ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lie down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie down-, *lie down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie down(phrv) นอนลง, Syn. lay down
lie down on(phrv) นอนเหยียดยาวบน
lie down under(phrv) ยอมทนทุกข์ทรมาน, Syn. lie down, sit down under

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
Do you think he's likely to lie down for us now?You think he's likely to lie down for us now? Gattaca (1997)
No, Chuckie's family. He'd lie down in fuckin' traffic for you.หมอนี่ตัวพาจนเลยล่ะ Good Will Hunting (1997)
The job I had on the outside wasn't much better than this... but at least I got to go home every night... and lie down next to that sweet smell, man.งานที่ฉันทำอยู่ข้างนอกนะ/ ก็ไม่ได้ดีกว่านี้เท่าไหร่หรอก... . แต่อย่างน้อยฉันก็ได้/กลับบ้านทุกคืน... American History X (1998)
- I just need to lie down. - Uh- huh. You lie down and you'll go to sleep.ฉันอยากนอนพัก ไม่ๆ ถ้านอนพัก เธอก็จะหลับไปเลย 10 Things I Hate About You (1999)
I just need to lie down here and sleep.ฉันแค่อยากนอนลงและหลับไป Mulholland Dr. (2001)
On the street I can hear the people talking around me as I lie down like I am now.บนถนน ฉันสามารถได้ยินคนพูดคุยรอบข้าง แต่ถ้าฉันนอนลงอย่างตอนนี้ Uninvited (2003)
Lie down Caleb.ใจเย็นๆคาเลบ Eating Out (2004)
Lie down on the ground !นอนลงกับพื้น ! Arrival (2005)
I imagine they lie down for you like lovers.พบลองนึกภาพว่ามันนอนรอคุณอยู่ ราวกับเป็นคู่ีรัก The Da Vinci Code (2006)
Lie down there.นอนลงตรงนี้ Rescue Dawn (2006)
Lie down on your side, please.คุณเข้าไปในบังตาเลย เข้าไปข้างในค่ะ Golden Door (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lie downI made my dog lie down.
lie downI think I'll lie down for a while.
lie downLie down and make yourself comfortable.
lie downLie down and rest for a while.
lie downLie down on your left side.
lie downRemove your shirt and lie down.
lie downUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.
lie downWhen bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.
lie downYou look pale. You had better lie down in bed at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนลง(v) lie down, Ant. ลุกนั่ง, Example: เขานอนลงอย่างหมดแรงตรงข้างกอไผ่
ลงนอน(v) lie down, Syn. นอนลง, Ant. ลุกนั่ง, Example: ผู้ที่ติดยาประสาทหลอนจะมีอาการ คือ ลงนั่ง หรือลงนอนอย่างสงบฝันหวาน
เอนกาย(v) lie down, Syn. นอน, เอนหลัง, Example: เขาเอนกายเหยียดยาวอยู่กับพื้นดินอย่างเกียจคร้าน, Thai Definition: นอน
เอนหลัง(v) lie down, Syn. นอน, เอนกาย, Example: เขาเอนหลังลงพิงข้างฝา ผ่อนลมหายใจ นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย, Thai Definition: นอน
ทอดตัว(v) lie, See also: lie down, Syn. เอน, นอน, ลงนอน, Example: เขาทอดตัวลงกับที่นอนทันทีที่มาถึงบ้าน, Thai Definition: เอนตัวลงนอน
นอน(v) sleep, See also: lie down, Syn. นอน, Ant. ตื่น, Example: คุณพ่อนอนอยู่ในห้องนี้, Thai Definition: เอนตัวราบลงกับพื้นหรือที่ใดๆ
เค้ง(v) lie down, See also: assume a horizontal position, Syn. นอน, Example: แม่บอกให้น้องเค้งดูดนมข้างๆ แม่, Thai Definition: เอนตัวราบลงกับพื้น (เป็นคำบอกเด็กให้นอน), Notes: (ปาก)
แบ(v) lie down, See also: stretch out, recline, Syn. แผ่, Example: ผมกลับมาถึงบ้าน ผมก็เห็นหนังสือแบอยู่กลางบ้านอยู่แล้ว, Thai Definition: อาการที่เปิดแผ่หรือกางทิ้งไว้อย่างไม่เอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอนกาย[ēnkāi] (v) EN: lie down  FR: être couché
เอนหลัง[ēnlang] (v) EN: lie down
ลงนอน[longnøn] (v) EN: lie down
นอน[nøn] (v) EN: lie down ; recline  FR: se coucher ; s'allonger
นอนลง[nøn long] (v) EN: lie down  FR: s'allonger

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐn, ㄑㄧㄣˇ, / ] lie down, #24,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
せぶる[seburu] (v5r) (See 臥せる) to sleep; to lie down [Add to Longdo]
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P) [Add to Longdo]
横になる[よこになる, yokoninaru] (exp,v5r) to lie down (and rest) [Add to Longdo]
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed [Add to Longdo]
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) to lie down (in bed) [Add to Longdo]
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed [Add to Longdo]
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lie down
   v 1: assume a reclining position; "lie down on the bed until you
      feel better" [syn: {lie down}, {lie}] [ant: {arise}, {get
      up}, {rise}, {stand up}, {uprise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top