ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reposed

R IY1 P OW2 Z   
268 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reposed-, *reposed*, repos, repose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reposed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reposed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
repose[N] ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
repose[VI] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose[VT] นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
repose[VI] นอนตาย, Syn. lie dead
repose[VI] เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust
reposal[N] ความสงบ
reposit[VT] เก็บไว้, See also: วาง
repose in[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตาย, Syn. rest in
repose in[IDM] มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
repose in[IDM] ไว้วางใจ, Syn. rest in
repose on[IDM] นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตายบน, Syn. rest on
repose on[IDM] ขึ้นอยู่กับ, Syn. rest on
reposeful[ADJ] ซึ่งสงบเงียบ, Syn. calm, restful
repossess[VT] ทำให้ได้กลับมา, Syn. ้ครอบครองใหม่
prepossess[VT] ครอบงำจิต, See also: จับใจ, มีอคติ
repository[N] ที่เก็บ, See also: ที่รองรับ, ที่บรรจุ
repository[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง
repository[N] ผู้ได้รับความไว้วางใจ
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
repository[N] สุสาน, See also: ที่ฝังศพ, สถานที่เก็บศพ, ฮวงซุ้ย, Syn. vault
preposition[N] คำบุพบท, Syn. conjunctive word, copulative element, function word
prepossessed[ADJ] ซึ่งครอบงำจิต, See also: ซึ่งจับใจ, ซึ่งมีอคติ, Syn. biased, predisposed
preposterous[ADJ] ผิดปกติ, See also: ประหลาด, Syn. absurd, outrageous, impossible
repossession[N] การครอบครองทรัพย์สิน
prepossessing[ADJ] ที่น่าพอใจ, Syn. attractive
prepossessing[ADJ] ความอคติ, Syn. aversion, partiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher

English-Thai: Nontri Dictionary
preposition(n) คำบุพบท
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
preposterous(adj) น่าขัน,ประหลาด,บ้า,ผิดปกติ,วิปริต
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
repose(vi,vt) วางลง,นอนพัก,ตั้งอยู่,สงบอยู่,พักผ่อน
repository(n) โกดัง,คลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedicle graft; laterally repositioned flap operationการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
laterally repositioned flap operation; pedicle graftการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
repositionการจัดคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repositorเครื่องจัดคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repossessionการกลับเข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
angle of reposeมุมทรงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apically repositioned flap operationการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coronally repositioned flap operationการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, pedicle; flap operation, laterally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, apically repositionedการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, coronally repositionedการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flap operation, laterally repositioned; graft pedicleการผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกไปด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repositoryคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Institutional repositoryคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน
Institutional Repository หรือ คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน นั้น หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้ [1] หรือกล่าวได้ว่า คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันเป็นบริการหรือหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/องค์กร ในการจัดการและเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในประชาคมนั้นๆ และผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้ [2,3] ซึ่งผลงานเหล่านั้น นอกจากจะเป็นรายงานที่กำลังดำเนินงาน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แล้ว ยังหมายรวมถึงงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (grey literature) ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในวัฒนธรรมของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องยากที่บรรณารักษ์ที่จะรวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษาไว้อย่างเป็นระบบ [4]

คุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

จอห์นสัน [3] กล่าวว่า การจัดทำคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาที่เป็นดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้นเก็บผลงานที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น

2. การเน้นงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน (Institutionally-defined) การจัดทำคลังเก็บระดับสถาบันเน้นการจัดเก็บผลงานของสมาชิกในประชาคมนั้นๆ เท่านั้น

3. เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly content) เนื้อหา ที่นำมาจัดเก็บในคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันนั้น เน้นเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันในการรวบรวม การสงวนรักษา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ผลงานก่อนตีพิมพ์ และผลงานที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดข้อมูล บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ เป็นต้น การควบคุมและการจัดการการเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยนโยบายและกลไกที่เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการด้านเนื้อหาและระบบการควบคุมเอกสาร (document version control systems) กรอบนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของคลังเก็บต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ จัดการคลังเก็บมีความยืดหยุ่นต่อการควบคุมระบบ ใครเป็นผู้ที่สามารถรับรอง (approve) เข้าถึง (access) แก้ไข (update) ผลงานดิจิทัลเหล่านั้นที่มาจากต่างแหล่งกันในชุมชนนั้นๆ

