ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflated

IH2 N F L EY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflated-, *inflated*, inflat, inflate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflated(adj) ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว, ขยายตัว, ลำพอง, วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง, สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inflated slag; porous slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inflated; tumidพอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
Further down the shore some of my crew had become inflated with gas.Further down the shore... ...some of my crew had become inflated with gas. Watchmen (2009)
Well that family has an inflated sense of its own importance.แหม ครอบครัวนั่นให้ความสำคัญตัวเองมากเกินไป Frankie & Alice (2010)
You have an inflated sense of your importance.นายเห็นตัวเองสำคัญ ไปหน่อยนะ Two Minutes to Midnight (2010)
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง The Internet Is Forever (2010)
Your inflated sense of authority does not impress me.ฉันไม่ประทับใจความเป็น ทางการแบบผยองของคุณ The Penelope Papers (2011)
I've been privy to all manner of chicanery, from fictional kidnappings to inflated investor returns.ฉันอยู่กับกลลวงเหล่านี้มานาน ตั้งแต่การลักพาตัวที่แต่งขึ้นมาและเรื่องผลตอบแทนการลงทุนเเกินจริง Sabotage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflatedHe used so much inflated language in his speech today I couldn't figure out what he was saying.
inflatedThe frog inflated himself more and more, until finally he burst.
inflatedThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้อ[foē] (adj) EN: full of gas ; inflated  FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
พอง[phøng] (v) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up  FR: enfler ; gonfler ; se dilater
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLATED IH2 N F L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflated (v) ˈɪnflˈɛɪtɪd (i1 n f l ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
可膨張式[かぼうちょうしき, kabouchoushiki] (n) (See 膨張式) inflatable (in the sense of "can be inflated") [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
燈籠鬢[とうろうびん, touroubin] (n) Edo period hair style with inflated hair at the sides; lantern sideburns [Add to Longdo]
得意がる[とくいがる, tokuigaru] (v5r) to be inflated with pride [Add to Longdo]
膨らむ(P);脹らむ[ふくらむ, fukuramu] (v5m, vi) to expand; to swell (out); to get big; to become inflated; (P) [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1, vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]
膨張式[ぼうちょうしき, bouchoushiki] (n) inflatable (in the sense of "needs to be inflated for normal use") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflate \In*flate"\, v. t. [imp. & p. p. {Inflated}; p. pr. &
   vb. n. {Inflating}.]
   1. To swell or distend with air or gas; to dilate; to expand;
    to enlarge; as, to inflate a bladder; to inflate the
    lungs.
    [1913 Webster]
 
       When passion's tumults in the bosom rise,
       Inflate the features, and enrage the eyes. --J.
                          Scott of
                          Amwell.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To swell; to puff up; to elate; as, to inflate one
    with pride or vanity.
    [1913 Webster]
 
       Inflate themselves with some insane delight.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to become unduly expanded or increased; as, to
    inflate the currency.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflated \In*flat"ed\, a.
   1. Filled, as with air or gas; blown up; distended; as, a
    balloon inflated with gas.
    [1913 Webster]
 
   2. Turgid; swelling; puffed up; bombastic; pompous; as, an
    inflated style.
    [1913 Webster]
 
       Inflated and astrut with self-conceit. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Hollow and distended, as a perianth, corolla,
    nectary, or pericarp. --Martyn.
    [1913 Webster]
 
   4. Distended or enlarged fictitiously or without due cause;
    as, inflated prices; inflated expectations, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 expanded \expanded\ adj.
   increased in extent or size or bulk or scope. Opposite of
   {contracted}. [Narrower terms: {blown-up, enlarged};
   {dilated}; {distended, swollen}; {inflated}]
   [WordNet 1.5]
 
   2. (Printnig) wider than usual for a particular height; -- of
    printers' type. Contrasted with {condensed}.
 
   Syn: extended.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflated
   adj 1: enlarged beyond truth or reasonableness; "a hyperbolic
       style" [syn: {hyperbolic}, {inflated}]
   2: pretentious (especially with regard to language or ideals);
     "high-flown talk of preserving the moral tone of the school";
     "a high-sounding dissertation on the means to attain social
     revolution" [syn: {high-flown}, {high-sounding}, {inflated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top