดราคา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deflate the lung.เอาอากาศออกจากปอด The Right Stuff (2007)
As long as she doesn't deflate in the plane.ตราบเท่าที่หล่อนจะไม่แบนไปเสียก่อนบนเครื่องบิน Boom Crunch (2009)
I'd still like to deflate your real ballsคราวหน้าฉันจะเจี๊ยนลูกกะเป๋งของแก The Expendables (2010)
Which you deflate with new purchases.แต่เจ้ายังสุรุ่ยสุร่าย The Thing in the Pit (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟบ(v) become flat, See also: deflate, Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เส้นเลือดแดงจะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดให้แน่นมากๆ, Thai Definition: แบนเข้าไป, ฟุบหรือยุบลงไป
ท้องหมา(n) deflated belly, Syn. ท้องแฟบ, ท้องแบน, Count Unit: ท้อง, Thai Definition: หน้าท้องแฟบ, เรียกครรภ์ของหญิงที่มีลักษณะเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[faēp] (v) EN: become flat ; deflate  FR: se dégonfler ; être à plat
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow
ยวบ[yūap] (v) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFLATE D IH0 F L EY1 T
DEFLATED D IH0 F L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflate (v) dˈɪflˈɛɪt (d i1 f l ei1 t)
deflated (v) dˈɪflˈɛɪtɪd (d i1 f l ei1 t i d)
deflates (v) dˈɪflˈɛɪts (d i1 f l ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, / ] deflated; shriveled; sunken; empty, #25,213 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflate \de*flate"\, v. t. [Pref. de- down + L. flare, flatus to
   blow.]
   To reduce from an inflated condition; used literally and
   metaphorically; as, to deflate a tire; to deflate
   expectations.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflate
   v 1: collapse by releasing contained air or gas; "deflate a
      balloon"
   2: release contained air or gas from; "deflate the air mattress"
   3: reduce or lessen the size or importance of; "The bad review
     of his work deflated his self-confidence" [syn: {deflate},
     {puncture}]
   4: produce deflation in; "The new measures deflated the economy"
     [ant: {inflate}]
   5: reduce or cut back the amount or availability of, creating a
     decline in value or prices; "deflate the currency" [ant:
     {inflate}]
   6: become deflated or flaccid, as by losing air; "The balloons
     deflated" [ant: {blow up}, {inflate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top