ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflation

IH2 N F L EY1 SH AH0 N   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflation-, *inflation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflation[N] การขยายตัว, See also: การเป่าลม, การสูบลม, Syn. expansion, enlargement, increase
inflation[N] เงินเฟ้อ, Syn. inflationary trend, inflationary cycle, Ant. deflation, disinflation

English-Thai: Nontri Dictionary
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflationภาวะเงินเฟ้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflation factorตัวปรับตามเงินเฟ้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflationเงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง [การบัญชี]
Inflationปอดขยายตัว [การแพทย์]
Inflation (Finance)เงินเฟ้อ [TU Subject Heading]
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Inflation-indexed bondsพันธบัตรที่มีการปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the manual inflation nozzle.นั่นคือหัวจุ๊บสูบลมแมนนวล ดึงมันออกมาแล้วก็เป่ามัน Airplane! (1980)
Goddam what I'm sayin' is, if the tax don't get you, the inflation will eat it all up.ไอ้ ... จะเล่าอะไรให้ฟัง ถ้าไม่มีการเสียภาษี มันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ Brokeback Mountain (2005)
So this would cause inflation as solving this problem.เพื่อจะทำให้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับ กันทั่วโลกจะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์เงินเฟ้อ Super Rookie (2005)
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
His theory of inflation is the accepted idea of how the early universe formed.ดร. อลัน กัต เป็นตัวเลข ที่เคารพนับถือในจักรวาล Is There a Creator? (2010)
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง, Is There a Creator? (2010)
Inflation helps explain how the world we know could have come into existence.เป็นสองเท่าในขนาด 100,000 ครั้งในเวลาเพียงเสี้ยววินาที Is There a Creator? (2010)
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต Is There a Creator? (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
And elsewhere, in what we now call a multiverse, inflation would go on, and only later, more pocket universes would form.สิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คือจะหยุดในบางสถานที่ และผู้นั้นกลายเป็นจักรวาล และที่อื่น ๆ ในสิ่งที่เราเรียกลิขสิทธิ์, Is There a Creator? (2010)
Suddenly, a process called inflation takes hold.ทันใดนั้นกระบวนการที่เรียกว่าอัตรา เงินเฟ้อจะถือ Is There an Edge to the Universe? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflationBecause of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
inflationDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
inflationEconomic conditions point to further inflation.
inflationExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
inflationFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
inflationFour percent inflation is forecast for this year.
inflationGovernments usually resort to price control when inflation has reached a certain level.
inflationHis salary can't keep pace with inflation.
inflationInflation is down.
inflationInflation is getting out of control.
inflationInflation should be checked.
inflationIs your salary keeping up with inflation?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะเงินเฟ้อ[N] inflation, Syn. สภาวะเงินเฟ้อ, เงินเฟ้อ, Ant. ภาวะเงินฝืด, Example: ราคาทองคำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพง และเงินเสื่อมค่า
เงินเฟ้อ[N] inflation, See also: rising prices, Ant. เงินฝืด, Example: นักวิเคราะห์เศรษฐกิจพยายามวิเคราะห์สาเหตุภาวะเงินเฟ้อครั้งนี้, Thai definition: ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเฟ้อ[n. exp.] (attrā ngoenfoē) EN: rate of inflation   FR: taux d'inflation [m]
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: inflationary   FR: inflationniste
เงินฝืด[n.] (ngoenfeūt) EN: deflation ; disinflation   FR: déflation [f] ; désinflation [f]
เงินเฟ้อ[n.] (ngoenfoē) EN: inflation ; rising prices   FR: inflation [f] ; hausse des prix [f]
ภาวะเงินเฟ้อ[n. exp.] (phāwa ngoenfoē) EN: inflation   FR: inflation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLATION IH2 N F L EY1 SH AH0 N
INFLATION'S IH2 N F L EY1 SH AH0 N Z
INFLATIONARY IH2 N F L EY1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflation (n) ˈɪnflˈɛɪʃən (i1 n f l ei1 sh @ n)
inflationary (j) ˈɪnflˈɛɪʃənriː (i1 n f l ei1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通胀[tōng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,624 [Add to Longdo]
通货膨胀[tōng huò péng zhàng, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] inflation, #9,958 [Add to Longdo]
通胀率[tōng zhàng lǜ, ㄊㄨㄥ ㄓㄤˋ ㄌㄩˋ, / ] inflation rate, #42,098 [Add to Longdo]
涨钱[zhǎng qián, ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] inflation; salary raise, #118,027 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckaufbau {m} | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation [Add to Longdo]
Inflation {f}; Geldentwertung {f} [fin.] | absolute Inflationinflation | absolute inflation [Add to Longdo]
Inflationsrate {f} [fin.]rate of inflation; inflation rate [Add to Longdo]
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation [Add to Longdo]
Luftdrucktabelle {f}inflation table [Add to Longdo]
Ventilmundstück {n}inflation chuck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフレ[, infure] (n,adj-no) (abbr) (See インフレーション) inflation; (P) [Add to Longdo]
インフレーション[, infure-shon] (n) inflation [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting [Add to Longdo]
インフレーション率[インフレーションりつ, infure-shon ritsu] (n) (See インフレ率) inflation rate [Add to Longdo]
インフレギャップ[, infuregyappu] (n) inflationary gap [Add to Longdo]
インフレターゲット[, infureta-getto] (n) inflation target [Add to Longdo]
インフレヘッジ[, infurehejji] (n) inflation hedge (hedge against inflation) [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflation \In*fla"tion\, n. [L. inflatio: cf. F. inflation.]
   1. The act or process of inflating, or the state of being
    inflated, as with air or gas; distention; expansion;
    enlargement. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being puffed up, as with pride; conceit;
    vanity. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Persistent expansion or increase in the general level of
    prices, usually caused by overissue of currency, and
    resulting in a reduced value of the currency. It is
    contrasted with {deflation}, and is when it occurs to a
    very high degree is called {hyperinflation}. [U.S.]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflation
   n 1: a general and progressive increase in prices; "in inflation
      everything gets more valuable except money" [syn:
      {inflation}, {rising prices}] [ant: {deflation},
      {disinflation}]
   2: (cosmology) a brief exponential expansion of the universe
     (faster than the speed of light) postulated to have occurred
     shortly after the big bang
   3: lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed
     up with vanity [syn: {ostentation}, {ostentatiousness},
     {pomposity}, {pompousness}, {pretentiousness}, {puffiness},
     {splashiness}, {inflation}]
   4: the act of filling something with air [ant: {deflation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Inflation /inflatsiːoːn/ 
  inflation

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 inflation
  inflation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top