4. การสะสมเพิ่มพูน และความยั่งยืน (Cumulative and perpetual) ในส่วนของการเป็นคลังเก็บจะต้องมีการสะสมผลงาน ผลงานเมื่อมีการนำเข้าคลังเก็บแล้ว ไม่ควรมีการถอดถอนออกจากคลัง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น งานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การเป็นคลังเก็บจึงต้องพัฒนาเกณฑ์และนโยบาย รวมทั้งนำระบบการจัดการสิทธิ์ (right management) มาประยุกต์ใช้ ในการอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภาย นอก รวมทั้งต้องมีระบบการสงวนรักษาผลงาน และสามารถให้เข้าถึงได้ในระยะยาวได้

5. การทำงานร่วมกันได้และการเข้าถึงแบบเปิด/แบบเสรี (Interoperable and open access) คุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็นคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน คือ การสามารถให้มีการเข้าถึงได้แบบเปิด / แบบเสรี หรือมีปัญหาในการเข้าถึงให้น้อยที่สุด (เช่น การต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้) ในส่วนของการเป็นระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น เป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีการนำการเก็บถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดมาตรฐานสำหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเมทาดาทาทำให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้

ประโยชน์ของการมีคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน

1. ทำให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการ

2. เป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย มาไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก

3. เป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิทัล

4. เป็นเสมือนพื้นฐานของกระบวนทัศน์ใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

5. เป็นการสื่อสารทางวิชาการ (scholarly communication)

6. เป็นการจัดการความรู้

7. เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงโดยเสรี

รายการอ้างอิง:

[1] “What is an Institutional Repository”. [On-line]. Available: http://library.ucalgary.ca/libraryinformation/dspace/whatisaninstitutionalrepository.php. Visited: 12/08/2007 10.30.

[2] Lynch, Clifford A. “Institutional repository : essential infrastructure for scholarship in the digital age.” ARL 226 (February 2003): 1-7 [On-line]. Available: http://www.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir.shtml. Visited: 12/08/2007 10.34.

[3] Johnson, Richard K. “Institutional repositories : partnering with faculty to enhance scholarly communication.” D-Lib Magazine V.8 No.11 (November 2002) [On-line]. Available: http://www.dlib.org/dlib/november02/johnson/11johnson.html. Visited: 12/08/10.52.

