Search result for

deflate

(29 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflate-, *deflate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflate[VT] ทำให้ความสำคัญลดลง, See also: ทำให้เห็นว่าไม่เหมาะสม, Syn. debase, humiliate, Ant. elevate, raise
deflate[VT] ทำให้แฟบ, See also: ทำให้ยุบ, ปล่อยอากาศออก, ปล่อยลม, ทำให้แบน, Syn. collapse, flatten
deflate[VT] ทำให้มั่นใจน้อยลง, See also: ทำให้อวดดีน้อยลง, Syn. humble, sink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate

English-Thai: Nontri Dictionary
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As long as she doesn't deflate in the plane.ตราบเท่าที่หล่อนจะไม่แบนไปเสียก่อนบนเครื่องบิน Boom Crunch (2009)
I'd still like to deflate your real ballsคราวหน้าฉันจะเจี๊ยนลูกกะเป๋งของแก The Expendables (2010)
Which you deflate with new purchases.แต่เจ้ายังสุรุ่ยสุร่าย The Thing in the Pit (2010)
The only thing that stands between me and killing the phantom is a slightly deflated water wing.หวังว่าฉันน่าจะเลือกอีกทางนึง นี่คุณกำลังเอ่อ... พูดถึงผมรึเปล่า? The Dark... Whatever (2012)
Or I will track you down and suck every ounce of blood from your body until you look like a deflated whoopee cushion!หรือข้าจะจับเจ้าและดูเลือดทุกหยด จากร่างกายเจ้าจนเหมือน ซากหนูแห้งตาย Hotel Transylvania (2012)
Why don't you go to your whore nun and have her soothe your deflated ego?ทำไมแกไม่ไปหาแม่ชีชั้นต่ำของแกซะล่ะ ไปให้หล่อนปลอบขวัญอัตตาฟีบๆของแกซะ The Name Game (2013)
DO NOT SCREAM OR THEY WILL DEFLATEห้ามส่งเสียงดัง ไม่อย่างนั้นอกจะแฟบ)  ()
Deflate the lung.เอาอากาศออกจากปอด The Right Stuff (2007)
He also suffered a deflated lung, broken ribs, and there's an incision there above the navel.เขาทรมานที่ปอดถูกทำให้ยุบด้วย ซี่โครงหัก และยังมีการผ่าตัดเหนือสะดือ Veritas (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟบ[V] become flat, See also: deflate, Syn. ยุบ, Ant. พอง, Example: เส้นเลือดแดงจะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดให้แน่นมากๆ, Thai definition: แบนเข้าไป, ฟุบหรือยุบลงไป
ท้องหมา[N] deflated belly, Syn. ท้องแฟบ, ท้องแบน, Count unit: ท้อง, Thai definition: หน้าท้องแฟบ, เรียกครรภ์ของหญิงที่มีลักษณะเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[v.] (faēp) EN: become flat ; deflate   FR: se dégonfler ; être à plat
แฟบ[adj.] (faēp) EN: flat ; flattened ; deflated   FR: dégonflé
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
ยวบ[v.] (yūap) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLATE    D AH0 F L EY1 T
DEFLATED    D AH0 F L EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflate    (v) (d i1 f l ei1 t)
deflated    (v) (d i1 f l ei1 t i d)
deflates    (v) (d i1 f l ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, / ] deflated; shriveled; sunken; empty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflate \de*flate"\, v. t. [Pref. de- down + L. flare, flatus to
   blow.]
   To reduce from an inflated condition; used literally and
   metaphorically; as, to deflate a tire; to deflate
   expectations.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflate
   v 1: collapse by releasing contained air or gas; "deflate a
      balloon"
   2: release contained air or gas from; "deflate the air mattress"
   3: reduce or lessen the size or importance of; "The bad review
     of his work deflated his self-confidence" [syn: {deflate},
     {puncture}]
   4: produce deflation in; "The new measures deflated the economy"
     [ant: {inflate}]
   5: reduce or cut back the amount or availability of, creating a
     decline in value or prices; "deflate the currency" [ant:
     {inflate}]
   6: become deflated or flaccid, as by losing air; "The balloons
     deflated" [ant: {blow up}, {inflate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top