ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*repose*

R IY0 P OW1 Z   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repose, -repose-
Possible hiragana form: *れぽせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
repose[VI] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
repose[VI] นอนตาย, Syn. lie dead
repose[VI] เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust
repose in[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตาย, Syn. rest in
repose in[IDM] มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
repose in[IDM] ไว้วางใจ, Syn. rest in
repose on[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตายบน, Syn. rest on
repose on[IDM] ขึ้นอยู่กับ, Syn. rest on
reposeful[ADJ] ซึ่งสงบเงียบ, Syn. calm, restful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
repose(vi,vt) วางลง,นอนพัก,ตั้งอยู่,สงบอยู่,พักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angle of reposeมุมทรงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angle of Reposeแองเกิ้ลออฟรีโพส [การแพทย์]
angle of reposeangle of repose, มุมทรงตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ" Malèna (2000)
I laud your efforts. You may enjoy some repose now.ข้าสรรเสริญความพยายามของท่าน ท่านไปพักผ่อนได้ Episode #1.4 (2010)
"Traveler repose and dream among my leaves""Traveller repose and dream among my leaves." The Weapon, the Hour & the Motive (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reposeHis brief repose was interrupted by her arrival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
พักผ่อนหย่อนใจ[V] relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
เข้าเงียบ[V] repose, See also: rest with ease of mind, Example: ชาวคริสต์จะเข้าเงียบตามแบบของตนแตกต่างกันไป, Thai definition: สงบจิตใจอยู่ในที่สงัดตามลัทธิคริสต์ศาสนา
พักสมอง[V] repose, See also: rest, take a break, Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน, Example: เขาลางาน 2 วัน เพื่อไปพักสมองที่ชะอำ, Thai definition: หยุดใช้ความคิดชั่วคราว
นอนเล่น[V] lie leisurely, See also: take a rest, lie down, lie about, repose, Example: บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว, Thai definition: เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
นอนพัก[v. exp.] (nøn phak) FR: se reposer
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop   FR: se reposer ; prendre un peu de repos
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax   FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักสมอง[n.] (phaksamøng) EN: repose   FR: se détendre
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant   FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tangyū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on   FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...
ที่พักเท้า[n.] (thīphak thāo) EN: footrest   FR: repose-pieds [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPOSE    R IY0 P OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repose    (v) rˈɪpˈouz (r i1 p ou1 z)
reposed    (v) rˈɪpˈouzd (r i1 p ou1 z d)
reposes    (v) rˈɪpˈouzɪz (r i1 p ou1 z i z)
reposeful    (j) rˈɪpˈouzfəl (r i1 p ou1 z f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #8,536 [Add to Longdo]
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #43,375 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] variant of 宴; feast; repose, #662,331 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhe {f}reposefulness; restfulness [Add to Longdo]
ruhen | ruhend | ruht | ruhteto repose | reposing | reposes | reposed [Add to Longdo]
ruhig; ruhevoll {adj}reposeful [Add to Longdo]
ruhig {adv}reposefully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安息[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
憩う[いこう, ikou] (v5u,vi) to rest; to relax; to repose; (P) [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P) [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂祭[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repose \Re*pose"\ (r[-e]*p[=o]z"), v. t. [imp. & p. p. {Reposed}
   (-p?zd"); p. pr. & vb. n. {Reposing}.] [F. reposer; L. pref.
   re- re- + pausare to pause. See {Pause}, {Pose}, v.]
   1. To cause to stop or to rest after motion; hence, to
    deposit; to lay down; to lodge; to reposit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But these thy fortunes let us straight repose
       In this divine cave's bosom.     --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Pebbles reposed in those cliffs amongst the earth .
       . . are left behind.         --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay at rest; to cause to be calm or quiet; to compose;
    to rest, -- often reflexive; as, to repose one's self on a
    couch.
    [1913 Webster]
 
       All being settled and reposed, the lord archbishop
       did present his majesty to the lords and commons.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       After the toil of battle to repose
       Your wearied virtue.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To place, have, or rest; to set; to intrust.
    [1913 Webster]
 
       The king reposeth all his confidence in thee.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repose \Re*pose"\, v. i.
   1. To lie at rest; to rest.
    [1913 Webster]
 
       Within a thicket I reposed.      --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, to remain or abide restfully without anxiety
    or alarms.
    [1913 Webster]
 
       It is upon these that the soul may repose. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To lie; to be supported; as, trap reposing on sand.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lie; recline; couch; rest; sleep; settle; lodge;
     abide.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repose \Re*pose"\, n. [F. repos. See {Repose}, v.]
   1. A lying at rest; sleep; rest; quiet.
    [1913 Webster]
 