[4]Tennant, Roy. “Institutional Repositories”. Library Journal 9,15 (2002). [On-line]. Available: http://www.libraryjournal.com/index.asp?layout=article&articleid=CA242297&publication=libraryjournal. Visited: 13/08/2007. 10.51. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Prepositionsบุพบท [TU Subject Heading]
Angle of Reposeแองเกิ้ลออฟรีโพส [การแพทย์]
angle of reposeangle of repose, มุมทรงตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Information Repositoryคลังสารสนเทศ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
# Unprepossessing# ไม่เจริญ The Birdcage (1996)
That's not a sentence. It's a preposition and a continent.นั่นไม่ใช่ประโยคนี่ แค่คำเชื่อม และก็ชื่อทวีป The Story of Us (1999)
She'll probably sense something's amiss when they repossess your house.ฉันว่าเดี๋ยวเค้าก็รู้ได้ว่ามีอะไรประหลาดๆ ตอนที่มีคนมายึดบ้าน Death Has a Shadow (1999)
Preposterous, looking for her here!ประหลาดมาก ที่มาหาตัวหล่อนที่นี่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ" Malèna (2000)
It's preposterous, isn't it?-ฉันรู้ มันดูประหลาดใช่มั้ย Hope Springs (2003)
How about prepositions?บุพบทเป็นไง? My Tutor Friend (2003)
Prepositions?บุพบท? My Tutor Friend (2003)
It's preposterous.ปรักปรำกันชัดๆ Around the World in 80 Days (2004)
I was gang raped in a repository bin at the needle exchange!ฉันอยากจะฆ่าเธอแล้วยัดใส่ถังขยะ ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย Eating Out (2004)
And stop speculating about these preposterous theories.และหยุดครุ่นคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องซะที Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Such a preposterous thing...เป็นเรื่องวิตถารจริงๆ... Episode #1.42 (2006)
Their objective is to reposition global warming as theory rather than fact.เป้าหมายของกลุ่มคือการจัดให้ภาวะโลกร้อน เป็นเพียงทฤษฎีแทนที่จะเป็นข้อเท็จจริง An Inconvenient Truth (2006)
They have to be repositioned precisely.มันต้องปรับใหม่ให้ดี Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
All teams, reposition for entry through the east and north gates-- plan Bravo, repeat, plan Bravo through the east and north gates.กับเหนือ แผนบี ย้ำแผนบี เข้าประตูตอ.กับเหนือ ไปได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
–Just, look, this is preposterous.- นี่มันตลกไปแล้ว Hot Fuzz (2007)
–"Preposterous." –Look, just stop writing!- ตลกไปแล้ว - หยุดเขียน! Hot Fuzz (2007)
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)
That's preposterous.นั่นก็เกินไป The Ghost Network (2008)
No matter how preposterous.ไม่ว่ามันจะประหลาดขนาดไหนก็เถอะ Cheating Death (2008)
That's preposterous.ผมว่าฟังไม่ขึ้นนะ We're So Happy You're So Happy (2008)
How can you issue such a preposterous command? !ท่านออกคำสั่งประหลาดนี้ได้อย่างไร? The Kingdom of the Winds (2008)
Preposterous? !ประหลาดยังงั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
That's preposterous!นายนี่มันไร้สาระที่สุด. Bolt (2008)
- Roger that, I'll reposition the aircraft.-ทราบ จะตรวจสอบตำแหน่งทางอากาศ Body of Lies (2008)
Hodges' men have repositioned themselves.คนของฮอดเจสกำลังเดินเข้ามา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
As long as it takes for the satellite to reposition.ทันทีที่เราได้ตำแหน่งของดาวเทียม Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Then you pick up that nasty oil, take it out and put it in the repository. Okay.ตอนนี้เธอต้องเอาน้ำมันที่ใช้แล้ว ไปเททิ้งด้านนอก / โอเค Prison Break: The Final Break (2009)
"... B%R willbe dramaticallyrepositioned at the summit of the global marketplace.""BR จะผงาดขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของตลาดการค้าทั่วโลกอีกครั้ง Duplicity (2009)
It was too preposterous.ก็มันออกจะบ้าอยู่ The Monster at the End of This Book (2009)
Counting on repossessing more than they could ever pay backและร้องขอ เกินกว่าที่พวกเขาจะให้แกได้ Saw VI (2009)
I find this accusation preposterous.หนูว่าข้อกล่าวหานี้ไร้สาระมาก Carrnal Knowledge (2009)
{\pos(192,210)}List of repos came in from the dealer last night.มีรายการสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย เข้ามาเมื่อคืนนี้ Fix (2009)
More repos.รายการสินค้าอีกอย่าง Fix (2009)
That's preposterous. He's too green.เพี้ยนไปละเรอะ หมอนั่นมันมือใหม่ชัดๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
This is preposterous.ฆ่าไก่เหรอ? The Mother Lode (2009)
That's preposterous.คุณจะบ้าเหรอ Chuck Versus the First Kill (2009)
A repository of knowledge that can be literally...ที่เก็บความรู้ ซึ่งสามารถ ... Life (2009)
I've ever encountered. It's just preposterous. You can't...ผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันผิดปกติ คุณไม่สามารถ... The Dwarf in the Dirt (2009)
That is preposterous. I have no memory of any crashes.แปลกแฮะ ข้าไม่มีหน่วยความจำไหนเสียหายซะหน่อย Holocron Heist (2009)
