หรือคุณหมายถึง stillneß?
Search result for

stillness

(26 entries)
(0.3379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stillness-, *stillness*, stillnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stillness[N] ความนิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I prefer the stillness here.ก็ผมอยากหยุดไว้ตรงนี้ Watchmen (2009)
- # In the stillness of remembering # - # Stillness... ## ,มันยังคงอยู่ในความทรงจำ # # มันยังคงอยู่... Rumours (2011)
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ You're the One That I Haunt (2011)
♪ I travel in stillnessฉันเดินไปในความนิ่ง Goodbye (2012)
♪ as the stillness around you grows♪ as the stillness around you grows Crash and Burn, Girl! (2013)
I can teach you to fight with the Green Destiny, but first you must learn to hold it in stillness.ฉันจะสอนวิธีการต่อสู้ ด้วยดาบเทวลิขิตเขียวให้ แต่ขั้นแรก คุณต้องรู้วิธีจับให้นิ่ง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Window of beginning, stillness, new light of the dawnหน้าต่างแห่งชีวิต นิ่งเงียบ ในแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ Spirited Away (2001)
This soothing coldness, the stillness, I mean, it's really a beautiful thing.ความเย็นนี้ช่วยผ่อนคลาย ความเงียบสงบ ฉันหมายถึง มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลย Old Bones (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุษณี[N] silent acceptance, See also: stillness, Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   

CMU English Pronouncing Dictionary
STILLNESS    S T IH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stillness    (n) (s t i1 l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P) [Add to Longdo]
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na,n) silence; stillness; quietness; (P) [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na,n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P) [Add to Longdo]
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness [Add to Longdo]
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night [Add to Longdo]
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stillness \Still"ness\, n.
   1. The quality or state of being still; quietness; silence;
    calmness; inactivity.
    [1913 Webster]
 
       Painting, then, was the art demanded by the modern
       intellect upon its emergence from the stillness of
       the Middle Ages.           --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   2. Habitual silence or quiet; taciturnity.
    [1913 Webster]
 
       The gravity and stillness of your youth
       The world hath noted.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stillness
   n 1: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn:
      {hush}, {stillness}, {still}]
   2: calmness without winds [syn: {stillness}, {windlessness}]
   3: a state of no motion or movement; "the utter motionlessness
     of a marble statue" [syn: {motionlessness}, {stillness},
     {lifelessness}] [ant: {motion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top