ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

安静

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安静-, *安静*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安静[あんせいじ, anseiji] (n) resting; at rest; during rest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The doctor told you to stay in bed until your fever goes down, didn't he?お医者さんが、熱が下がるまでは安静にするようにって言ってたでしょ。
Keep quiet in bed for a while.しばらく安静にしておきなさい。
You should stay in quiet.安静にしていてください。
You should stay in bed.安静にして寝ていてください。
You should have absolute rest.絶対安静が必要です。
"How is her condition?" "She must have absolute bed rest."「先生の容態は?」「絶対安静だ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Takes me a little longer to get up these days.[JA] 私も安静にしないと Smart and Stupid (2016)
Make sure she stays in bed and hydrated.[JA] 安静にしているよう 念押ししよう Chupacabra (2014)
And quietly die,[CN] 安静地闭上我的双眼 Episode #1.8 (2004)
Look at me![CN] -安静 看着我 The Blue Angel (1930)
Silence! I'll have you all locked up![CN] 安静 我要把你们都关禁闭 The Blue Angel (1930)
Uh, it's best that she rests.[JA] 絶対安静だから Memories of Murder (2015)
Kang Hui-sook...[CN] 安静一点 Episode #1.5 (2004)
If you don't hurt me anymore.[CN] 安静的闭上我的双眼 Episode #1.8 (2004)
Quiet! Shush![CN] 安静 The Blue Angel (1930)
I can throw away my hatred, and anger..[CN] 安静 Episode #1.8 (2004)
Just don't get hit in the head again. You'll live.[JA] 安静にしていれば大丈夫だ They Grow Up So Quickly (2016)
Well, he's still a bit weak from the incident but we have given him some morphine to manage the pain.[JA] まだ安静が必要です 痛み止めにモルヒネを 与えています The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] Ruhe, Stille [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top