ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recline

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recline-, *recline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recline[VI] เอนหลัง, See also: เอน, พิง, Syn. lean, lie down
recline[VI] ทำให้เอนไปข้างหลัง, Syn. loll, lean
recliner[N] เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้, Syn. recliner chair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down

English-Thai: Nontri Dictionary
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย Airplane! (1980)
You mentioned something about the recliner?- คุณบอกว่ามีเก้าอี้เอน? Home (2010)
Yeah, I'm gonna recline and have a little sleep.ผมว่า ผมขอหลับซักงีบดีกว่านะ Pretty Red Balloon (2011)
Go back there and lay on the recliner and just wait for a cold one.กลับไปที่นั่นและวางอยู่บนเก้าอี้และ เพียงแค่รอให้เย็นหนึ่ง Transformers: Age of Extinction (2014)
- The seats don't recline... - Donnie! Donnie!ที่นั่งยังเอนไม่ได้ / ดอนนี่ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reclineThat seat reclines further.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกเขนก[V] recline, See also: lie comfortably, Thai definition: เอนตัวลงเอาศอกข้างหนึ่งเท้ากับหมอนหรือพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
นอน [v.] (nøn) EN: lie down ; recline   FR: se coucher ; s'allonger

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLINER    R IH0 K L AY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recline    (v) rˈɪklˈaɪn (r i1 k l ai1 n)
reclined    (v) rˈɪklˈaɪnd (r i1 k l ai1 n d)
reclines    (v) rˈɪklˈaɪnz (r i1 k l ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] recline, #121,150 [Add to Longdo]
横卧[héng wò, ㄏㄥˊ ㄨㄛˋ, / ] recline [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄っかかる;寄っ掛る[よっかかる, yokkakaru] (v5r) to lean against; to recline on [Add to Longdo]
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P) [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P) [Add to Longdo]
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recline \Re*cline"\ (r[-e]*kl[imac]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Reclined} (r[-e]*kl[imac]nd"); p. pr. & vb. n. {Reclining}.]
   [L. reclinare; pref. re- re- + clinare to lean, incline. See
   {Incline}, {Lean} to incline.]
   To cause or permit to lean, incline, rest, etc.; to place in
   a recumbent position; as, to recline the head on the hand.
   [1913 Webster]
 
      The mother
      Reclined her dying head upon his breast. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recline \Re*cline"\, v. i.
   1. To lean or incline; as, to recline against a wall.
    [1913 Webster]
 
   2. To assume, or to be in, a recumbent position; as, to
    recline on a couch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recline \Re*cline"\, a. [L. reclinis. See {Recline}, v. t.]
   Having a reclining posture; leaning; reclining. [R.]
   [1913 Webster]
 
      They sat, recline
      On the soft downy bank, damasked with flowers.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recline
   v 1: move the upper body backwards and down [syn: {lean back},
      {recline}]
   2: cause to recline; "She reclined her head on the pillow"
   3: lean in a comfortable resting position; "He was reposing on
     the couch" [syn: {recumb}, {repose}, {recline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top