Search result for

bloat

(38 entries)
(0.0985 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloat-, *bloat*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloat[VT] พอง, See also: บวม, Syn. swell
bloated[ADJ] ซึ่งขยายตัวเพราะเต็มไปด้วยก๊าซหรือของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell

English-Thai: Nontri Dictionary
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloatอาการท้องขึ้น [การแพทย์]
Bloatingท้องอืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carrying a little bloat around myself.ตอนนี้ฉันมีห่วงยางรอบพุงเลย It's a Terrible Life (2009)
Probably just bloat, but i thought you'd want to know,แต่บางทีอาจจะบวมเฉยๆ แต่ เอ่อ ชั้นว่าเธอควรจะรู้ไว้ Rufus Getting Married (2009)
The first Silk Spectre is a bloated, aging whore dying in a California rest resort.ซิลค์ สเปคเตอร์ รุ่นหนึ่ง กลายเป็นนางโลมหญิงอ้วนชรา... ...รอวันสิ้นลมในรีสอร์ทพักใจวัยทอง Watchmen (2009)
Apparently, it's bacterial, And he's, uh, bloating like a pig.จริงๆแล้วเป็นเพราะติดเชื้อแบคทีเรียน่ะ ตัวเขาพองยังกับหมูเลย Lovely (2010)
Bloated. Swollen. Huge.พอง บวม ใหญ่ Epiphany (2010)
It's not easy when you're swollen, bloated and huge.ไม่ง่ายเลยนะเวลาที่คุณบวม พองและใหญ่น่ะ Epiphany (2010)
Are you calling on behalf of them or that bloated dinosaur of an agency that writes your checks?ในนามของพวกเขาหรือว่า เพราะจนท. ไดโนเสาร์ตัวอ้วนที่เขียนเช็กให้คุณ Dark Matter (2010)
I feel a bit bloated, so...ชั้นก็รู้สึกป่องๆ เหมือนกัน Bridesmaids (2011)
No? No. Physically, I don't bloat.ไม่ ทางกายภาพแล้ว ชั้นไม่ป่องเลย Bridesmaids (2011)
Yeah, and it explains why I look a lot more bloated than I do on my license.ค่ะ ฉันเลยดูบวมกว่ารูปในใบขับขี่นั่น Farewell Letter (2011)
Our bloated corpses go undiscovered for months but when they're dragged out, they're unrecognizable because fish have eaten out our eyeballs.ไม่มีใครพบศพอืดของเรา หลายเดือน เมื่อถูกลากจากทะเลสาบ มันแทบจำไม่ได้ เพราะปลากินลูกตาเรา The Bridge (2011)
I pulled a dead, bloated corpse out of a hot tub last year, okay?เมื่อปีที่แล้ว ผมดึงศพเน่าอืด ขึ้นจากอ่างน้ำร้อนแล้ว Restless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloatMy lower abdomen feels bloated.
bloatThe bloated profits of farmers at the time were something again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOAT    B L OW1 T
BLOATED    B L OW1 T AH0 D
BLOATING    B L OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloated    (j) (b l ou1 t i d)
bloater    (n) (b l ou1 t @ r)
bloaters    (n) (b l ou1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓腸;鼓脹[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating [Add to Longdo]
水ぶくれ;水膨れ;水脹れ[みずぶくれ, mizubukure] (n) blister; bubble (e.g. financial); bloat [Add to Longdo]
腸満[ちょうまん, chouman] (n) bloating of the abdominal region [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\ (bl[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Bloated}; p. pr. &
   vb. n. {Bloating}.] [Cf. Icel. blotna to become soft, blautr
   soft, wet, Sw. bl["o]t soft, bl["o]ta to soak; akin to G.
   bloss bare, and AS. ble['a]t wretched; or perh. fr. root of
   Eng. 5th blow. Cf. {Blote}.]
   1. To make turgid, as with water or air; to cause a swelling
    of the surface of, from effusion of serum in the cellular
    tissue, producing a morbid enlargement, often accompanied
    with softness.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflate; to puff up; to make vain. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, v. i.
   To grow turgid as by effusion of liquid in the cellular
   tissue; to puff out; to swell. --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, a.
   Bloated. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, n.
   A term of contempt for a worthless, dissipated fellow.
   [Slang]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloat \Bloat\, v. t.
   To dry (herrings) in smoke. See {Blote}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloat
   n 1: swelling of the rumen or intestinal tract of domestic
      animals caused by excessive gas
   v 1: become bloated or swollen or puff up; "The dead man's
      stomach was bloated"
   2: make bloated or swollen; "Hunger bloated the child's belly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top