ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安息

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安息-, *安息*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安息[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, ] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia, #23,434 [Add to Longdo]
安息[ān xī rì, ㄢ ㄒㄧ ㄖˋ, ] Sabbath, #98,421 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安息[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
安息[あんそくこう, ansokukou] (n) benzoin [Add to Longdo]
安息香酸[あんそくこうさん, ansokukousan] (n) benzoic acid [Add to Longdo]
安息[あんそくにち;あんそくじつ;あんそくび, ansokunichi ; ansokujitsu ; ansokubi] (n) (Judeo-Christian) Sabbath [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Which will be our final resting place.どっちが最終的な安息の地となるんだろう。
My room is an inviolable refuge.私の部屋は誰も人をいれない安息の場所です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your place of rest... awaits.[JA] 安息が待っている Angels and Ministers of Grace (2015)
I have, in secret, played upon my Sabbath.[JA] 安息日にこっそり遊びー The Witch (2015)
It deserves a loftier resting place than someone's dustbin.[JA] 誰かのゴミ箱よりは もっと崇高な 安息できる場に置く価値がある Dead Clade Walking (2014)
- She's at rest now, Mrs. Batory.[CN] 她现在安息了,巴特利太太 The Naked City (1948)
So, Saturday is my sabbath, so I'm not allowed to work then.[JA] 土曜日は安息日ですので その日は働くことを許されません Hacksaw Ridge (2016)
Rest.[CN] 安息 Hamlet (1948)
We shall simply ask the enemy not to invade on the sabbath, 'cause private doss here is at prayer.[JA] 簡単だ 敵に安息日には 攻撃しないでくれと頼めばいい ここはドス二等兵の 祈りに場だからと Hacksaw Ridge (2016)
What mummy has usurped my eternal resting place?[CN] 何方木乃伊敢占我安息之所? The Mummy (1932)
He's got his job all cut out for him, so... cover him up and let him get to it.[CN] 他已了却一生责任 收容他,让他安息 The Grapes of Wrath (1940)
Farewell.[CN] 安息 Hamlet (1948)
It's the resting place of the martyrs.[JA] 殉教者の安息の地だ Alt.truth (2017)
Melanie, she's...[CN] 上帝让她安息 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top