ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lie down

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie down-, *lie down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie down[PHRV] นอนลง, Syn. lay down
lie down on[PHRV] นอนเหยียดยาวบน
lie down under[PHRV] ยอมทนทุกข์ทรมาน, Syn. lie down, sit down under

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's gonna take her home and she's going to lie down for a bit.เธอบอกชื่อกับใครหรือเปล่า The Bye Bye Man (2017)
Do people wish to lie down with animals?คนเราอยากสมสู่กับสัตว์งั้นเหรอ Live by Night (2016)
And if they wish to lie down with animals?แล้วถ้าพวกเขาอยากสมสู่กับสัตว์ล่ะ Live by Night (2016)
Lie down right over there.นอนลงตรงนั้น เงียบๆ ด้วย Penguin's Umbrella (2014)
Just gonna lie down for a bit.จะนอนสักพักหน่ะ Sister's Keeper (2013)
If you could lie down on the board now, Naomi.คุณนอนลงตรงเตียงนี่ตอนนี้เลยค่ะ, นาโอมิ Fire: Part 2 (2013)
Now, can you please lie down for me?ตอนนี้ คุณช่วยนอนลงได้รึยัง Fuck the Pain Away (2013)
Can you lie down for me, please?คุณช่วยนอนลงหน่อย ได้ไหม Fuck the Pain Away (2013)
So I think I'd like to lie down for a bit.ดังนั้น ผมคิดว่าขอไปนอนสักนิด Darkness on the Edge of Town (2013)
Do you want to lie down in Elijah's room?อยากไปนอนพักที่ห้องของอีไลจาห์มั้ย? Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
lie down with me*lie down with me* The Huntress Returns (2013)
Lie down and listen.นอนลงและฟังผม Red, White and Blue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lie downI made my dog lie down.
lie downI think I'll lie down for a while.
lie downLie down and make yourself comfortable.
lie downLie down and rest for a while.
lie downLie down on your left side.
lie downRemove your shirt and lie down.
lie downUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.
lie downWhen bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.
lie downYou look pale. You had better lie down in bed at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนลง[V] lie down, Ant. ลุกนั่ง, Example: เขานอนลงอย่างหมดแรงตรงข้างกอไผ่
ลงนอน[V] lie down, Syn. นอนลง, Ant. ลุกนั่ง, Example: ผู้ที่ติดยาประสาทหลอนจะมีอาการ คือ ลงนั่ง หรือลงนอนอย่างสงบฝันหวาน
เอนกาย[V] lie down, Syn. นอน, เอนหลัง, Example: เขาเอนกายเหยียดยาวอยู่กับพื้นดินอย่างเกียจคร้าน, Thai definition: นอน
เอนหลัง[V] lie down, Syn. นอน, เอนกาย, Example: เขาเอนหลังลงพิงข้างฝา ผ่อนลมหายใจ นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: นอน
ทอดตัว[V] lie, See also: lie down, Syn. เอน, นอน, ลงนอน, Example: เขาทอดตัวลงกับที่นอนทันทีที่มาถึงบ้าน, Thai definition: เอนตัวลงนอน
นอน[V] sleep, See also: lie down, Syn. นอน, Ant. ตื่น, Example: คุณพ่อนอนอยู่ในห้องนี้, Thai definition: เอนตัวราบลงกับพื้นหรือที่ใดๆ
เค้ง[V] lie down, See also: assume a horizontal position, Syn. นอน, Example: แม่บอกให้น้องเค้งดูดนมข้างๆ แม่, Thai definition: เอนตัวราบลงกับพื้น (เป็นคำบอกเด็กให้นอน), Notes: (ปาก)
แบ[V] lie down, See also: stretch out, recline, Syn. แผ่, Example: ผมกลับมาถึงบ้าน ผมก็เห็นหนังสือแบอยู่กลางบ้านอยู่แล้ว, Thai definition: อาการที่เปิดแผ่หรือกางทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down   FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down   
ลงนอน [v.] (longnøn) EN: lie down   
นอน [v.] (nøn) EN: lie down ; recline   FR: se coucher ; s'allonger
นอนลง[v.] (nøn long) EN: lie down   FR: s'allonger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐn, ㄑㄧㄣˇ, / ] lie down, #24,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
せぶる[, seburu] (v5r) (See 臥せる) to sleep; to lie down [Add to Longdo]
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P) [Add to Longdo]
横になる[よこになる, yokoninaru] (exp,v5r) to lie down (and rest) [Add to Longdo]
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed [Add to Longdo]
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) to lie down (in bed) [Add to Longdo]
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed [Add to Longdo]
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lie down
   v 1: assume a reclining position; "lie down on the bed until you
      feel better" [syn: {lie down}, {lie}] [ant: {arise}, {get
      up}, {rise}, {stand up}, {uprise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top