Search result for

expansion

(98 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expansion-, *expansion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expansion[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansionการขยายตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion boardแผงขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion gun; reaction gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
expansion of a determinantการกระจายตัวกำหนด, การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion of seriesการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion plug; core hole plug; core plug; freeze plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expansion tankถังรับการขยาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
expansion jointexpansion joint, รอยต่อเผื่อการขยายตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
expansion slotช่องเสียบขยาย, ช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งเป็นลักษณะของการ์ดส่วนต่อขยายเพิ่มเติม เช่น การ์ดแสดงผล การ์ดแลน การ์ดเสียง โมเด็ม โดยการเพิ่มอุปกรณ์แต่ละชนิดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนและชนิดของช่องสำหรับติดตั้งในเมนบอร์ดแต่ละรุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
expansion valveลิ้นขยาย, ลิ้นที่ควบคุมการไหลของของเหลว เมื่อลิ้นนี้เปิดของเหลวที่มีความดันสูงจากท่อเล็กจะไหลไปสู่ท่อใหญ่ ของเหลวจึงมีความดันลดลง และปริมาตรเพิ่มขึ้น ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สและมีอุณหภูมิลดลง  เช่น ลิ้นที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำยาเครื่องทำความเย็น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Expansion, Hypertonicการเพิ่มแบบฮัยเปอร์โทนิค [การแพทย์]
Expansion, Hypotonicการเพิ่มแบบฮัยโปโทนิค [การแพทย์]
Expansion, Isotonicการเพิ่มแบบไอโซโทนิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When combined with oxygen and a little heat... it will cause a rapid expansion.เมื่อผสมกับออกซิเจนและความร้อนเล็กน้อย สาเหตุคือการระเบิด The Blues Brothers (1980)
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
You know that chest expansion programme on late-night TV?การสูญเสียความหวังทั้งหมดทำให้ผมเป็นอิสระ มันก็ดีน่ะ Fight Club (1999)
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ Bandidas (2006)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
And we know how Clay feels about expansion.และเรารู้ว่าเคลย์รู้สึกยังไง กับการแผ่อาณาเขต Fun Town (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
Are you guys looking at expansion?- ครับ เยี่ยม - คุณเป็นยังไงบ้าง - เยี่ยม The Girlfriend Experience (2009)
Tonight we're announcing the expansion of our healing centers.พ่อซ่อมมันด้วยต้วเองเพื่อลูก V (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
# Then nearly 14 billion years ago expansion started...# Then nearly 14 billion years ago expansion started... The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expansionShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
expansionThe expansion is aging.
expansionThe Japanese economy recorded more than 60 months of continuous expansion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราขยาย[N] expansion ratio, See also: expansion rate, increasing rate, Example: ปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การเติบใหญ่[N] growth, See also: expansion, extension, development, Syn. การขยายใหญ่, Example: การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยสะท้อนถึงการเติบใหญ่ของค่านิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตตลอดจนมิติทางจิตใจสังคม
การแผ่อาณาเขต[N] territory expansion, See also: expansion, extension, spread, Syn. การขยายอาณาเขต
การขยับขยาย[N] expansion, See also: extension, widening, enlargement, Syn. การขยาย, Example: การขยับขยายมาสู่บ้านใหม่ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
ความกว้างขวาง[N] wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANSION    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N
EXPANSIONS    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N Z
EXPANSION'S    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N Z
EXPANSIONARY    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N EH2 R IY0
EXPANSIONISM    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPANSIONIST    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expansion    (n) (i1 k s p a1 n sh @ n)
expansionism    (n) (e g s p a1 n sh @ n @ z m)
expansionist    (n) (i g s p a1 n sh @ n @ s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, / ] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden, #3,545 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Ausdehnungsgefäß {n}expansion tank; expansion vessel [Add to Longdo]
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid [Add to Longdo]
Dehnfuge {f} [techn.]expansion joint [Add to Longdo]
Dehnhülse {f} [techn.]expansion sleeve [Add to Longdo]
Dehnstiftschraube {f} [techn.]expansion stud [Add to Longdo]
Dehnungsband {n}expansion strap [Add to Longdo]
Dehnungsfuge {f}; Bewegungsfuge {f}expansion joint [Add to Longdo]
Dehnungsmessgerät {n}expansion measuring device [Add to Longdo]
Erweiterungskarte {f}expansion card [Add to Longdo]
Expansion {f}expansion [Add to Longdo]
Expansionsmuffe {f}; Kompensator {m}expansion joint [Add to Longdo]
Expansionsventil {n} [techn.]expansion valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] (n) {comp} memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] (n) {comp} memory expansion board [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expansion \Ex*pan"sion\, n. [L. expansio: cf. F. expansion.]
   1. The act of expanding or spreading out; the condition of
    being expanded; dilation; enlargement.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is expanded; expanse; extend surface; as, the
    expansion of a sheet or of a lake; the expansion was
    formed of metal.
    [1913 Webster]
 
