หรือคุณหมายถึง quietneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quietness

K W AY1 AH0 T N AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietness-, *quietness*, quietnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietness[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความ, Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity

English-Thai: Nontri Dictionary
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The familiar building, So unfamiliar in its quietness.ตึกที่คุ้นเคย ไม่ชินกับความเงียบของมัน Cashback (2006)
That a woman learn in quietness and in full submission.ท่านก็ต้องขังข้าไว้ด้วยเช่นกัน ถ้ามันจำเป็น ข้าก็ต้องทำ ใครก็ตาม! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietnessQuietness is a great treasure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETNESS    K W AY1 AH0 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietness    (n) kwˈaɪətnəs (k w ai1 @ t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
静音性[せいおんせい, seionsei] (n) quietness; low noise [Add to Longdo]
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P) [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
無事[ぶじ, buji] (adj-na,n) safety; peace; quietness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quietness \Qui"et*ness\, n.
   The quality or state of being quiet; freedom from noise,
   agitation, disturbance, or excitement; stillness;
   tranquillity; calmness.
   [1913 Webster]
 
      I would have peace and quietness.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietness
   n 1: the property of making no sound [syn: {quietness},
      {soundlessness}]
   2: a state of peace and quiet [syn: {tranquillity},
     {tranquility}, {quietness}, {quietude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top