ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stillness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stillness-, *stillness*, stillnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stillness(n) ความนิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง, ความคงที่, การอยู่นิ่งเฉย, ความเงียบ, ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
stillness(n) ความเงียบ, ความนิ่ง, ความคงที่, การนิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prefer the stillness here.ก็ผมอยากหยุดไว้ตรงนี้ Watchmen (2009)
- # In the stillness of remembering # - # Stillness... ## , มันยังคงอยู่ในความทรงจำ # # มันยังคงอยู่... Rumours (2011)
There's an eerie stillness before the sky cracks open... a hush.มันช่างสงบนิ่งจนดูน่ากลัว ก่อนที่ท้องฟ้าจะลั่นเปรี้ยงทำลาย... . ความเงียบ You're the One That I Haunt (2011)
♪ I travel in stillnessฉันเดินไปในความนิ่ง Goodbye (2012)
♪ as the stillness around you grows♪ as the stillness around you grows Crash and Burn, Girl! (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุษณี(n) silent acceptance, See also: stillness, Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง, อาการเงียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[khwām sa-ngop ngīep] (n, exp) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stillness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stillness

Japanese-English: EDICT Dictionary
静止[せいし, seishi] (n, vs, adj-no) stillness; repose; standing still; (P) #10,799 [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n, adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) { Buddh } calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion [Add to Longdo]
静寂(P);黙[せいじゃく(静寂)(P);しじま, seijaku ( seijaku )(P); shijima] (adj-na, n) silence; stillness; quietness; (P) [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] (adj-na, n) (esp. naturally-occurring) (See 鎮静・ちんせい) stillness; tranquility; tranquillity; dullness; (P) [Add to Longdo]
瀞み[とろみ, toromi] (n) stagnancy; stillness [Add to Longdo]
夜のしじま;夜の静寂[よるのしじま, yorunoshijima] (exp) stillness of night [Add to Longdo]
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stillness \Still"ness\, n.
   1. The quality or state of being still; quietness; silence;
    calmness; inactivity.
    [1913 Webster]
 
       Painting, then, was the art demanded by the modern
       intellect upon its emergence from the stillness of
       the Middle Ages.           --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   2. Habitual silence or quiet; taciturnity.
    [1913 Webster]
 
       The gravity and stillness of your youth
       The world hath noted.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stillness
   n 1: (poetic) tranquil silence; "the still of the night" [syn:
      {hush}, {stillness}, {still}]
   2: calmness without winds [syn: {stillness}, {windlessness}]
   3: a state of no motion or movement; "the utter motionlessness
     of a marble statue" [syn: {motionlessness}, {stillness},
     {lifelessness}] [ant: {motion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top