       The starred expansion of the skies.  --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   3. Space through which anything is expanded; also, pure
    space.
    [1913 Webster]
 
       Lost in expansion, void and infinite. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   4. (Economics & Commmerce) an increase in the production of
    goods and services over time, and in the volume of
    business transactions, generally associated with an
    increase in employment and an increase in the money
    supply. Opposite of {contraction}.
 
   Syn: economic expansion. [1913 Webster +PJC]
 
   5. (Math.) The developed result of an indicated operation;
    as, the expansion of (a + b)^{2} is a^{2} + 2ab + b^{2}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Steam Engine) The operation of steam in a cylinder after
    its communication with the boiler has been cut off, by
    which it continues to exert pressure upon the moving
    piston.
    [1913 Webster]
 
   7. (Nav. Arch.) The enlargement of the ship mathematically
    from a model or drawing to the full or building size, in
    the process of construction. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Expansion is also used adjectively, as in expansion
      joint, expansion gear, etc.
      [1913 Webster]
 
   8. an enlarged or extended version of something, such as a
    writing or discourse; as, the journal article is an
    expansion of the lecture she gave.
    [PJC]
 
   9. an {expansion joint}. See below. [Colloq. or jargon]
    [PJC]
 
   {Expansion curve}, a curve the co["o]rdinates of which show
    the relation between the pressure and volume of expanding
    gas or vapor; esp. (Steam engine), that part of an
    indicator diagram which shows the declining pressure of
    the steam as it expands in the cylinder.
 
   {Expansion gear} (Steam Engine). a cut-off gear. See Illust.
    of {Link motion}.
 
   {Automatic expansion gear} or {Automatic cut-off}, one that
    is regulated by the governor, and varies the supply of
    steam to the engine with the demand for power.
 
   {Fixed expansion gear}, or {Fixed cut-off}, one that always
    operates at the same fixed point of the stroke.
 
   {Expansion joint}, or {Expansion coupling} (Mech. & Engin.),
    a yielding joint or coupling for so uniting parts of a
    machine or structure that expansion, as by heat, is
    prevented from causing injurious strains; as:
    (a) A slide or set of rollers, at the end of bridge truss,
      to support it but allow end play.
    (b) A telescopic joint in a steam pipe, to permit one part
      of the pipe to slide within the other.
    (c) A clamp for holding a locomotive frame to the boiler
      while allowing lengthwise motion.
    (d) a strip of compressible material placed at intervals
      between blocks of poured concrete, as in roads or
      sidewalks.
 
   {Expansion valve} (Steam Engine), a cut-off valve, to shut
    off steam from the cylinder before the end of each stroke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expansion
   n 1: the act of increasing (something) in size or volume or
      quantity or scope [syn: {expansion}, {enlargement}] [ant:
      {contraction}]
   2: a function expressed as a sum or product of terms; "the
     expansion of (a+b)^2 is a^2 + 2ab + b^2"
   3: a discussion that provides additional information [syn:
     {expansion}, {enlargement}, {elaboration}]
   4: adding information or detail [syn: {expansion}, {expanding
     upon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top