Cut to me working two part-time jobs after school and us getting our house repossessed on Christmas Eve.แล้วฉันก็ต้องมาทำงานนอกเวลา สองงานหลังเลิกเรียนทุกวัน แล้วเราก็ได้บ้านกลับมาจากธนาคาร ในวันคริสมาสอีฟ โฮ โฮ โฮว Leap Year (2010)
Preposterous!เจ้าตัวแสบนี่! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, you never end a sentence with a preposition, Doctor.เอาล่ะ คุณต้องไม่จบประโยคด้วยคำบุพบทนะหมอ Frankie & Alice (2010)
Preposterous!เป็นบ้าไปแล้วเหรอไง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
- A repository of knowledge that can be literally downloaded into one's mind.ที่กักเก็บความรู้ต่างๆ มันสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูล ลงไปยังจิตสำนึกคนๆหนึ่งได้ Space (2010)
That's preposterous.มันผิดนะ Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Oh, that's preposterous.อู๊ยนั่นก็วิปลาสไปใหญ่แล้ว Senate Murders (2010)
This is preposterous!นี่มันผิดปกติแล้ว! Chuck Versus the Tooth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reposHe concentrated on his study of prepositions.
reposHe is prepossessed with an ill opinion.
reposHis brief repose was interrupted by her arrival.
reposHowever, the preposition+relative pronoun(which) part becomes a relative adverb(where).
reposI'm afraid the bank is going to repossess my house.
reposIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
reposYou can omit the preposition in this phrase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
สันติภาพ[N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
พักผ่อนหย่อนใจ[V] relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ
เข้าเงียบ[V] repose, See also: rest with ease of mind, Example: ชาวคริสต์จะเข้าเงียบตามแบบของตนแตกต่างกันไป, Thai definition: สงบจิตใจอยู่ในที่สงัดตามลัทธิคริสต์ศาสนา
คำบุพบท[N] preposition, Example: ในการสังเคราะห์ภาษาไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคำบุพบทหรือคำคุณศัพท์ต่างๆ, Count unit: คำ, Thai definition: คำบุพบทคือคำซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระหว่างคำนามกับคำนาม
พักสมอง[V] repose, See also: rest, take a break, Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน, Example: เขาลางาน 2 วัน เพื่อไปพักสมองที่ชะอำ, Thai definition: หยุดใช้ความคิดชั่วคราว
บุรพบท[N] preposition, Syn. บุพบท, คำเชื่อม, Example: นักศึกษามักใช้บุรพบทไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษาไทย, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา
บุพบทวลี[N] prepositional phrase, Example: คำวิเศษณ์บางทีก็มีลักษณะเป็นบุพบทวลีได้เหมือนกัน, Thai definition: คำบุพบทที่เรียงต่อกันซึ่งมีความหมาย
บุพบท[N] preposition, Syn. คำเชื่อม, บุรพบท, Example: คำว่า “ลวนลาม” จะตามด้วยคำนามที่เป็นกรรมได้โดยไม่ต้องมีบุพบทมานำหน้า, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้าคำนาม สรรพนาม หรือกริยา
กรุ[N] underground hiding place, See also: chamber, repository, hiding place, Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์, Example: พระเครื่องรุ่นนี้ได้มาจากกรุวัดพระศรีสัชนาลัย, Thai definition: ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์
นอนเล่น[V] lie leisurely, See also: take a rest, lie down, lie about, repose, Example: บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว, Thai definition: เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ยึดเหนี่ยว[V] trust (in), See also: count on, repose one's trust in, Example: ลูกนั้นเปรียบเสมือนกับตัวกลางที่จะประสาน และยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัว และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพบท[n.] (bupphabot) EN: preposition   FR: préposition [f]
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot walī) EN: prepositional phrase   
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess   FR: repos [m]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักครึ่งเวลา[n. exp.] (kān phak khreung wēlā) FR: période de repos [f] ; repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
นอนพัก[v. exp.] (nøn phak) FR: se reposer
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop   FR: se reposer ; prendre un peu de repos
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax   FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักสมอง[n.] (phaksamøng) EN: repose   FR: se détendre
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant   FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
สบาย ๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tangyū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on   FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...
ที่พักเท้า[n.] (thīphak thāo) EN: footrest   FR: repose-pieds [m]
วันพักผ่อน[n. exp.] (wan phakphǿn) FR: jour de repos [m]
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: break ; take a break ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest   FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