       Shake off the golden slumber of repose. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Rest of mind; tranquillity; freedom from uneasiness; also,
    a composed manner or deportment.
    [1913 Webster]
 
   3. (Poetic) A rest; a pause.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) That harmony or moderation which affords rest
    for the eye; -- opposed to the scattering and division of
    a subject into too many unconnected parts, and also to
    anything which is overstrained; as, a painting may want
    repose.
    [1913 Webster]
 
   {Angle of repose} (Physics), the inclination of a plane at
    which a body placed on the plane would remain at rest, or
    if in motion would roll or slide down with uniform
    velocity; the angle at which the various kinds of earth
    will stand when abandoned to themselves.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rest; recumbency; reclination; ease; quiet; quietness;
     tranquillity; peace.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\ ([a^][ng]"g'l), n. [F. angle, L. angulus angle,
   corner; akin to uncus hook, Gr. 'agky`los bent, crooked,
   angular, 'a`gkos a bend or hollow, AS. angel hook, fish-hook,
   G. angel, and F. anchor.]
   1. The inclosed space near the point where two lines meet; a
    corner; a nook.
    [1913 Webster]
 
       Into the utmost angle of the world.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To search the tenderest angles of the heart.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) The figure made by. two lines which meet.
    (b) The difference of direction of two lines. In the lines
      meet, the point of meeting is the vertex of the angle.
      [1913 Webster]
 
   3. A projecting or sharp corner; an angular fragment.
    [1913 Webster]
 
       Though but an angle reached him of the stone.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astrol.) A name given to four of the twelve astrological
    "houses." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. [AS. angel.] A fishhook; tackle for catching fish,
    consisting of a line, hook, and bait, with or without a
    rod.
    [1913 Webster]
 
       Give me mine angle: we 'll to the river there.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fisher next his trembling angle bears. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Acute angle}, one less than a right angle, or less than
    90[deg].
 
   {Adjacent} or {Contiguous angles}, such as have one leg
    common to both angles.
 
   {Alternate angles}. See {Alternate}.
 
   {Angle bar}.
    (a) (Carp.) An upright bar at the angle where two faces of
      a polygonal or bay window meet. --Knight.
    (b) (Mach.) Same as {Angle iron}.
 
   {Angle bead} (Arch.), a bead worked on or fixed to the angle
    of any architectural work, esp. for protecting an angle of
    a wall.
 
   {Angle brace}, {Angle tie} (Carp.), a brace across an
    interior angle of a wooden frame, forming the hypothenuse
    and securing the two side pieces together. --Knight.
 
   {Angle iron} (Mach.), a rolled bar or plate of iron having
    one or more angles, used for forming the corners, or
    connecting or sustaining the sides of an iron structure to
    which it is riveted.
 
   {Angle leaf} (Arch.), a detail in the form of a leaf, more or
    less conventionalized, used to decorate and sometimes to
    strengthen an angle.
 
   {Angle meter}, an instrument for measuring angles, esp. for
    ascertaining the dip of strata.
 
   {Angle shaft} (Arch.), an enriched angle bead, often having a
    capital or base, or both.
 
   {Curvilineal angle}, one formed by two curved lines.
 
   {External angles}, angles formed by the sides of any
    right-lined figure, when the sides are produced or
    lengthened.
 
   {Facial angle}. See under {Facial}.
 
   {Internal angles}, those which are within any right-lined
    figure.
 
   {Mixtilineal angle}, one formed by a right line with a curved
    line.
 
   {Oblique angle}, one acute or obtuse, in opposition to a
    right angle.
 
   {Obtuse angle}, one greater than a right angle, or more than
    90[deg].
 
   {Optic angle}. See under {Optic}.
 
   {Rectilineal} or {Right-lined angle}, one formed by two right
    lines.
 
   {Right angle}, one formed by a right line falling on another
    perpendicularly, or an angle of 90[deg] (measured by a
    quarter circle).
 
   {Solid angle}, the figure formed by the meeting of three or
    more plane angles at one point.
 
   {Spherical angle}, one made by the meeting of two arcs of
    great circles, which mutually cut one another on the
    surface of a globe or sphere.
 
   {Visual angle}, the angle formed by two rays of light, or two
    straight lines drawn from the extreme points of an object
    to the center of the eye.
 
   {For Angles of commutation}, {draught}, {incidence},
   {reflection}, {refraction}, {position}, {repose}, {fraction},
    see {Commutation}, {Draught}, {Incidence}, {Reflection},
    {Refraction}, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top