CMU English Pronouncing Dictionary
REPOS    R IY1 P OW2 Z
REPOSA    R EH0 P OW1 S AH0
REPOSE    R IY0 P OW1 Z
REPOSSESS    R IY2 P AH0 Z EH1 S
REPOSITION    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
REPOSITORY    R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0
REPOSSESSED    R IY2 P AH0 Z EH1 S T
REPOSITORIES    R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0 Z
REPOSSESSION    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N
REPOSITIONED    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N D
PREPOSTEROUS    P R IH0 P AA1 S T R AH0 S
PREPOSTEROUS    P R IH0 P AA1 S T ER0 AH0 S
REPOSITIONING    R IY2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N IH0 NG
REPOSSESSIONS    R IY2 P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repose    (v) rˈɪpˈouz (r i1 p ou1 z)
reposed    (v) rˈɪpˈouzd (r i1 p ou1 z d)
reposes    (v) rˈɪpˈouzɪz (r i1 p ou1 z i z)
reposing    (v) rˈɪpˈouzɪŋ (r i1 p ou1 z i ng)
reposeful    (j) rˈɪpˈouzfəl (r i1 p ou1 z f @ l)
prepossess    (v) prˌiːpəzˈɛs (p r ii2 p @ z e1 s)
repository    (n) rˈɪpˈɒzɪtriː (r i1 p o1 z i t r ii)
preposition    (n) prˌɛpəzˈɪʃən (p r e2 p @ z i1 sh @ n)
prepositions    (n) prˌɛpəzˈɪʃənz (p r e2 p @ z i1 sh @ n z)
prepossessed    (v) prˌiːpəzˈɛst (p r ii2 p @ z e1 s t)
prepossesses    (v) prˌiːpəzˈɛsɪz (p r ii2 p @ z e1 s i z)
preposterous    (j) prˈɪpˈɒstərəs (p r i1 p o1 s t @ r @ s)
repositories    (n) rˈɪpˈɒzɪtrɪz (r i1 p o1 z i t r i z)
prepositional    (j) prˌɛpəzˈɪʃənl (p r e2 p @ z i1 sh @ n l)
prepossessing    (v) prˌiːpəzˈɛsɪŋ (p r ii2 p @ z e1 s i ng)
prepossession    (n) prˌiːpəzˈɛʃən (p r ii2 p @ z e1 sh @ n)
prepossessions    (n) prˌiːpəzˈɛʃənz (p r ii2 p @ z e1 sh @ n z)
preposterously    (a) prˈɪpˈɒstərəsliː (p r i1 p o1 s t @ r @ s l ii)
unprepossessing    (j) ˌʌnpriːpəzˈɛsɪŋ (uh2 n p r ii p @ z e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times), #3,434 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #8,536 [Add to Longdo]
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, ] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive, #13,744 [Add to Longdo]
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic, #25,535 [Add to Longdo]
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #43,375 [Add to Longdo]
介词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] preposition, #45,003 [Add to Longdo]
转移阵地[zhuǎn yí zhèn dì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] to move one's base (of operations); to reposition; to relocate, #82,534 [Add to Longdo]
荒诞不经[huāng dàn bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] absurd; preposterous; ridiculous, #84,251 [Add to Longdo]
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] ridiculous talk; preposterous remark, #90,358 [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly, #103,118 [Add to Longdo]
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road, #182,629 [Add to Longdo]
荒唐无稽[huāng táng wú jī, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ ㄨˊ ㄐㄧ, / ] preposterous, #220,466 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] variant of 宴; feast; repose, #662,331 [Add to Longdo]
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous), #669,118 [Add to Longdo]
介系词[jiè xì cí, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄘˊ, / ] preposition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbewahrungsort {m} | Aufbewahrungsorte {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Behälter {m} | Behälter {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Groteskheit {f}preposterousness [Add to Longdo]
Präposition {f}; Verhältniswort {n} [gramm.] | Präpositionen {pl}; Verhältniswörter {pl}preposition | prepositions [Add to Longdo]
Repository {n} [comp.]repository [Add to Longdo]
Ruhe {f}reposefulness; restfulness [Add to Longdo]
Umpositionierung {f}repositioning [Add to Longdo]
Voreingenommenheit {f}prepossession [Add to Longdo]
Wiedernehmen {n}repossession [Add to Longdo]
erfüllen | erfüllend | erfüllt | erfüllt | erfüllteto prepossess | prepossessing | prepossessed | prepossesses | prepossessed [Add to Longdo]
grotesk; absurd {adj}preposterous [Add to Longdo]
lächerlichpreposterous [Add to Longdo]
lächerlich {adv}preposterously [Add to Longdo]
nahm wiederrepossessed [Add to Longdo]
neu positionierento reposition [Add to Longdo]
präpositionalprepositional [Add to Longdo]
präpositional {adv}prepositionally [Add to Longdo]
reizlos; unansehnlich {adj}unprepossessing [Add to Longdo]
ruhen | ruhend | ruht | ruhteto repose | reposing | reposes | reposed [Add to Longdo]
ruhig; ruhevoll {adj}reposeful [Add to Longdo]
ruhig {adv}reposefully [Add to Longdo]
stellte umrepositioned [Add to Longdo]
wieder nehmento reposs [Add to Longdo]
wiedernehmen | wiedernehmend | wiedergenommen | nimmt wiederto repossess | repossessing | repossessed | repossesses [Add to Longdo]
zurückgesetztrepositioned [Add to Longdo]
Das ist ja grotesk.You're being preposterous. [Add to Longdo]
Es ist ein Unding, zu ...It is preposterous to ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
バイオバンク[, baiobanku] (n) DNA repository (wasei [Add to Longdo]
リポジトリ[, ripojitori] (n) repository [Add to Longdo]
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安息[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
群前置詞[ぐんぜんちし, gunzenchishi] (n) {ling} group preposition [Add to Longdo]
憩う[いこう, ikou] (v5u,vi) to rest; to relax; to repose; (P) [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
荒唐無稽[こうとうむけい, koutoumukei] (adj-na,n) absurdity; nonsense; preposterous [Add to Longdo]
沙汰の限り[さたのかぎり, satanokagiri] (exp) out of the question; preposterous [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] (n,vs) redraft; redraught; revised contribution; repost (e.g. to a newsgroup) [Add to Longdo]
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be [Add to Longdo]
整復[せいふく, seifuku] (n,vs) reposition [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P) [Add to Longdo]
接置詞[せっちし, secchishi] (n) adposition; prepositions and pospositions [Add to Longdo]
前置詞[ぜんちし, zenchishi] (n) {ling} preposition [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂祭[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable [Add to Longdo]
途方もない[とほうもない, tohoumonai] (adj-i) extraordinary; preposterous; outrageous; absurd [Add to Longdo]
抜き取り検査[ぬきとりけんさ, nukitorikensa] (n) sequential sampling inspection (with reposition) [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
複合前置詞[ふくごうぜんちし, fukugouzenchishi] (n) (obsc) (See 群前置詞) complex preposition [Add to Longdo]
宝殿[ほうでん, houden] (n) (shrine) repository or treasure house; (shrine) sanctuary [Add to Longdo]
宝物殿[ほうもつでん, houmotsuden] (n) (shrine) repository or treasure house; (shrine) sanctuary [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再投稿[さいとうこう, saitoukou] repost (to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repose \Re*pose"\ (r[-e]*p[=o]z"), v. t. [imp. & p. p. {Reposed}
   (-p?zd"); p. pr. & vb. n. {Reposing}.] [F. reposer; L. pref.
   re- re- + pausare to pause. See {Pause}, {Pose}, v.]
   1. To cause to stop or to rest after motion; hence, to
    deposit; to lay down; to lodge; to reposit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But these thy fortunes let us straight repose
       In this divine cave's bosom.     --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Pebbles reposed in those cliffs amongst the earth .
       . . are left behind.         --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay at rest; to cause to be calm or quiet; to compose;
    to rest, -- often reflexive; as, to repose one's self on a
    couch.
    [1913 Webster]
 
       All being settled and reposed, the lord archbishop
       did present his majesty to the lords and commons.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       After the toil of battle to repose
       Your wearied virtue.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To place, have, or rest; to set; to intrust.
    [1913 Webster]
 
       The king reposeth all his confidence in thee.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reposed \Re*posed"\ (r[-e]*p[=o]zd"), a.
   Composed; calm; tranquil; at rest. --Bacon. -- {Re*pos"ed*ly}
   (r[-e]*p[=o]z"[e^]d*l[y^]), adv. -- {Re*pos"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top